yltunniste

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO, MAAKUNTAHALLITUS 29.8.2011

Esityslista ja pöytäkirja: www.varsinais-suomi.fi

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO LAATII VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALLE

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Timo Juvonen p. 040 8295 543, suunnittelija Aleksis Klap p. 040 7213 137

Varsinais-Suomen liitossa käynnistyy tuulivoimavaihemaakuntakaavan laatiminen. Kaavalla osoitetaan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet sisämaassa sekä rannikon suurilla saarilla. Lisäksi osoitetaan tuulipuistojen sähkönsiirtoon liittyvät voimalinjojen yhteystarpeet.
Maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2011 aloittaa vaihemaakuntakaavatyön. Kaavan laadintaan on saatu ympäristöministeriöltä harkinnanvaraista valtionavustusta 115 000 euroa, Varsinais-Suomen liitto osallistuu kustannuksiin 15 000 eurolla, liiton oma työpanos on 34 500 euroa. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2011 – 31.12.2013.

Varsinais-Suomen liiton tuulivoimaselvityksessä 2010-2011 löydettiin maakunnasta 22 tuulivoimapuistolle parhaiten soveltuvaa aluetta. Selvitys toimii vaihemaakuntakaavan taustaselvityksenä, lisäksi tarkastellaan mm. ekologisia verkostoja, hiljaisia alueita ja linnuston muuttoreittejä. Kaavatyössä huomioidaan myös puolustusvoimien tutkavaikutusselvityksen tuloksia ja lentoliikenteen vaatimat suojavyöhykkeet.
Maakuntakaavassa tuulivoimapuistoille osoitetaan alueita, jotka tarkentuvat kuntakaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa, kaavan laatii Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vaihemaakuntakaavoitustyö aloitettiin syksyllä 2011 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla.
Maakuntahallituksen mielestä on tärkeää, että kaavatyössä edistetään tuulivoiman syntymistä ja asian julkisuutta. Liiton rooli on kuitenkin kaavoittajan, keskustelussa painotettiin.

 

MAAKUNTAHALLITUS VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ LAKKAUTTAA ÖRÖN VÄYLÄ

Lisätietoja: maakuntainsinööri Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.8.2011 päättänyt myöntää Liikennevirastolle luvan Örön länsipuolisen 4,5 metrin syvyisen julkisen kulkuväylän lakkauttamiseen. AVI perustelee ratkaisua sillä, että väyläalue tarvitaan puolustusvoimien merivoimien käyttöön ampuma- ja harjoitusalueeksi sekä sillä, että väylää ei ole merkitty virallisille merikartoille yleisenä kulkuväylänä. Ympäristösyihin ei vedota.

Maakuntahallitus hakee muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä myöntää Liikennevirastolle lupa lakkauttaa Örön väylä.

Varsinais-Suomen liitto on perustellut Örön väylän tarpeellisuutta mm. seuraavin perustein:

• Merivoimien harjoitustoiminta on sovitettavissa yhteen alusliikennöinnin kanssa.
• Väylä on Varsinais-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen kärkihankkeita, sillä oletetaan olevan merkittävä vaikutus maakunnan elinkeinoelämän kilpailukyvylle.
• Väylä parantaa meriliikenteen turvallisuutta mm. tarjoamalla Hangon sisäväylän sijaan turvallisemman väylän itään suuntautuvalle liikenteelle, se on reittivaihtoehto kasvavalle liikenteelle, ahtailla väyläosuuksilla sekä poikkeusolosuhteissa ja vähentää yhteentörmäysriskiä Lövskärin alueella.
• Väylä on osoitettu hyväksytyssä Turunmaan maakuntakaavassa uutena kauppamerenkulun väylänä.

Anders Laurén (rkp) ehdotti, että eri osapuolet sopisivat nykytilanteen jatkuvan. Se tarkoittaisi, että pienemmät varustamot saisivat liikennöidä Örön väylällä poikkeusluvalla, mutta ettei väylää puolustusvoimien ampumaharjoitusten vuoksi merkittäisi merikortteihin. Laurénin ehdotus hävisi maakuntahallituksen äänestyksessä äänin 8-10. Laurénin ehdotusta tukivat keskustan Teija Ek-Marjamäki, Matias Ollila, Pekka Myllymäki, vihreiden Mari Saario, Monika Antikainen, vasemmistoliiton Raimo Nieminen ja sdp:n Jorma Leppänen.

 

UUDENMAAN KAAVALUONNOKSESSA TULEE PAINOTTAA TURUN JA HELSINGIN VÄLISTÄ RAIDEYHTEYTTÄ

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 720 3056

Varsinais-Suomen liitto toivoo, että Uudenmaan liitto korostaisi kaavatyössä vahvemmin valtakunnallisesti tärkeää Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari –kehittämisvyöhykkeen merkitystä. Näin todetaan Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen lausunnossa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Maakuntahallitus painottaa, että Etelä-Suomen aluerakenteen ja Varsinais-Suomen tulevan kehityksen kannalta tärkein vaihemaakuntakaavan luonnoksen sisältökysymys on uuden ratayhteyden turvaaminen Helsingin ja Turun välille. Oikoradan ensimmäisessä vaiheessa toteutuvan Espoo-Lohja –välin pendelöintiliikenteellinen merkitys tulisi näkyä oikoradan perusteluissa.

 

VARSINAIS-SUOMEN LIITOLLA ON OMA OSASTO TURUN KIRJAMESSUILLA

Lisätietoja: kulttuurisihteeri Hannele Hartikainen p. 040 7202 163

Varsinais-Suomen liitto osallistuu omalla osastolla Turun kansainvälisille kirjamessuille lokakuussa 2011. Liitolla on kahtena viime vuonna ollut messuilla oma osasto. Esittäytymisellä lisätään liiton ja maakunnan tunnettavuutta kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten keskuudessa. Kyselyillä saadaan tietoa mitä kansalaiset ajattelevat ajankohtaisista asioista.

 

alatunniste