yltunniste

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMASSA MM. RAKENNEMUUTOSALUEET, VT8, TELAKKA JA ALLEGRO TURKUUN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen 040 7760 630

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistellaan vuosittain laajassa yhteistyössä maakunnan liiton johdolla ja toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön. Vuosien 2013-2014 toteuttamissuunnitelmassa korostetaan näiden aiheiden tärkeyttä:

• rakennemuutoksen tukeminen Salon seudulla ja Kemiönsaaren kunnassa

• uusien laivatilausten saamisessa suurin haaste on neuvottelut rahoituskysymyksistä, joihin toivotaan positiivista ratkaisua mahdollisimman pian

• VT 8 Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisenä hankkeena

• Saaristomeren suojelu

• Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari –kehityskäytävä ja Allegro –junan liikennöinnin ulottaminen Turkuun saakka

• Kupittaan kampushanke ja Turun biokuvantaminen

• Turun kaupunkiseudun MAL –aiesopimuksen (=maankäyttö, asuminen, liikenne) toteuttaminen

Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteiset hankkeet ovat valtatie 8 Turku-Pori –yhteysvälihanke sekä Lounais-Suomen merialueen virkistys- ja matkailukäytön kehittäminen.

Toteuttamissuunnitelma sisältää maakunnan yhteistyöasiakirjan 2013, jossa esitetään Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston alueellisen rahoituksen ja kansallisen julkisen rahoituksen jakautuminen (TOTSU, sivu 12). Toteuttamissuunnitelma löytyy maakuntahallituksen esityslistan liitteenä täältä

MK-HALLITUS: ALUEHALLINTOUUDISTUS EI OLE LISÄNNYT KANSANVALTAISTA OHJAUSTA
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio 040 5063 715

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa aluehallintouudistuksen toteutumisesta.

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ALKU-uudistukselle asetetut tavoitteet hallinnon uudistamisesta ja kansainvaltaistamisesta eivät kaikilta osin ole toteutuneet. Tavoitteissa mainitaan mm. kehittämispoliittisen toimivallan siirtäminen kansainvaltaiseen ohjaukseen, aluekehittämisen voimavarojen kokoaminen maakunnittain ja ministeriöittäin ja niistä päättämistä alueilla.

Tavoitteiden toteuttaminen on jäänyt puolitiehen. Erityisesti maakunnan liittojen käytössä olevien päätöksenteon resurssien (esim. maakunnan kehittämisraha) määrän dramaattinen pieneneminen on ristiriidassa uudistukselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Lisäksi nykyinen hallitusohjelma pyrkii aiempien hallitusohjelmien ja ALKU-hankkeen tavoitteiden sekä EU:n toimintamallien vastaisesti vahvistamaan keskuskaupunkipolitiikkaa, kansanvaltaisen maakuntahallinnon kustannuksella. Linjamuutoksesta on huomattavaa haittaa pitkäjänteiselle aluetason suunnittelul-le.

Maakunnan liittojen uusiksi tehtäviksi ALKU-hankkeessa määriteltiin mm. liikennejärjestelmätyö, luonnonvara- ja ympäristösuunnittelu. Päällekkäisyyksien vähentämiseksi tulee ELY:jen vastaavat toiminnot ja resurssit siirtää maa-kuntien liitoille.

On myös valitettavaa, että liitoille osoitettua taidetoimikuntien asettamistehtävää ei ole kertaakaan päästy toimeenpanemaan ennen kuin jo suunnitellaan valtakunnallista muutosta ko. tehtävään.

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ALKU-uudistukselle alun perin asetetut tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja uudistus tulee saattaa loppuun kokonaisuutena.

KEHITTÄMISRAHALLA PARANNETAAN NUORTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA KUNNISSA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen 0400 715 786

Maakuntahallitus myönsi Turun lapsi- ja nuorisotutkimukselle (Turun yliopisto) maakunnan kehittämisrahaa 30 400 euroa hankkeelle, jossa luodaan lasten ja nuorten kuulemis- ja palautejärjestelmä Varsinais-Suomen alueella. Tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, kuntien nuoria koskevien hyvinvointipoliittisten päätösten tueksi.

Tavoite saavutetaan hyödyntämällä Nuoret luupin alla -hankkeen puitteissa kerättyä mittavaa kyselyaineistoa. Sen pohjalta voidaan arvioida oman kunnan nuorten hyvinvoinnin tilaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi järjestetään osallisuuden työpajoja kunnissa.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli alueellisesta yhteistyöstä, joka mahdollistaa tutkimustiedon hyödyntämisen erityisesti kuntakentällä.

alatunniste