yltunniste

Esityslista ja pöytäkirja: www.varsinais-suomi.fi
LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNNAN STRATEGIASSA MÄÄRITELLÄÄN ALUEEN LÄHIVUOSIEN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen p. 0400 715 786

Maakunnan strategian päivitystyö on alkanut Varsinais-Suomen liiton johdolla.
Maakuntatasolla lakisääteinen suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20 - 30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla.
Varsinais-Suomessa tehdään maakuntastrategia, joka sisältää sekä maakuntasuunnitelman että -ohjelman. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma, joka on visio maakunnan tavoitellusta kehityksestä. Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suunnataan lähivuosien alueellista kehittämistyötä. Se laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain.
Maakunnan liitot organisoivat ohjelmien laatimisen alueellaan. Siihen osallistuvat alueen kunnat, valtion alueviranomaiset, elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt, muut kansalaisjärjestöt sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Maakuntaohjelmassa määritellään alueen kehittämisen painopisteet lähivuosina sekä arvioidaan niiden toteuttamiseen tarvittava valtion ja kuntien rahoitus sekä yksityinen rahoitus.

Strategiatyöskentelyyn on perustettu neljä työryhmää. Ne ovat talous, ympäristö, osaaminen sekä arvot ja ilmapiiri. Työryhmien puheenjohtajina ovat Esa Lindqvist (ELY-keskus) (talous), Timo Hintsanen (Turun kaupunki) (ympäristö), Liisa Kairisto-Mertanen (Turun AMK) (osaaminen) sekä Olli Hietanen (Turun yliopisto) (Arvot ja ilmapiiri). Kuhunkin työryhmään tulee noin kymmenen jäsentä, edustaen maakunnan julkisia ja yksityisiä toimijoita.
Varsinais-Suomen liitto on ollut mukana yhdessä viiden Länsi-Suomen maakunnan kanssa nykyisen maakun-taohjelman arviointiprosessissa.
Maakuntastrategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2014. Maakuntastrategiasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sen tarkoituksena on antaa kaikille maakuntastrategiasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista.

KUNTARAKENNELAISSA ON TURVATTAVA KANSALAISTEN OSALLISTUMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Laura Leppänen p. 040 767 4364

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa kuntarakennelakiluonnoksesta. Maakuntahallitus keskusteli aiheesta ja päätti jättää seuraavan lausunnon ministeriölle:

Varsinais-Suomen liitto on kuullut alueensa kuntia kuntarakennelakiluonnoksesta ja ottaa kuntien lausunnot huomioon.
Liitto lausuu omistajiensa, peruskuntien välityksellä, ettei yhtenäistä 28 varsinaissuomalaisen kunnan näkemystä ole löydettävissä.

Keskustan edustajat maakuntahallituksessa ehdottivat erilaista lausuntoa, mutta Pekka Myllymäen ehdotus hävisi äänestyksessä äänin 13 – 3.

alatunniste