Varsinais-Suomen liitto osallistuu vesihuollon, energiahuollon ja jätehuollon alueelliseen kehittämiseen.

Varsinais-Suomen liiton tehtävänä on valtakunnallisten energiapoliittisten tavoitteiden ja Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti edistää energiansäästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Maakuntakaavoituksessa varataan energiahuollon edellyttämät alueet ja siirtolinjojen varaukset tulevaisuuden tarpeita varten.
Jätehuollon keskeisiä tavoitteita ovat jätteiden määrän vähentäminen, jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen, ongelmajätehuollon tehostaminen ja alueellisen, kuntien välisen jätehuoltoyhteistyön aikaansaaminen ja lisääminen. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 on valmistunut vuonna 2010.

Varsinais-Suomen liitto osallistuu kiertotalouden ja jätehuollon kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan ympäristön ja yhdyskunnan kannalta mahdollisimman haitaton ja tehokkaasti toimiva jätehuolto noudattamalla alueellisessa jätesuunnitelmassa esitettyjä kehittämislinjoja. Yhtenä yhteistyömuotona toimii luonnonvarafoorumi, jonka tavoitteena on mm. tehostaa materiaalitehokkuutta ja resurssitehokkuutta siten, että jätejakeet tulisivat entistä paremmin hyödynnettyä raaka-aineina.

Maakunnan vesihuollon kehittämisessä käyttöveden osalta tavoitteena on riittävän ja korkealaatuisen, pohjaveteen tai tekopohjaveteen perustuvan veden turvaaminen kaikille vedenkäyttäjille. Jätevesien osalta tärkeimpinä tavoitteina ovat puhdistustason nostaminen, käsittelyn keskittäminen sekä haja-asutusalueiden vesihuollon tehostaminen.

Maakuntaan on seutukunnittain laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Niissä on esitetty käytössä olevat vesi- ja viemäriverkot, vedenottamot ja jätevesipuhdistamot sekä uusien vesihuoltojärjestelmien toteuttamistarpeet niin, että vesihuollolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Suunnitteluihin on osallistunut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla edustajat kulloisenkin seudun kunnista ja Varsinais-Suomen liitosta. Suunnitelmista on tehty tarvittavat teknistaloudelliset ja ympäristölliset arvioinnit. Kehittämissuunnitelmiin perustuvat tarkemmat toteuttamissuunnitelmat ja rakentaminen suoritetaan erikseen sovittavien aikataulujen mukaisesti.

Lisätietoja:
ympäristösuunnittelija Timo Juvonen p. 040 829 5543 timo.juvonen(at)varsinais-suomi.fi
luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap p. 040 7213 137 aleksis.klap(at)varsinais-suomi.fi

 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020