yltunniste

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI LIITON TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto, 040 761 5509

Varsinais-Suomen liiton alustavassa talousarviossa 2013 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3,8 miljoonaa euroa, summa on 3,0 % suurempi kuin vuonna 2012.

Vuosien 2002 - 2009 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2013 voidaan tehdä alijäämäinen budjetti (-90 000 euroa).

Vuosien 2014 - 2015 taloussuunnitelmissa määrärahat ja tuloarviot perustuvat kuntien maksuosuuksien kasvuun siten, että vuonna 2014 kasvuprosentti on 3,0 % ja vuonna 2015 se on 3,0 %.

Talousarvion 2013 investointiosaan on varattu 26 000 euron määräraha, jota käytetään atk-järjestelmien kehit-tämiseen ja laitteiden hankintaan paperittomaan kokousmenettelyyn siirtymiseksi maakuntahallituksen kokouksissa.

LIITTO HAKEE EU-TIETOA LEVITTÄVÄÄ TIEDOTUSPISTETTÄ VUOSIKSI 2013 - 2017
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Kirsi Stjernberg 040 5513120

Varsinais-Suomen liitto haluaa jatkossa levittää kansalaisille tietoa Euroopan unionista Europe Direct –verkoston kautta. Ulkoasianministeriö uudistaa Eurooppa-tiedotuksen toimintaa ja luopuu maakunnallisista tiedotuspisteistään ensi vuoden alkuun mennessä. Jatkossa Europe Direct –tiedotuspisteet ovat yksi tärkeimmistä välineistä, joilla EU jakaa tietoa unionista, EU-kansalaisten oikeuksista, EU:n painopisteistä sekä edistää kansalaisten osallistumista paikallistasolla, mm. tapahtumien kautta.

Varsinais-Suomen liitto hakee Euroopan komissiolta hankeavustusta Europe Direct –tiedotuspisteen ylläpitämiseksi liiton tiloissa vuosina 2013 – 2017. Hakijat voivat saada komissiolta 15 000 – 20 000 euroa avustusta tiedotuspistettä kohden vuodessa.

Tämänkaltainen tiedotustoiminta sopii maakuntahallituksen mielestä liiton profiiliin aktiivisena EU-toimijana ja vaikuttajana. Tiedotuspisteen toiminta voidaan hoitaa sisäisin tehtäväjärjestelyin.

Maakuntahallitus ehdotti, että tiedotuspisteeseen palkataan avuksi myös korkeakouluharjoittelijoita. Europe Direct –piste voisi toimia Turun kirjastossa, kuten nykyinen Eurooppatiedotus.

LIITTO TUKEE VALTION PYRKIMYKSIÄ KEHITTÄÄ RUOTSIN KIELEN OPETUSTA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Esa Högblom 02 2100 920

Varsinais-Suomen liitto tukee opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksia ruotsin kielen opetuksen kehittämiseksi.

- Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta nykyinen kieltenopetuksen malli ei ole riittävä. Kielitaitoa pitää monipuolistaa englannin kielen ylipainotuksen vuoksi, maakuntahallitus lausuu ministeriölle. Maakuntahallitus peräänkuuluttaa vahvempaa asemaa ruotsin, saksan ja venäjän kielille.

Raportissa "Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin kielen opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä" ministeriö ehdottaa mm. ruotsin opetuksen varhentamista alkamaan ala-asteen kuudennella luokalla (ruotsinkieliset lapset aloittavat suomen kielen opinnot jo kolmannella luokalla). Ministeriön mukaan ruotsin kieltä voidaan integroida muihin oppiaineisiin ala-asteella sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Raportissa ehdotetaan myös kielikylpyjä, oppilasvaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä, parempia opintomateriaaleja, opettajien täydennyskoulutusta ja maahanmuuttajille parempia mahdollisuutta opiskella ruotsia ammatillisessa koulutuksessa.

Varsinais-Suomen liitto tukee ehdotuksia ja toivoo niiden ripeää toteuttamista.

VARSINAIS-SUOMEN LIITOLLA ON OMA OSASTO TURUN KIRJAMESSUILLA LOKAKUUSSA
Lisätietoja; erityisasiantuntija Hannele Hartikainen 040 720 2163

Varsinais-Suomen liitto osallistuu omalla osastolla Turun kansainvälisille kirjamessuille 5 – 7.10.2012. Liitto on osallistunut kirjamessuille vuodesta 2009. Osallistumalla messuille liitto lisää näkyvyyttään kansalaisten keskuudessa ja levittää tietoa maakunnan ajankohtaisista aiheista, kyselyillä ja kilpailuilla saadaan arvokasta tietoa kentältä. Messuilla jaetaan liiton tietovisakirjoja, maakuntahenkisiä tuotteita ja esitteitä sekä myydään maakuntaviiriä.

ELENA PEKONEN ON LIITON UUSI TALOUSPÄÄLLIKKÖ
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto, 040 761 5509

Maakuntahallitus valitsi Elena Pekosen Varsinais-Suomen liiton uudeksi talouspäälliköksi. Edellinen talouspäällikkö Paula Kiiski jäi kesälomien jälkeen eläkkeelle. Elena Pekonen on hoitanut liitossa EU-taloussihteerin virkaa useita vuosia sekä talouspäällikön toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä Kiiskin tehdessä osa-aikaista työtä.

EU-taloussihteerin virka päätettiin julistaa haettavaksi.

alatunniste