yltunniste
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO, MAAKUNTAHALLITUS 23.4.2012

Esityslista ja pöytäkirja: www.varsinais-suomi.fi
LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

TUULIVOIMAN VAIHEMAAKUNTALUONNOS OSOITTAA 24 TUULIPUISTOLLE SOVELTUVAN PAIKAN
Lisätietoja: suunnittelija Aleksis Klap, 040 7213 137, suunnittelujohtaja Heikki Saarento, 040 720 3056

Maakuntahallitus hyväksyi tuulivoiman osoittavan vaihemaakuntakaavaluonnoksen ja asettaa luonnoksen nähtäville alueen kuntiin ja liiton virastoon 7.5. – 15.6.2012 sekä pyytää lausunnot eri viranomaisilta.

Maakuntavaltuusto päätti kesällä 2011 käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen tuulivoimaan parhaiten soveltuvi-en alueiden osoittamiseksi Varsinais-Suomessa. Kaava-alue kattaa manneralueet ja rannikon suuret saaret. Tuulivoimaselvityksessä 2010-2011 tunnistettiin 22 tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvaa aluetta Varsinais-Suomessa. Selvitys toimii vaihemaakuntakaavan tausta-aineistona.

Kaavaluonnoksessa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Varsinais-Suomen tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Tarkoitus on osoittaa vähintään kymmenen voimalan muodostamien tuulipuistojen kohteet, jotka kunnat voivat huomioida aluesuunnittelussaan. Lisäksi kaavassa osoitetaan pienempiä tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, jotka sijaitsevat esimerkiksi jo valmiiksi rakennetussa ympäristössä kuten teollisuusalueilla.

Tuulivoimapuistoja kaavaluonnoksessa on yhteensä 24 kpl ja pienempiä kohteita 17 kpl.

Aluerajaukset sisältävät myös voimaloiden aiheuttamien vaikutusten haittavyöhykettä esimerkiksi melun suhteen. Yksittäisen voimalan on oletettu sijaitsevan vähintään 650-700 metrin etäisyydellä lähimmästä asutus- tai loma-asutuskiinteistöstä.

Alueiden rajausten tarkennuksessa on kiinnitetty huomiota lähialueen asutukseen siten, ettei voimaloiden yhteisvaiku-tus aiheuta kohtuutonta haittaa yksittäiselle kiinteistölle. Näkyvyys- ja maisema-analyysit on tehty huomioiden noin 100-150 metriä napakorkeudeltaan olevat voimalat.

Tuulivoimavaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2013.

KAISA ÄIJÖ ON VARSINAIS-SUOMEN LIITON UUSI MAAKUNTA-ARKKITEHTI
Listätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, 040 720 3056

Maakuntahallitus valitsi maakunta-arkkitehdin toimeen 1.7.2012 alkaen arkkitehti Kaisa Äijön. Nykyinen maakunta-arkkitehti Heidi Saaristo-Levin on irtisanoutunut tehtävästään ja aloittanut 1.12.2011 Paraisten kaupungin kaavoitus-päällikkönä. Kaisa Äijö on toiminut Saaristo-Levinin työloman aikana hänen sijaisena.

Maakunta-arkkitehdin työhön kuuluu mm. maakuntakaavoitus ja muu maankäyttö sekä kulttuuriympäristö- ja maisema-kysymykset.

LIITTO HALUAA VALTION PANOSTAVAN VARSINAIS-SUOMEN MERI-, LÄÄKE- JA KULTTUURIKLUSTE-REIHIN
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen 0400 864 604

Valtiovarainministeriö pyytää maakunnan liitoilta esityksiä alueiden klustereita tukevista alueellistamistoimenpiteistä. Varsinais-Suomen liiton mielestä valtion toimintojen alueellistamisessa tulee huomioida seuraavat Varsinais-Suomen osaamisklusterit ja niiden pitkäjänteinen kehittäminen:

Meriklusterin eli telakkateollisuuteen, merenkulkuun, satamatoimintoihin, meriteknologiaan, meritekniikkaan ja merenkulun ympäristökysymyksiin liittyvien toimintojen vahvistaminen.

Lääke- ja diagnostiikkaklusterin kehittäminen.

Kulttuuriklusteriin liittyvien toimintojen vahvistaminen ja kehittäminen.

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035 LOPPURAPORTIN
Listätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, 040 720 3056

Maakuntahallitus hyväksyi Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 –loppuraportin hyödynnettäväksi seuraavassa maakuntakaavan tarkistuksessa ja muussa maakunnan suunnittelussa.

Tiiviissä aikataulussa laadittu työ on osoittanut, että kaupunkiseudulta on löydettävissä yhteinen näkemys ja tahto alueen kestävän rakenteen ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi, maakuntahallitus toteaa.

- Rakennemallissa hahmoteltujen visioiden toteutuminen edellyttää merkittävää suunnanmuutosta, jonka aloittamista ei voi siirtää tuleville vuosille, maakuntahallitus lausuu.

Keskusta esitti oman kannan rakennemallista, jonka keskiössä on monikeskuksinen malli, mutta muutosehdotus hävisi maakuntahallituksen äänestyksessä äänin 15-3.

Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet edellyttävät tarkempaa liikennejärjestelmätarkastelua, jossa arvioidaan tunnistettuja yhteystarpeita ja olemassa olevia verkollisia ongelmia eri kulkutapojen näkökulmasta. Varsi-nais-Suomen liitolla on liikennejärjestelmätyössä merkittävä rooli.

Rakennemallia toteutetaan myös maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen avulla.

Varsinais-Suomen maakuntakaavojen tarkistaminen esitetään maakuntahallituksella syksyllä 2012, kun nyt ympäristö-ministeriössä olevien kaavojen vahvistamispäätös on tehty.

alatunniste