Varsinais-Suomen liitossa laaditaan kaksi kertaa vuodessa analyysi maakunnan kehityksestä. Nämä Maakunnan tila -katsaukset julkaistaan kesäkuun ja joulukuun alussa.

Maakunnan kehityksen jatkuva tilastoseuranta ja ajankohteiset analyysit löytyvät Lounaistieto.fi-palvelusta. Lounaistiedosta voi etsiä myös lounaista Suomen koskevia karttoja ja avointa dataa.

 

lounaistieto logo avoimesti musta

 

 

Maakunnan tila -katsaukset

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2020

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2019

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2019

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen syksyllä 2018 

Maakunnan tila – katsaus Varsinais-Suomen kehitykseen keväällä 2018

Vanhemmat katsaukset löydät julkaisuista.

 

Väestön, työvoiman ja työllisyyden tulevan kehityksen ennakointi on merkittävässä asemassa maakuntastrategian valmistelussa. Alla esitellään Varsinais-Suomen liitossa tehtyjä väestö- ja työllisyyskehityksen tulevaisuudenkuvia. Tarkemmin ennakointituloksista voi lukea Varsinais-Suomen maakuntastrategiasta.

Varsinais-Suomen liiton väestöennusteessa oletetaan muuttoliikkeen jatkuvan suurin piirtein nykyisellään sekä syntyvyyden ja kuolleisuuden noudattavan Tilastokeskuksen omavaraisennustetta, jolloin Varsinais-Suomen väestönkasvu jatkuu tulevina vuosina lähes nykyisellään. Tällöin Varsinais-Suomessa olisi 497 000 asukasta vuonna 2025 ja 517 000 asukasta vuonna 2035. Selvä trendi väestönmuutoksessa on ollut kasvava muuttovoitto ulkomailta, ja ennusteen mukaan vuonna 2035 jo noin 85 prosenttia väestökasvusta tulee maahanmuutosta.

Työllisyyskehityksen ennakointia varten on laadittu kolme toisiaan täydentävää skenaariota, joiden avulla työllisyys- ja työpaikkatavoitteita on mahdollista arvioida erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Ensimmäisen työllisyysskenaarion lähtöoletuksena on, että työttömyysaste laskee vuoteen 2035 mennessä 5,5 prosenttiin. Jos työvoimajakauma säilyy nykyisen kaltaisena, edellyttäisi tämä noin 7 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Työttömyysaste laskisi siis lähes nykyisellä työpaikkamäärällä, mikä on seurausta työvoiman merkittävästä pienenemisestä väestön vanhenemisen myötä. Tämä kasvattaa taloudellisen huoltosuhteen kestämättömäksi: kun nyt Varsinais-Suomessa on noin 1,3 ei-työllistä jokaista työssä olevaa kohden, kasvaisi tämä luku vuoteen 2035 mennessä 1,45:een.

Toisen työllisyysskenaarion tavoitteena onkin taloudellisen huoltosuhteen pitäminen kohtuullisena. Tämä edellyttää se työvoiman määrän pitämistä nykyisellään vuoteen 2025 saakka ja kasvattamista noin 7 000 henkilöllä vuoteen 2035 mennessä. Työvoiman kasvu vaatisi 17 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä, mikä on haastava tavoite. Varsinais-Suomesta suuntautuu kuitenkin huomattava työssäkäyntiliikenne Uudellemaalle, ja tämä kehitys on viime vuosina voimistunut. Voidaankin olettaa, että etätyön yleistyessä ja junien matka-ajan lyhentyessä tuntuvasti, työssäkäynti pääkaupunkiseudulla tulee lisääntymään nykyisestä.

Kolmannessa työllisyysskenaariossa oletetaan, että edellisten skenaarioiden kehityskulkujen lisäksi työssäkäyntiliikenne Uudellemaalle tulee lisääntymään merkittävästi. Skenaarion lähtöoletuksena on, että maakunnan negatiivinen nettopendelöinti tulee yli kaksinkertaistumaan nykyisestä, jolloin Varsinais-Suomesta kävisi 10 000 ihmistä enemmän töissä muissa maakunnissa kuin mitä muiden maakuntien asukkaat työskentelevät Varsinais-Suomessa. Tämä vähentää suoraan tarvittavien työpaikkojen määrää siten, että vuonna 2035 uusien työpaikkojen tarve olisi enää noin 11 000.

Väestön ja työllisyyden ennakointitiedot on tuotettu HEMAASU-laskentamallilla, jonka avulla on mahdollista tehdä maakunta- ja seututasoisia väestö-, työvoima- ja työpaikkaennusteita sekä arvioida niiden realistisuutta.

 Työllisyysskenaario 1: työttömyys laskee

Työllisyysskenaario 1

 

Työllisyysskenaario 2: työvoiman määrä kasvaa

Työllisyysskenaario 2

 

Työllisyysskenaario 3: pendelöinti pääkaupunkiseudulle kasvaa

Työllisyysskenaario 3

(klikkaa kuva suuremmaksi)

Tulevien asumistarpeiden ennakointi on tärkeä osa maankäytön suunnittelua. Maakuntien liittojen näkökulmasta asumisen ennakointi liittyy ensisijaisesti asumisen mitoitukseen maakuntakaavoituksessa.

Varsinais-Suomen liitossa on tehty asumistarpeiden määrällistä ennakointia osana Turun kaupunkiseudun rakennemallin laadintaa. Ennakointia varten liitossa laadittiin laskentamenetelmä, jossa huomioidaan väestön demografiset muutokset, erikokoisissa asuntokunnissa asumisen todennäköisyydet, ydinperheiden ja yksinhuoltajaperheiden merkitys lapsiperheiden määrä kehitykseen, kakkosasuminen ja vanhusten laitosasuminen.

Ennakointityön tulokset on koottu kattavaan raporttiin, jossa tarkastellaan Turun kaupunkiseudun väestönkehitystä, asumista sekä asumiseen vaikuttavia tukimekanismeja. Raportissa esitellään myös asumistarpeiden ennakoimisessa käytetty laskentamenetelmä.

Väestön ja asumisen kehitystrendit sekä asumiseen vaikuttavat tukimekanismit Turun kaupunkiseudulla (pdf)

Lisätietoja Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -sivuilta.

 

Tilastotietoa on tarjolla valtavia määriä, josta nykyään huomattava osa on ilmaisia ja vapaasti kaikkien saatavilla. Alle on koottu luettelo keskeisistä tiedontuottajista.

Lounais-Suomea koskevaa tietoa kannattaa etsiä myös suoraan Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaispaikasta, jonne on kerätty suuri määrä Lounaisen Suomen aluetta koskevaa tietoa lukuisista eri näkökulmista.

 

Tilastokeskus

Tilastotiedon etsintä kannattaa aloittaa täältä. Kaikista tilastontuottajista Tilastokeskuksen tilastot ovat nopeimmin tuoreimman aluejaon mukaisia. Tietoja löytyy ilmaisista ja helppokäyttöisistä tietokannoista tai suoraan aihepiirin alta. Suurin osa liitossa käytettävästä tilastotiedosta on viime aikoina löytynyt Tilastokeskuksen ilmaisesta StatFin-tietokannasta. Tilastojen julkaisemiskalenterista näkee, milloin mikäkin tilasto julkaistaan. 

Jos haluat tehdä karttoja tilastoista, karttoja voi tehdä suoraan tietokannoista kuva-toimintojen avulla ainakin osasta tilastoja, mutta jos kaipaat tehdä kartta- ja kaavioanimaatioita tilastoista, Tilastokeskuksen sivulla on valmis kartta-animaatiopalvelu

Tilastokeskuksen sivuilta saa poimittua karttapohjia muihin ohjelmiin täältä

 

Kunnat.net

Kuntaliiton ylläpitämästä kunnat.net -palvelusta löytyy erityisesti kuntatalouteen liittyvää tietoa. Tarjolla on myös yleistietoja (kuntaluokitukset, pinta-alatiedot ja asukastiheydet). Sivuston alta löytyy myös palvelu, jonka avulla eri kuntien tilastotietoja on helppo vertailla.

Sotkanet

Sotkanet on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä tietokanta, joka sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä.

 

Toimiala Online

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä (internetissä sijaitseva) tilastotietojärjestelmä internetissä, joka sisältää viimeisintä tilastotietoa yritysten ja niiden liiketoimintaympäristöstä sekä ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä. Toimiala Online tietopalvelu sisältää sekä maksullista että maksutonta tilastoaineistoa. Toimiala Onlinen maksullinen tietopalvelu on ollut käytössä vain julkisella sektorilla.

 

Terveytemme

Terveytemme.fi -sivusto on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä palvelu, joka tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin. Palvelusta löytyy mm. karttapalvelu Altas.

 

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, josta löytää tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta sekä korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.

 

Matilda

Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämä tietokanta Matilda-tietokanta, jossa julkaistaan maatalous- ja elintarvikealan tilastoja. Vaatii rekisteröitymisen.

 

OIVA

OIVA on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä (SYKE) ympäristö- ja paikkatietopalvelu.Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Vaatii rekisteröitymisen.

  

Eurostat

Euroopan komission alainen yksikkö, joka kokoaa tilastotietoa EU-maista ja myös osittain EU-hakijamaista. Tilastokeskuksen sivuilla on koottu linkkilista muiden maiden "tilastokeskuksista". EU-maiden tietoa kannattaa lähteä etsimään myös sitä kautta. Eurostat on kuitenkin siinä mielessä turvallisin vaihtoehto, koska silloin tiedonkäyttäjä voi olla varma, että maiden tilastot kuvaavat varmasti samaa asiaa. Jos luvut kerätään itse eri maiden tilastontuottajilta, aluetaloutta koskevissa tilastoissa on usein epäselvää, ovatko löydetyt luvut esim. kiintein vai käyvin hinnoin. Myös valuuttamuunnokset on tehty Eurostatin tilastoihin valmiiksi.

 

Verohallitus

Verohallituksen sivulta löytyy myös tilastoja, jos vähän vaivautuu kaivamaan hakusanoilla. Kannattaa ensin kuitenkin tarkistaa Tilastokeskuksen ja kunnat.net -palvelun tarjonta.

 

Luotain.fi

Luotain.fi on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämä työllisyyteen ja talouteen erikoistunut sivusto, jossa on sekä tilastoja, tekstejä ja grafiikkaa.

 

Nordregio

Nordregio on vuonna 1997 perustettu Tukholmassa sijaitseva pohjoismaisen ministerineuvoston alainen riippumaton alueellisen kehityksen ja suunnittelun tutkimuksen keskus. Sen sivuilta löytyy iso valikoima erilaisia teemakarttoja pohjoismaista ja Euroopasta.

 

Ensti

Opetushallituksen ylläpitämä Ensti-palvelussa on valtakunnallista ja maakunnallista tietoa koulutuksen ennakoinnista.

 

Matkailun edistämiskeskus

Matkailun edistämiskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä. Sivuilla esitellään tilasto- ja tutkimustietoa Suomeen suuntautuvasta matkailusta matkailun markkinoinnin suunnittelua ja seurantaa varten sekä palvelujen kehittämistä varten.

 

Tulli

Tullin ylläpitämästä tilastopalvelusta ovat saatavana kaikki Tullin ulkomaankaupasta julkaisemat tilastot. Suomen tuonti- ja vientitilastot EU:n sisäisestä kaupasta saadaan Intrastat -järjestelmän avulla, kun taas Suomen tuonti ja vienti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa saadaan tulli-ilmoitusten tiedoista. Yhdistetty tuontitilasto ja vientitilasto laaditaan kansainvälisten tilastoluokitusten mukaisesti. Myös satamilla saattaa olla omat nettisivut, josta voi löytyä satamakohtaista tietoa.

 

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttoviraston sivuilta löytyy tilastoja mm. kansalaisuus- ja turvapaikkahakemuksista. Tietoja ei ole saatavilla kuin koko maan osalta yhteensä.

 

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus julkaisee niukasti tilastoja sivuillaan. Sivuston hyvä puoli on se, että sieltä saa kuukausittain päivittyvän tiedon kunnan väkiluvusta sukupuolittain. Huom! Tilastokeskus myy erikseen tietokantapalvelua, josta saa joka kuukausitäin päivittyvän tiedon myös syntyneistä ja kuolleista ja muuttoliikkeistä.

 

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus on Suomen tärkein eläketilastojen tuottaja. Tilastot perustuvat pääosin omiin eläke- ja työsuhderekistereihin. Osa tilastoista tuotetaan yhteistyössä KELA:n, Kuntien eläkevakuutuksen ja Valtiokonttorin kanssa.  

 

ELY-keskukset

ELY-keskusten sivuilta löytyy työttömyystilastoja kuukausittain ilmestyvistä työllisyyskatsauksista. Sivuilla ei ole tietokantoja.

 

Asuntojen hintatiedot -palvelu

Asuntojen hintatiedot -palvelu on ympäristöministeriön ylläpitämä tietokanta, josta löytyy toteutuneet kauppahinnat viimeisen 12 kk ajalta.

 

Doria

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä. Se sisältää myös Tilastokeskuksen tuottamia tilastoja jopa 1800-luvulta asti. 

 

Vasso oy

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Turun AMK:n yhdessä tuottamia sosiaali- ja terveysalan tilastokatsauksia.

 

Edunvalvontajärjestöt

Edunvalvontajärjestöt teettävät omia kyselyitä ja pitävät tilastoa jäsenistään ja jäsenyrityksistään. Näiden sivuilta saattaa myös löytyä sellaista tietoa, mitä olet etsimässä.