LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

 

ENERGIA JA YHDYSKUNTARAKENNE TUOREEN YMPÄRISTÖOHJELMAN TÄRKEIMPIÄ TEEMOJA

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Timo Juvonen p. 040 8295 543

Lounais-Suomen tuoreen ympäristöohjelman teemoina ovat pintavedet, ilmastonmuutos, pohjavedet ja maaperä, ympäristövastuullisuus ja ekotehokkuus, alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenne, ympäristövaikutukset ja -riskit, luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristö ja luonnonmaisema, elinympäristö, luonnonvarat sekä ympäristötutkimus ja ympäristön tilan seuranta.

Lounais-Suomen ympäristöohjelma on ohjelmakauden 2007–2012 välitarkistus. Se toteuttaa Lounais-Suomen ympäristöstrategiaa 2020. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2010–2013.

Ympäristöohjelman tarkistuksessa korostuvat ilmastonmuutokseen ja sitä kautta energiaan ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät asiat.

Maakuntahallitus keskusteli haja-asutuksen rakentamisesta. Anders Laurén (rkp) ehdotti, Matias Ollilan (kesk) kannattamana, että seuraava lause poistetaan ohjelmasta: "Maaseudulle rakennetuista uusista asunnoista enemmistö on sijoittunut kyläalueiden ulkopuolelle, eivätkä ne tue vanhaa kyläasutusta." Ehdotus hävisi äänestyksessä äänin 11-7.

Maakuntahallitus toivoo, että Turun nykyinen jätteenkäsittelylaitos saa jatkoaikaa, jotta suuria määriä jätteitä ei jouduta kuljettamaan muualle uutta laitosta odotellessa.

Ympäristöohjelma soveltuu työvälineeksi alueen toimijoiden laatiessa omia ohjelmia ja toimintasuunnitelmiaan. Se toimii myös vahvana perusteena, kun hankkeille haetaan rahoitusta.

Tarkistus on toteutettu laajana yhteistyönä. Toimenpiteiden toteuttajia ovat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kunnat ja muut julkishallinnon organisaatiot, toiminnanharjoittajat, yhteisöt sekä asukkaat. Ympäristöohjelman tarkistuksen rahoittajia ovat Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, Turun ja Porin kaupungit sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Ympäristöohjelman seuranta toteutetaan uudella nettisivustolla. Hyödynnetään Lounaispaikan vahvuuksia tiedon ja paikkatiedon välittäjänä. Ympäristöohjelma löytyy osoitteesta

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19912&lan=fi

 

MAAKUNTAHALLITUS: AMMATTIKORKEAKOULUJEN ALUEELLINEN VAIKUTUSVALTA PITÄÄ TURVATA

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Eira Saari-Lahoniitty p. 040 720 2018

Maakuntahallituksen mielestä vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta tulisi siirtää kokonaan valtiolle. Näin todetaan lausunnossa opetus- ja kulttuuriministeriölle, koskien ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista.

Valtion selvityshenkilöt ehdottavat vain osakeyhtiömallia, mutta Varsinais-Suomen liiton mielestä malli on epädemokraattinen eikä käy ilmi kuka yhtiötä hallitsee.

Liiton mielestä nykyisten ylläpitomuotojen eri vaihtoehdot pitäisi säilyttää (osakeyhtiö, säätiö, kunnan tai kuntayhtymän hallitus). Näin turvataan alueen oma vaikutusvalta ammattikorkeakoulun hallinnossa. Toiminnan tulee olla julkista ja kaikkien arvioitavissa.

Valtion raportin keskeinen lähtökohta on koulutustarjonnan sopeuttaminen työvoimatarpeeseen. Liiton mielestä pitää muistaa pitkäjänteisyys, eikä vain katsoa suhdanteita. Raportissa esitetään aloituspaikkojen karsimista, mutta maakun-nan liiton mukaan voimakas karsiminen voi jättää monet nuoret kokonaan ilman koulutuspaikkaa.

Liitto tukee ajatusta ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän terävöittämisestä, mutta se edellyttää alueellisen innovaatio- ja yritystukijärjestelmän selkeyttämistä.

 

VARSINAIS-SUOMEN LIITON ALUEKEHITYSJOHTAJAN VIRKA JULISTETAAN HAETTAVAKSI

Lisätietoja: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Pekka Ojanen jää eläkkeelle 1.8.2011 ja virka julistetaan haettavaksi.

Aluekehitysjohtaja johtaa Varsinais-Suomen liiton aluekehittämistoimintaa, jolla edistetään maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä. Ohjenuorana toimii maakuntavaltuuston päättämä maakuntaohjelma. Toimialoittaiset strategiat tarkentavat ohjelman sisältöä. Näihin kuuluvat myös kaikki EU-ohjelmat. Toteuttamisen vipuvarsina käytetään valtion aluehallinnon määrärahoja. Hankemäärärahoilla pyritään pysyvän toiminnan aikaansaamiseen.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulun loppututkintoa sekä sopivaa työkokemusta. Alueen kaksikielisyys ja vilkkaat kansainväliset suhteet edellyttävät hyvää molempien kotimaisten kielten suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi arvostetaan kunnallishallinnon tuntemusta sekä johtamis- ja yhteistyötaitoja.