yltunniste
LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

 

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI LIITON ENSI VUODEN TALOUSARVION SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto, 040 761 5509

Koska kuntien taloudellinen tilanne on haastava, maakuntahallitus päätti, että liiton budjetti kasvaa vuonna 2013 vain 2,5 %, verrattuna tämän vuoden talousarvioon.Vuosien 2014 - 2015 taloussuunnitelmissa määrärahat ja tuloarviot perustuvat kuntien maksuosuuksien kasvuun siten, että vuonna 2014 kasvuprosentti on 3,0 % ja vuonna 2015 se on 3,0 %.Maakuntahallitus varasi elokuussa jäsenkunnille mahdollisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 14 kuntaa on kommentoinut aihetta. Kuntien esitykset ja talousarvio- ja taloussuunnitelma viedään maakuntavaltuustoon 10.12.2012 päätettäväksi.

LIITTO HALUAA JATKAA VARSINAIS-SUOMEN HYVIN ALKANUTTA YHTEISMARKKINOINTIA
Lisätietoja: viestintävastaava Jessica Ålgars-Åkerholm 040 7755 781

Turun & Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihanke on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tuonut alueelle arvokasta näkyvyyttä Suomen valtamediassa, sanomalehdissä, televisiossa ja verkossa, ja lisännyt täten maakunnan vetovoimaa. Varsi-nais-Suomi on saanut näkyvyyttä myös Helsingin matkamessuilla tammikuussa 2012.

Kampanjoiden ja markkinointitoimenpiteiden tuloksia seurataan systemaattisesti. Tulokset ovat rohkaisevia: kampanjat huomataan ja viestit koetaan mielenkiintoisiksi. Innolink Oy:n laajan tutkimuksen mukaan Turku on noussut ykkös-sijalle ohi Tampereen kiinnostavimpana asuinpaikkakuntana.

Yhteismarkkinointihanke on toteutettu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Kaikki Varsinais-Suomen viisi seutukuntaa ovat osallistuneet yhteismarkkinointiin. Myös mm. korkeakoulut ja alueen kärkiyritykset ovat työssä mukana.

Alueen imagon rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Siksi yhteismarkkinointia on syytä jatkaa myös vuonna 2013. Alueen paremmasta vetovoimasta hyötyvät kaikki Varsinais-Suomen seudut.

Varsinais-Suomen liitto sitoutuu rahoittamaan yhteismarkkinointihanketta vuonna 2013 samalla summalla kuin tänä vuonna, 50 000 eurolla, jos hanke jatkuu myös ensi vuonna maakunnan yhteisenä panostuksena.

VARSINAIS-SUOMEN HANKKEIDEN TULOKSIA TUTKITTIIN LAAJASTI PROFIILI-HANKKEESSA
Lisätietoja: projektisuunnittelija Ilona Mäkinen 040 517 0767

Mitä Varsinais-Suomen hankerahoilla on saavutettu? Mitä laadullisia tuloksia hankkeilla on ollut?

Asiaa on selvitetty Varsinais-Suomen liiton Profiili-hankkeessa, jossa on arvioitu maakunnan rahoitusviranomaisten rahoittamien hankkeiden vaikutuksia EU-ohjelmakausilla 1995 – 1999 sekä 2000 – 2006. Hankkeita rahoitettiin kaikki-aan 226 miljoonalla eurolla.
Selvitys on tehty 170 hankkeen otannan avulla ja se perustuu hankkeiden itse tuottamaan tietoon, rahoitusohjelmien arviointeihin sekä haastatteluihin.
Keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että hankkeet olivat pääosin onnistuneita. 50 % hankkeista onnistui hyvin tavoitteissaan ja 30 %:ssa hankkeita suurin osa tavoitteista onnistui. Kymmenesosa hankkeista epäonnistuu.

Hankkeiden onnistumiseen vaikuttivat muun muassa

- aikataululliset ja hallinnolliset ongelmat; osallistumiseen liittyvät ongelmat, joita olivat vapaaehtoisten innostuksen lopahtaminen ja jaksamisongelmat sekä kohderyhmän tavoittaminen, yllättävät muutokset hankkeen tarpeen kannalta sekä (äkilliset) yhteiskunnalliset muutokset.

- vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä olivat työttömät, syrjäytyneet sekä maahanmuuttajat
- mitä konkreettisempi hanke, sitä todennäköisemmin hanke onnistuu
- realistiset suunnitelmat sekä hyvä kokonaiskuva toiminnasta johtavat onnistuneeseen
hankkeeseen
- kuka toteuttaa, millä alueella, suurta tai pientä hanketta ei ole ratkaisevaa
Kolmasosa hankkeista jatkoi toimintaa hankkeen päätyttyä, kun 18 % ei siinä onnistunut. Kolmasosa hankkeista on yksittäisiä toimintoja, jotka päättyvät hankkeen päätyttyä. Näitä olivat konkreettiset kulttuuri-, infrastruktuuri-, ympäristö- ja paikallisten alueiden elinvoimaisuuden kehittämiseen tähtäävät hankkeet.

Kymmenesosassa hankkeissa luotiin uusia toimintamalleja ja koulutusohjelmia, jotka onnistuttiin vakiinnuttamaan. Ainoastaan neljä hanketta 170:stä oli sellaisia, joiden hyvät ideat otettiin käyttöön myös muualla.

- Hankkeiden myötä pitäisi syntyä työpaikkoja ja uusia elinkeinoja. Jatkossa eri tahojen tulisi tietää paremmin, mitkä hankkeet toimivat ja miksi, totesi maakuntahallituksen Anne-Mari Virolainen (kok).

Tällä hetkellä hankkeiden seuranta päättyy hankkeen loppuraporttiin, jolloin vaikutuksia ei saada esiin. Raportista saatavaa tietoa hyödynnetään mm. uuden Varsinais-Suomen hankeverkon kehittämiseen, jonka avulla jatkossa selvitetään myös hankkeiden pitkäaikaisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että uudella EU -ohjelmakaudella 2014+ hankkeiden vaikutusten seurantaa voidaan tehostaa.

Tiivistelmä: Profiili-hankkeen tulokset

EAKR-RAHOITUSTA UUTEENKAUPUNKIIN, LAITILAAN, PYHÄRANTAAN JA VEHMAALLE
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen p. 040 7760 630

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus myöntää EAKR –rahoitusta seuraaville hankkeille:

Uudenkaupungin kaupungille projekteille:
"Pohjaveden saatavuuden parantaminen Vakka-Suomen alueella" 18 480 euroa.
"Kalanti-Uusikaupunki siirtoviemärin kapasiteetin nosto välillä Niinioja-Varjokuja" 127 200 euroa.
"Telakkatien rakentaminen ja telakka-alueen laiturin kunnostus" 26 400 euroa.

Laitilan kaupungille projektille "Kasitien yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen" 96 000 euroa.
Pyhärannan kunnalle projektille "Kirikallion teollisuusalueen kunnallistekniikka, länsipuoli" 15 600 euroa.
Vehmaan kunnalle projektille "Teollisuusalueen infra-rakentaminen" 72 000 euroa.

alatunniste