yltunniste

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

SUURPETONEUVOTTELUKUNTA: VALTION TULEE MAKSAA KOULUKYYDIT KUN SUDET UHKAAVAT
Lisätietoja: maakuntajohtaja Juho Savo 0400 485 333

Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan enemmistön mielestä kansallista lainsäädäntöä koskien susien uhkien torjumista ei tarvitse muuttaa. Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen riistakeskuksen mahdollisuu-det myöntää kaatolupia ovat riittävät.

Maakuntahallitus toivoo, että viranomaiset edelleen käyttävät lain sallimia kaatolupia, ehdotus voitti äänestyk-sessä äänin 13 - 4. Vihreät ja vasemmistoliitto vastustivat lausetta.

Susiasiaa on pohdittu, koska maakuntahallitus päätti 28.11.2011 tarkastella "häirikkösusien" aiheuttamien uhkien torjumista ja mahdollista ehdotusta lainsäädännön muutokseen.

Sudelle epätyypillisen ja ihmisten turvallisuutta uhkaavan käytöksen tarkempi määrittely olisi paikallaan, suur-petoneuvottelukunta toteaa.

Lisäksi pitäisi pikaisesti valmistella järjestelmä, jolla valtio voi korvata kunnille koululaisten koulukyydit, jotka järjestetään susiuhan takia. Maakuntahallituksessa vihreiden edustajat kysyivät, onko suden pelko riittävämpi syy myöntää taksikyyti kouluun kuin liikenteellisesti vaarallinen tie tai muut uhat kuten rattijuopot?

Tulevaisuuden kannalta ratkaiseva dokumentti on seuraava suden kannanhoitosuunnitelma, jota riistakeskus valmistelee.

V-S LIITTO OSALLISTUU TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖHÖN 2012
Lisätietoja: maakuntainsinööri Janne Virtanen 040 7760 630

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö organisoitiin uudelleen vuonna 2010 ja sen puitteissa osallistuttiin mm. rakennemalli 2035-työhön. Varsinais-Suomen liitto osallistuu vuoden 2012 kustannuksiin 27 000 eurolla. Muut rahoittajatahot ovat kunnat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku, Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Vuoden 2012 liikennejärjestelmätyön tavoitteena on toimia liikennejärjestelmäasiantuntijana mm. rakennemallityön toteutuksessa. Tänä vuonna tehdään mm. seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjel-ma, liikenteen häiriöhallintasuunnitelma ja osallistutaan liikkumisen ohjaus -toimintaan.

LIITTO OSALLISTUU HANKKEESEEN JOKA TUKEE KANSAINVÄLISTÄ, LIIKKUVAA TYÖVOIMAA
Lisätietoja: projektisuunnittelija Ville Santalahti p. 02-210 0958

Varsinais-Suomen liitto osallistuu vuosina 2012-2013 EXPAT-hankkeeseen 8 400 euron panostuksella. Hank-keen tavoitteena on luoda Itämeren alueelle sähköinen portaali, jossa liikkuva työvoima ja julkiset sekä yksityi-sen yhteisöt kohtaavat. Hankkeella pyritään vastaamaan kansainvälisen liikkuvuuden vaatimuksiin ja autta-maan muualla kuin kotimaassaan työskenteleviä. Varsinais-Suomen liitosta hankkeessa työskentelee Ville Santalahti.

alatunniste