yltunniste

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS VAATII 8-TIELLE RAHOITUSTA VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOSSA
Lisätietoja: maakuntainsinööri Janne Virtanen, 040 583 6950

Maakuntajohtaja Juho Savo nostaa ajankohtaisessa katsauksessaan esiin valtatie 8 tilanteen (katso liite), asiasta syntyi vilkas keskustelu myös maakuntahallituksessa.Maakuntahallitus linjasi yksimielisesti puheenjohtaja Petteri Orpon esityksestä näkemyksensä VT 8 yhteysvälihankkeesta.

1. VT 8 toteutetaan liikennepoliittisen selonteon pohjalta kehyskaudella 2012-2015. Liikenneministeri on todennut, että tästä pidetään kiinni.

2. Työt tulee aloittaa vuoden 2013 aikana, jotta ympäristöluvat eivät vanhene.

3. Syntyneeseen liikennehallinnon väliseen kiistaan toteuttamisesta, liitto toteaa tukevansa liikenneviraston suunnitelmaa perusparannuksesta. V-S liitto on ollut keskeisesti mukana suunnitelman laadinnassa.

4. Liitto haluaa painottaa, etteivät aikataulu ja parannuksen laajuus saa vaarantua.

VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT OSOITTAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA ETENEE
Lisätietoja: suunnittelija Aleksis Klap, puh. 040 7213 137, suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056

Varsinais-Suomen tuulivoima-alueet osoittava vaihemaakuntakaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2012. Kaavaluonnoksessa esitetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Varsinais-Suomen tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet, vähintään kymmenen voimalaa käsittävissä kokonaisuuksissa. Tuulivoima-alueita on kaavassa 24 kpl ja pienempiä tuulivoimakohteita 17 kpl. Yksittäinen voimala sijaitsee vähintään n. 700 metrin etäisyydellä lähimmästä asutus- tai loma-asutuskiinteistöstä.

Kaavaluonnoksesta saatiin 44 lausuntoa ja 26 mielipidettä. Lausunnoissa huomiota kiinnitetään mm. rakentamistapa-menettelyyn ja peräänkuulutetaan jatkoselvityksiä. Viranomaiset haluavat myös jatkossa arvioida tuulivoimatoiminnan vaikutuksia erityisalaansa liittyen ja antaa lausuntoja. Mielipiteissä nostetaan esille tuulivoimaloiden lähialueelle aiheuttamia häiriöitä kuten melua, välkettä ja maisemahaittoja sekä tuulivoiman vaikutuksia elinkeinotoiminnalle.

- Kaikkien alueiden osalta tulee tarkemman suunnittelun ja kuntakaavoituksen yhteydessä tehdä lisäselvityksiä, joissa tuulivoimapuistojen yksityiskohtaiset vaikutukset tarkentuvat esimerkiksi voimaloiden sijoittumisen ja tielinjojen varmistuttua, toteaa Varsinais-Suomen liiton suunnittelija Aleksis Klap.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä liiton virastossa laaditut vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Saatu palaute otetaan huomioon vaihemaakuntakaavaehdotuksen valmistelussa. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville joulukuussa 2012. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kaava on tulossa kesäkuussa 2013.

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA KANSAINVÄLISEEN KASVUUN JA BIOENERGIAN SUUNNITTELUUN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Esa Högblom 02 2100 920, Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahaa Turku Science Parkin hankkeelle "Kansainvälistä kasvua toimialojen rajapinnoilta" 60 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa alueen potentiaalisimmat ja kansainvälistymiskelpoisimmat liiketoimintamahdollisuudet.

Turun ammattikorkeakoulun myönnetään kehittämisrahaa hankkeelle "Varsinais-Suomen bioenergiatuotannon suunnittelu ja ohjaus" 42 000 euroa. Tavoitteena on kasvattaa Varsinais-Suomen bioenergiapotentiaalien hyödyntämistä paikkatiedon avulla sekä selvittää alueen bioenergiatuotantoon liittyvät hankkeet. Hankkeessa lasketaan bioenergiatuotannon potentiaalit sekä tutkitaan maakunnan energiakulutuskeskittymät. Tavoitteena on luoda maakunnan energiaprofiiliin karttoja, joiden pohjalta pystytään tarkastelemaan potentiaalisia energiahankkeita.

PETTERI ORPO JOHTAA MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄ
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Esa Högblom 02 2100 920

Maakuntahallitus päätti nimetä maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallituksen puheenjohtajan Petteri Orpon. Tehtävää on ennen Orpoa hoitanut Ilkka Kanerva, mutta Kanerva on jättänyt luottamustehtävänsä Varsinais-Suomen liitossa.

LIITTO: SAARISTON ETUAJO-OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TULISI KEHITTÄÄ TYÖRYHMÄN JOHDOLLA
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Tapio Penttilä, 0400 531 344

Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että saaristoliikenteen etuajo-oikeuskäytäntö ei nykyisellään ole toimiva. Ongelmina ovat etuajo-oikeuksien suuri määrä, liikenneturvallisuuden ongelmat lauttarannoissa, tienkäyttäjien epäta-sa-arvoinen kohtelu sekä ELY-keskuksen ja poliisin resurssiongelmat. Etuajo-oikeuksien myöntäminen ei ole lakisääteinen tehtävä.

ELY-keskus on selvittänyt mahdollisuuksia muuttaa järjestelmää ja pyytänyt lausuntoa Varsinais-Suomen liitolta.

ELY esittää kahta vaihtoehtoa: 1) Etuajo-oikeusjärjestelmä lakkautetaan kokonaan ja 2) Pelkkään kotipaikkaan perustuvien etuajo-oikeuksien myöntäminen lopetetaan ja oikeuksien voimassaoloa rajoitetaan niin, että ne eivät ole voimassa perjantai-illasta maanantai-aamuun. Uusi järjestelmä tulisi voimaan aikaisintaan 1.1.2013.

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että saaristoliikenteen etuajo-oikeuskäytäntö ei enää toimi alun perin tarkoitetulla taval-la. Liitto on samaa mieltä ELY:n esittämistä epäkohdista. Liitto toteaa, että niin saariston vakinaisen väestön liikenne- ja kuljetuspalveluiden kuin saaristomatkailun kehittämiseksi tarvitaan pikaisesti nykyisen käytännön muuttamista toimivaksi.

Liitto esittää, että ELY:n johdolla asetetaan määräaikainen työryhmä tekemään esitys etuajo-oikeuskäytännön kehittämiseksi. Työryhmä voisi toimia esimerkiksi Saaristoliikenteen neuvottelukunnan jaostona ja sen tehtävänä olisi seurata erityisesti etuajo-oikeuskäytännön toteutumista ja tehdä esityksiä sen parantamiseksi.

Varsinais-Suomen saaristotoimikunta on antanut asiasta oman lausuntonsa maakuntahallitukselle.

Nauvossa asuvan maakuntahallituksen jäsenen Nina Söderlundin (vas) mielestä etuajo-oikeuskäytännössä ei ole suuria ongelmia, pienet korjaukset riittäisivät. Söderlund ehdotti, että liiton kannanotto olisi lievempi ja samanlainen kuin saaristotoimikunnan. Söderlundin ehdotusta kannattivat rkp, vihreät ja keskusta, ehdotus hävisi äänestyksessä 10-8.

MAAKUNTAHALLITUS VALITTAA ÖRÖN VÄYLÄN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSESTÄ
Lisätietoja: maakuntainsinööri Janne Virtanen, 040 583 6950

Maakuntahallitus päättää hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä myöntää Liikennevirastolle lupa Örön länsipuolisen 4,5 metrin syvyisen julkisen kulkuväylän lakkauttamiseen. Hallinto-oikeuden päätös ei ollut yksimielinen.

Varsinais-Suomen liitto on tuonut esille Örön kautta kulkevan, vesilain mukaisen yleisen kulkuväylän tarpeellisuutta.

Örön kauppamerenkulun väylästä hyötyvät merkittävästi idän suuntainen, poikittainen liikenne. Väylällä oletetaan olevan merkittävä vaikutus maakunnan elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Kauppamerenkulun operaattorit pitävät tärkeänä Örön väylää.

Tietyillä reiteillä Örön väylää käyttämällä saadaan merkittävää säästöä sekä matka-ajassa että poltto-aineen kulutuksessa. Lyhyellä reitillä on suuri myönteinen vaikutus paitsi laivaliikenteen kustannuksiin, myös ympäristövaikutuksiin ja meriliikenteen turvallisuuteen, liitto toteaa.

alatunniste