LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

RAHOITUSTA TURUN VANHAN KESKUSTAN KEHITTÄMISEEN JA KEVYEEN LIIKENTEEN VÄYLIIN
Lisätietoja: erikoissuunnittelijat Carola Gunell 040 7551 104, Tuula Halttunen 040 7202 036

Maakuntahallitus päättää myöntää rahoitusta mm. seuraaviin kohteisiin. EAKR-rahoitusta myönnetään:

Kemiönsaaren kunnalle energia-omavaraisuuteen tähtäävään hankkeeseen (134 000 euroa) ja kevyeen liiken-teen väylän suunnitteluun (28 000 e)

Turun yliopiston taidekäsityö- ja elintarvikeyritysten verkottumishankkeeseen (49 300 e)

Ukipolikselle yrityshankkeeseen (248 500 e)

Someron kaupungille Paimionjoen vesistön kunnostamiseen (29 300 e)

Länsi-Turunmaan kaupungille Näsbyn vierasvenesataman kunnostamiseen (138 350 e) ja Iniön Norrbyn sa-tamapalveluihin (20 600 e)

Pyhärannan kunnalle Reilan kevyeen liikenteen väylän suunnitteluun (50 000 e)

Turun kaupungille Turun vanhan keskustan kehittämiseen (349 000 e) ja sen investointeihin (549 000 e) sekä Turun linnan matkailun kehittämiseen (150 000 e).

Maakunnan kehittämisrahaa myönnetään mm. Salon äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohankkeelle (91 000 e), Naantalin matkailulle matkailupalvelujen kehittämiseen Saksan suuntaan (28 000 e), Kemiönsaaren brändäykselle (50 000 e), Turun yliopiston koulutuksen vientihankkeelle (58 000 e) ja hankkeeseen Aika-vaellus, jossa luodaan reitti Tuorlasta yliopistolle (42 000 e), Salon ja Someron kaupungille sekä Varsinais-Suomen liittoon yhteismarkkinointihankkeeseen (68 000 e) ja Perhekuntoutuskeskus Lausteelle (41 000 e).

Maakunnan kehittämisrahaa myönnetään myös Varsinais-Suomen kehittämiskeskuksille ja Turku Science Parkille, projektiin Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma (760 000 e).

TELAKKATEOLLISUUS JA SAARISTOMERI EDUNVALVONNAN KÄRKIÄ VUONNA 2012
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Kalle Larsson, p. 0400 695 679

Maakuntahallitus vahvistaa alla olevat asiat edunvalvonnan painopisteiksi 2012. Maakuntahallitus täydentää painopisteitä eduskuntavaalien ja hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen.

Telakkateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen

Varsinais-Suomen telakkateollisuuden toiminta- ja kilpailukyky tulee turvata valtiojohdon antamien lupauksien mukaisesti. Vuoden 2012 budjettiin tulee varata riittävän suuret määrärahat laivanrakennuksen innovaatio- ja ympäristöinvestointitukeen

Terve Saaristomeri

Lounais-Suomessa on käynnistetty ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä Teho-hanke. Hankkeen tavoite on vesiensuojelu Lounais-Suomessa. Hankkeen merkityksellisyydestä johtuen valtion budjetissa 2012 tulee olla riittävät määrärahat hankkeen laajentamiseksi.

Valtion vesihuoltoinvestointeihin ja vesihuollon tukemiseen käytettävissä olevat määrärahat ovat liian pienet. Varsinais-Suomessa on useita siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeita odottanut jo pitkään toteutumista. Vuoden 2012 budjettiin tulee varata riittävät määrärahat hankkeiden toteuttamiseen.

Sitomaton maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisrahaa luvattiin edellisen hallituksen aikana korottaa, mutta määrärahaa pienennettiin n. 32 milj.euroon. Varsinais-Suomen osalta sitomattoman maakunnan kehittämisrahan tulee olla 3 milj. euroa vuoden 2012 budjetissa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin rahoitus

Yliopistojen koulutus- ja tutkimustoiminta on turvattava nykyisessä laajuudessa. Turun yliopiston strategisessa rahoituksessa tulee ottaa huomioon aikanaan annettu lupaus liittyen yhdistymisprosessiin.

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuritiekartta

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee ratkaista kansallisen tutkimusinfrastruktuuritiekartan rahoitus kestävällä tavalla. Varsinais-Suomen osalta Turun Biokuvantaminen tulee olla yksi tiekartalla olevista kokonaisuuksista ja saada OKM rahoitusta.

Valtatie 8 Turku-pori yhteysvälin toteuttaminen

Valtatie 8 yhteysväli Turku-Pori suunnittelu saatetaan loppuun ja yhteysvälin rakentaminen aloitetaan 180 milj. euron budjettivarauksella vuosina 2012-2015.

Salo – Lohja - Espoo ratalinja

Nopean ratayhteyden Salo – Lohja – Espoo jatkosuunnittelulle tulee kohdentaa vuoden 2012 budjetissa riittä-vät määrärahat suunnittelun jatkamiseksi.

Turun seudun joukkoliikenne

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen edistäminen on kirjattu osaltaan tapahtuvaksi valtion budjettimää-rärahoin. Turun osuus tulee olla vuoden 2012 budjetissa yli miljoona euroa. Nykyisten käytetyimpien runkolin-jojen korvaaminen pikaraitiotein tulee huomioida varaamalla rahaa pikaraitiotien hankesuunnitteluun.

Turun ja Uudenkaupungin välisen junaradan sähköistäminen

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden perintö on turvattava

Vuoden 2012 budjetissa tulee varata rahat Turun kulttuuripääkaupunkivuoden seurauksena syntyneiden luovien alojen yritysten ja toimintojen kehittämiseksi.