yltunniste
LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

TUULIVOIMAKAAVASTA POISTETTIIN SANTTIO-KIIMKALLION ALUE MERIKOTKAN PESÄN VUOKSI
Lisätietoja: suunnittelija Aleksis Klap p. 040 721 3137

Maakuntahallitus päätti uuden tutkimustiedon perusteella poistaa Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta Santtio-Kiimkallion tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen. Alue sijaitsee Vehmaan ja Uudenkaupungin kunnissa.
Edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen on havaittu pesitty merikotkan pesäpuu. Pesäpuusta on rengastettu kaksi merikotkan poikasta. Vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on ollut, että tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ei osoiteta linnuston kannalta tärkeille pesintä-, ruokailu- tai muuttojen levähdysalueille, jotka on suojeltu Natura -alueina tai linnustollisesti tärkeinä alueina. Tiedossa olevien merikotkien pesäpuiden suhteen on noudatettu kahden kilometrin suojaetäisyyttä.
Maakuntakaavaehdotus menee kesäkuun maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi, kaavan vahvistaa ympäristöministe-riö.

MAAKUNTAHALLITUS ASETTI SAARISTOTOIMIKUNNAN JA KIELELLISTEN PALVELUJEN TOIMIKUNNAN
Lisätietoja: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

Saaristoalueen erityistarpeita varten Varsinais-Suomen liitossa on saaristotoimikunta, joka toimii maakuntahallitusta avustavana asiantuntijaelimenä. Sen toimialueeseen kuuluvat saaristo- ja saaristo-osakunnat Kaarina, Kemiönsaari, Kustavi, Parainen, Naantali, Salo, Taivassalo ja Uusikaupunki.
Maakuntahallitus asetti 27.5. toimikaudekseen uuden saaristotoimikunnan. Tehtävänä on käsitellä Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman mukaisesti asioita, jotka koskevat alueen tulevaisuusstrategiaa, kehittämistoimenpiteitä ja voimavaroja (kansallinen ja EU-rahoitus) sekä toimia Varsinais-Suomen saaristoalueen edunvalvojana ja yhteistyön koordinoijana. Saaristotoimikunnassa kotimaiset kielet ovat samanarvoiset.

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta 2013 – 2016:

Jäsen
varajäsen
Engblom Henry Kemiönsaari Wilson Daniel Kemiönsaari
Friis Christer Parainen Söderlund Jimmy Parainen
Huhta Catrine Kemiönsaari Jylhä Miia Kemiönsaari
Jokinen Arita Parainen Eriksson Jan Parainen
Junnila Vilhelm. pj Naantali Haukka Lauri Naantali
Kaita Janina Kemiönsaari Penna Mirja Kemiönsaari
Kronehag Kurt Parainen Melen Henry Parainen
Lauren Heli-Päivikki Uusikaupunki Lamberg Seppo Uusikaupunki
Lehti Merja Parainen Saarinen Pasi Parainen
Leino Hannu Kustavi Koskinen Sirpa Kustavi
Liede Heikki Salo Kirves-Järvinen Taina Salo
Mattson Tove Parainen Lundell Lilian Parainen
Nyman Nina-Maria vpj Parainen Häggman Madelene Kemiönsaari
Päivärinta Anssi Taivassalo Lehtonen Jorkka Taivassalo
Rosenqvist Anna-Liisa Kemiönsaari Hoffström Elin Kemiönsaari
Saarinen Heikki Naantali Pihlasto Eeva Naantali
Vaiste Marja Kaarina Hurme Hannu Kaarina

Sihteerinä ja esittelijänä jatkaa saaristo- ja maaseutuasiamies Tapio Penttilä.

Maakuntahallitus päätti myös asettaa kielellisten palvelujen toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella liiton kielellis-ten palvelujen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja kannanottoja. Toimikuntaan nimettiin yksi jäsen kustakin maakuntahallituksessa edustettuna olevasta puolueesta: Kim Lindstedt (kok) pj, Carita Henriksson (sdp), Hans Franzen (kesk), Mikael Andersson (ps), Anna Franck (vas), Catrine Huhta (vihr) ja Linda Lindholm (rkp) vpj.

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI UUDEN KULTTUURITOIMIKUNNAN JÄSENET
Lisätietoja: erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, p. 040 7202163

Maakuntahallitus päätti nimetä Varsinais-Suomen kulttuuritoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Isaksson Ann-Sofie kulttuuripäällikkö, Parainen
Kivirinta Jouko kulttuurituottaja, Salo
Kärki Kimi FL, tutkija, Turun yliopisto humanistinen tiedekunta
Liisa Mattila kulttuurituottaja, V-S Yrittäjät
Lemmetyinen Liisa hallintopäällikkö, Turku Touring Oy
Lilja-Viherlampi Liisa-Maria tutkimus- ja kehityspäällikkö, TUAMK musiikin koulutusohjelma
Myllynen Taina kulttuurisihteeri, Pöytyän kunta
Raaska Petja FM, toiminnanjohtaja, Turku
Syrjäsuo Kristiina toiminnanjohtaja, Turkuseura
Terho Henri erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, L-S:n toimipiste
Vehmas Jukka kulttuurisihteeri, Laitila

Kulttuuritoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Henri Terho.

SAMI HEINONEN ON LIITON SEURAAVA MAASEUTU- JA SAARISTOASIAMIES
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715

Maakuntahallitus päätti helmikuussa julistaa haettavaksi saaristo- ja maaseutuasiamiehen toimen. Viran nykyinen hoitaja, saaristo- ja maaseutuasiamies Tapio Penttilä jää eläkkeelle 1.2.2014.
Tehtävän toimenkuva sisältää maakunnan saaristo- ja maaseutuasiat sekä saaristotoimikunnan esittelijän tehtävät. Saaristotoimikunnan työkielet ovat suomi ja ruotsi.
Toimea haki 41 henkilöä. Maakuntahallitus päätti valita saaristo- ja maaseutuasiamiehen toimeen pol.mag. Sami Heinosen (s. 1965) 1.10.2013 lukien. Heinonen on viimeiset 8 vuotta toiminut "I samma båt – samassa veneessä" ry:n toiminnanjohtajana. Heinonen on opiskellut sekä Åbo Akademissa että Turun yliopistossa.

ANTTI VASANEN HOITAA SYKSYSTÄ LÄHTIEN LIITON TILASTOJA JA TIETOPALVELUA
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715

Maakuntahallitus päätti helmikuussa julistaa haettavaksi erikoissuunnittelijan toimen. Toimen nykyinen hoitaja, erikois-suunnittelija Mervi Kylmälä jää vuorottelu- ja opintovapaalle 1.10.2013. Työhön kuuluu toimia tietopalvelu- ja tilasto-asiantuntijana Varsinais-Suomen liiton edunvalvonta, kuntayhteistyön, aluekehityksen ja maakuntakaavoituksen tehtä-vissä.
29 hakijan joukosta maakuntahallitus päättää valita erikoissuunnittelijan toimeen FM (väitöstilaisuus 7.6.2013) Antti Vasasen (s. 1977) 1.10.2013 lukien. Vasanen on viimeksi toiminut tutkijana Turun yliopistossa ja on myös toiminut Varsinais-Suomen liitossa eri tehtävissä.

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA BIOETANOLILLE, ANIMAATIOLLE SEKÄN ÖRÖN KEHITTÄMISEEN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p 0400 715786

Maakuntahallitus päätti myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraaville hankkeille:

Ukipolis Oy:lle hankkeelle "Ubio mahdolliseksi" 35 000 euroa. Uuteenkaupunkiin on suunniteltu gluteenin-rehun-bioetanolintuotantoyksikkö, jonka toiminta perustuu noin sadan kilometrin säteellä tapahtuvaan vehnän viljelyyn. Hankkeessa kerätään tietoa biopolttoainetta koskevan EU-direktiivin valmistelusta ja sen sisältöön pyritään vaikutta-maan, jotta suunnitellun kaltainen investointi olisi mahdollista.

Turun seudun kehittämiskeskukselle hankkeelle "Varsinais-Suomen animaatioalan kehittämishanke" 56 700 euroa. Hankkeessa tehdään alueen animaatiotuotantopotentiaalin kartoitus. Lisäksi se rakentaa osaajapankin ja suurempia tuotantoja mahdollistavan tuotantomallin sekä kokoaa tarvittavan teknologisen tiedon. Kootaan yhteen animaatioalan osaajia, kouluttajia ja yrityksiä, jotka kehittävät animaatioalan tuotantomallia vastaamaan kaupallisten tuotantojen tarpeisiin. Hankkeeseen valitaan pilotti animaatiotuotanto, jonka avulla testataan työtapoja.

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalveluille hankkeelle "Örön saaren siviilikäyttöön siirtymisensuunnittelu" 42 000 euroa. Taustana on merivoimien luopuminen Örön linnakesaaresta 31.12.2014. Tavoitteena on suunnitella Örön saaren ja sen rakennusten uuskäyttö puolustusvoimien ja Senaattikiinteistöjen luovutettua kohteet Metsähallitukselle. Metsähallituksen hallintaan siirtyy 68 rakennusta.
Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma Örön linnakesaaren siirtymisestä siviilikäyttöön vuoden 2015 alusta. Pyri-tään kehittämään luonto- ja kulttuurimatkailua siltä pohjalta, että rakennukset vuokrataan yrittäjille.

EAKR-RAHOITUSTA MYÖNNETTIIN TURKUUN JA VAKKA-SUOMEEN
Lisätietoja: erikoissuunnittelijat Ville Roslakka 050 592 0404, Carola Gunell 040 7551 104, Petteri Partanen 040 7760 630

Maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta:

Turun ammattikorkeakoululle projektille "Mausta liiketoimintaa -tuotekehitysklinikka" 196 317 euroa.

Uudenkaupungin satamalle projektille "Hepokarin sataman kehittäminen" 264 000 euroa.

Turku Science Park Oy:lle projektille "Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuus Varsinais-Suomen vahvuudeksi" 149 163 euroa.
Turun yliopistolle projektille "Kasviproteiiniketjunhallinta -hanke" 132 572 euroa.
Turun kaupungille / Valonialle projektille "TUKOS - Tukea osuuskunnan muodostamiseen" 42 560 euroa.
Metsähallitukselle projektille "Vakka-Suomen reitti Selkämerelle" 27 440 euroa.

alatunniste