yltunniste

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

EHDOTUS TUULIVOIMAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAKSI LAITETAAN NÄHTÄVILLE TAMMIKUUSSA
Lisätietoja: suunnittelija Aleksis Klap 040 7213 137, suunnittelujohtaja Heikki Saarento, 040 720 3056

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen liitossa tehdyn tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville 10.1. – 15.2.2013. Ehdotus on nähtävillä liiton virastossa (Ratapihankatu 36, Turku) ja kunnissa. Tällöin viranomaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa ja muistutuksensa aineistosta.

Maakuntavaltuusto teki kaavan aloituspäätöksen 13.6.2011. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaluonnos oli nähtävillä alkukesällä 2012 ja siitä saatiin 44 lausuntoa ja 26 mielipidettä. Palautteeseen laaditut vastineet hyväksyttiin maakuntahallituksessa syyskuussa 2012. Tuulivoimaloiden alueita on kaavassa 21 kpl ja pienempiä kohteita 14 kpl.

Kaavatyötä on jatkettu palautteen ja eri tahojen kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella. Viimeiset selvitykset ovat valmistuneet, mm. linnustoselvitys Varsinais-Suomen tärkeistä linnustoalueista kesällä 2012.

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti tuulivoimavaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä kesän 2013 maakuntavaltuustossa.

AMMATTIKOULUTUKSEN SÄÄSTÖT JA KESKITTÄMINEN HELSINKIIN HUOLESTUTTAVAT MAAKUNTAHALLITUSTA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 7760 310, Mervi Kylmälä, p. 02 2100 949,

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnan ja opiskelijamäärien suunnitelmasta vuosille 2013 – 2016.

Esityksessä metropolialueen koulutuspaikkoja lisätään merkittävästi. Kaikissa muissa maakunnissa paitsi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa koulutuspaikat vähenevät selvästi – koko maassa katoaa 2200 ammattikoulutuksen paikkaa ennen vuotta 2016. Varsinais-Suomessa OKM:n esityksessä tavoitellaan muutamien kymmenien paikkojen lisäystä vuosina 2012 - 2016.

Maakuntahallitus toteaa ammatillisen koulutuksen paikkojen maltillisen lisäyksen olevan looginen ikäluokkakehityksen kanssa. Varsinais-Suomessa käynnissä oleva teollinen rakennemuutos edellyttää ammatillisen aikuiskoulutuksen reagointikykyä jatkossakin sekä nuorisoasteen osalta mm. alueellisen ennakointinäkökulman huomiointia.

On myönteistä, että esityksessä on huomioitu myös ammatillisen koulutuksen vetovoima. Ministeriön tulee huomioida myös koulutuksen tuottavuus. Liittoa huolestuttaa, että aloituspaikkoja ollaan suuntaamassa alueille, joissa keskeyttäminen on suurta. Lisäopiskelijamäärät tulisi suunnata oppilaitoksiin, joissa on matala keskeyttämisprosentti.

Koulutuspaikkojen uudelleensuuntaamisessa on otettava huomioon oppisopimuskoulutuksen leikkaukset. Säästöt ovat liiton mukaan lähes johtamassa oppisopimustoiminnan kriisiytymiseen. Alueen todelliset työvoimatarpeet sekä poistumat on pidettävä valmistelun keskeisinä perusteluina. Varsinais-Suomessa ilman toisen asteen ammatillista koulutusta olevien määrä on oltava keskeinen kriteeri. Koulutuksen laadullisiin tekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös työelämätietous tulisi saada osaksi opetussuunnitelmia.

Pääosa Varsinais-Suomen ruotsinkielisistä ammattikoulutuspaikoista sisältyvät Axxell utbildning Ab:n kiintiöön. Tulee kiinnittää huomiota siihen, että alueen ruotsinkielinen koulutustarjonta kykenee vastaamaan elinkeinoelämän tarpei-siin.

Vihreiden Mika Helvan (vihr) esityksestä maakuntahallitus päätti painottaa lausunnossaan seuraavia seikkoja: Nokian rakennemuutos Salossa sekä bioalan kasvu Varsinais-Suomessa pitää huomioida koulutustarvetta tarkasteltaessa, samoin Turun suuri maahanmuuttajaväestö. Erityishaasteena on ammatillisen erityiskoulutuksen järjestäminen - Bovallius ammattiopistolla on Turussa liian vähän koulutuspaikkoja. Turun seudulla on pulaa kokeista ja tarjoilijoista, myös lähihoitajakoulutusta ruotsin kielellä kaivataan.

HANKERAHAA PIETARIN TURKU-KESKUKSELLE, KEMIÖNSAAREEN JA LOIMAALLE
Lisätietoja: erikoissuunnittelijat Veli-Matti Kauppinen p. 0400 715 786, Ville Roslakka p. 050 592 0404, Carola Gunell p. 040 7551 104

Varsinais-Suomen liitto myöntää maakunnan kehittämisrahaa Turun kaupungille hankkeeseen "Pietarin Turku-keskus" 61 530 euroa.

EAKR-rahoitusta myönnetään:

Kemiönsaaren kunnalle projektille "PULS - Företagskoordination i strukturomvandling på Kimitoön" 9 293 euroa.

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus - Yrityskolmio ry:lle projektille "Auranmaan helmet" 50 331 euroa.

Turun Seudun Kehittämiskeskukselle projektille "Luovan alan toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen; Turun luovat tilat Logomo ja Fortuna" 83 090 euroa.

alatunniste