Ylatunniste2

 

Esityslista ja pöytäkirja: www.varsinais-suomi.fi

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

LUOVIEN ALOJEN INNOAURA -KILPAILUSSA TÄMÄN VUODEN TEEMANA ON "MERI JA LUOVUUS"
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen p. 040 776 0630

Kilpailussa "INNOAURA – Luovaa innovoimaa Varsinais-Suomesta" valitaan vuosittain maakunnan alueelta eniten luovuutta, luovaa potentiaalia omaava tai luovien toimialojen liiketoimintaa kehittänyt yritys.

Kilpailun tarkoituksena on:

- tehdä luovia toimialoja tunnetuksi ja lisätä niiden arvostusta, sekä sijoittajien että suuren yleisön silmissä, sekä viestittää asian tärkeyttä ja siihen liittyviä mahdollisuuksia
- innostaa alalle uusia yrittäjiä
- nostaa esille hyviä esimerkkejä ja innostaa alan yrityksiä osallistumaan
- tarjota julkisuuden kautta palkittaville mahdollisuuksia hyödyllisiin kontakteihin

Valintaraati on päättänyt, että vuoden 2013 kilpailun teemana on meri ja luovuus – miten merta on hyödynnetty luovasti liiketoiminnassa? Hakuaika on 4.2 .– 28.3.2013.

Palkintona on 8 000 euroa voittajayritykselle. Kilpailun päävastuutaho on Varsinais-Suomen liitto. Maakuntahallitus on hyväksynyt kilpailun säännöt ja valintaraati tekee päätöksen palkinnon saajasta. Tämän lisäksi voidaan antaa kunnia-mainintoja.

Valintaraadin kokoonpano:

Turun Sanomien taloustoimituksen edustaja, pj.
Ideaura Oy
Turun Seudun Kehittämiskeskus
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Turun yliopisto
Yrityssalo Oy
sihteeristö: Varsinais-Suomen liitto

Voittaja julkistetaan vuosittain Varsinais-Suomen liiton järjestämällä Eurooppa-päivän (9.5) vastaanotolla.

Palkittavan yrityksen tulee olla toiminnassa ja ideoiden pitkälle innovoituna käytännön toteutuksina. Yrityksen pitää olla kotipaikaltaan varsinaissuomalainen, vaikka sen markkinat olisivat muualla. Suomessa luovilla aloilla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka synnyttää aineetonta arvoa, esimerkiksi tuotemerkkejä, patentteja tai tekijänoikeuksia.

Vuoden 2012 kilpailun voitti turkulainen LPR-arkkitehdit suunnittelemallaan Aicon-katsomotuolilla. Helsingin Musiikkitaloon suunniteltuun Aicon-tuoliin perinteiseen katsomotuoliin on tuotu uusia ja luovia ratkaisuja. Tuoli valmistetaan kotimaassa. Kunniamaininnan saivat uusikaupunkilainen Taidetalo Pilvilinna ja turkulainen taiderahasto PaintingDB:n Arte Primo.

VARSINAIS-SUOMEN VÄHITTÄISKAUPAN RAKENNETTA, VAIKUTUKSIA JA KEHITTYMISTÄ SELVITETÄÄN
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, 040 720 3056

Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain edenneenä kokonaiskaavana. Kaavat ovat vahvistuneet 2004 - 2012 välisenä aikana.

Yhdyskuntarakenteen kehitys, muutokset vähittäiskaupan toimintamalleissa sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos keväältä 2011 edellyttävät maakuntakaavojen uudelleenarviointia. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 on hyväksytty alueen kunnissa kesällä 2012. Rakennemalli toimii tulevan maakuntakaavan kaupunkiseudun tavoitteita visioivana perusselvityksenä.

Varsinais-Suomen liitossa on nyt käynnistetty maakuntakaavan tarkistuksen valmistelu. Kaava tullaan tekemään taaja-mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavana. Aloituspäätös tehdään maakuntavaltuustossa, kun nyt ministeriössä olevat maakuntakaavat on vahvistettu. Kaavatyön tärkeimmät perusselvitykset kaupunkiseudun rakennemallin lisäksi tulevat olemaan maakunnan keskusverkkoselvitys, maakunnan liikennejärjestelmätyö sekä kaupan palveluverkkoselvitys.

Kaupan palveluverkkoselvityksen tilaaja on Varsinais-Suomen liitto. Työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajat Varsinais-Suomen liiton lisäksi kaikista seutukunnista, kauppakamarista sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Selvitystä käsitellään lisäksi Varsinais-Suomen alueidenkäytön yhteistyöryhmässä (kaikkien kuntien edustus) sekä työpajoissa tai seminaareissa, joihin kutsutaan keskeiset kaupan toimijat sekä muita kaupan alan sidosryhmiä.

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvityksen päätehtävät:
- Luoda kokonaiskuva vähittäiskaupan rakenteesta Varsinais-Suomessa ja siinä edellis-ten selvitysten (2000, 2006) jälkeen tapahtuneista muutoksista (toteutuneet hankkeet).
- Selvittää vähittäiskaupan nykyiset vaikutusalueet toimialoittain.
- Hahmottaa vähittäiskaupan kehitysnäkymiä ja mitoitustarpeita tulevilla vuosikymme-nillä vaihtoehtoisten skenaarioiden pohjalta (tiedossa olevat hankkeet, trendit, ostovoiman kehitys).

Palveluverkkoselvitys laaditaan ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Selvitys tuottaa suosituksia kaupan palveluverkon kehittämiseksi koskien kaupan sijaintia, laatua, mitoitusta ja toteutuksen ajoittamista sekä tavoitteellisesta kaupan palveluverkkoa. Vaihtoehtojen väliset valinnat tehdään maakuntakaavaprosessissa.

Kaupan palveluverkkoselvitys tullaan teettämään konsulttityönä tarjouskilpailun perusteella.

UUDEN CENTRAL BALTIC –OHJELMAN VALMISTELUT PÄÄTETTIIN KÄYNNISTÄÄ
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715

Varsinais-Suomen liitto on hoitanut EU:n alueellisen yhteistyön Central Baltic Interreg IVA-ohjelman hallinnointia ohjel-makaudella 2007-2013. Uuden EU:n ohjelmakauden käynnistyessä 2014 myös alueelliset, rajat ylittävät ohjelmat uusiutuvat. Nykyisessä Central Baltic -ohjelmassa mukana olevat jäsenvaltiot Suomi (ml. Ahvenanmaa), Ruotsi, Viro ja Latvia ovat valtuuttaneet Varsinais-Suomen liiton toimimaan myös uuden ohjelman hallinto- ja tarkastusviranomaise-na.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan käynnistää uuden ohjelmakauden valmistelun. Valmistelua varten liittoon palkataan kaksi henkilöä noin vuoden ajaksi. Uuden ohjelman päävastuukirjoittajan tehtävään on valittu virolainen FM Ülari Alamets ja kirjoittajan ja budjettisuunnittelijan paikkaan latvialainen KTM Aiga Plesanova.