LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI VASTINEET MAAKUNTAKAAVAN VALITUKSIIN
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 720 3056

Ympäristöministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton vastineita valituksiin, jotka on tehty maakuntavaltuuston Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavojen hyväksymispäätösten johdosta.
Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston kokouksen 13.12.2010 maakuntakaavojen hyväksymispäätöksistä on tehty 19 ympäristöministeriölle osoitettua valitusta. Määrä on maakuntakaavojen laajuuteen suhteutettuna varsin maltillinen. Kaikki esille nostetut asiat ovat olleet esillä jo aiemmin ja niitä koskevista muistutuksista on asianosaisille annettu vastineet.
Useimmat muistutukset koskevat Reilan puolustusvoimien melualuetta Vakka-Suomessa. Kaavan informatiivisella melumerkinnällä osoitetaan ampuma- ja harjoitusalueesta aiheutuva ympäristöhäiriö. Rakentamista rajoittavan merkinnän lähtökohta on, ettei uutta asumista tulee osoittaa alueille, joille kohdistuu vakavia ympäristöhaittoja.
Valitukset koskevat myös mm. Kallela-Marttila voimalinjaa Loimaan seudulla, Maskun työpaikka-aluetta, Örön väylää Turunmaalla, Puntarin pohjavesialuetta Vakka-Suomessa ja Kirstan tuulivoimaa Vakka-Suomessa.

KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA HALUAA TURVATA RIKKAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056, maakunta-arkkitehti Heidi Saaristo, puh. 050 546 2936

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2010-2015 on valmistunut. Maakunnallisen kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on turvata Varsinais-Suomen poikkeuksellisen rikkaan kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen maakuntaa kehitettäessä.

Tavoitteet on kiteytetty kolmen otsikon alle:

• Kulttuuriympäristötietoutta lisätään.
• Kulttuuriympäristö osana ihmisten arkea.
• Alueellista yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan.

Ohjelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, toteuttamisesta vastaavat keskeiset toimijatahot on nimetty. Ohjelma on myös kokoelma kulttuuriympäristöaiheisia kirjoituksia.
Kulttuuriympäristöohjelma vuosille 2010–2015 on laadittu päivitystyönä Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmässä. Maakunnan liitosta työryhmän jäseniä ovat ympäristöministeriön nimeäminä suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja maakunta-arkkitehti Heidi Saaristo. Ohjelmatyötä on koordinoinut Lounais-Suomen ympäristökeskus, ja 1.1.2010 alkaen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Seuranta toteutetaan Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmässä.

PANSION VOIMALAITOSHANKKEEN TULEE PERUSTUA UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN
Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Timo Juvonen p. 040 8295 543

Turun kaupunkiseudun energiahuollon ratkaisut tulee tehdä seudullisina, kestäviin liikenneratkaisuihin ja olemassa oleviin maankäyttö- ja infrarakenteisiin tukeutuen.
Näin todetaan Varsinais-Suomen liiton lausunnossa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, koskien Turku Ener-gian Pansion voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Maakuntahallitus korostaa, että energiatuotannon tulee olla mahdollisimman monipuolinen, perustuen pääosin uusiutuviin energialähteisiin (biopolttoaineet) ja olla myös jätteiden ja maakaasun käytön mahdollistava.