Ylatunniste2

LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA VAUHDITTAA KIERTOTALOUTTA
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056

Varsinais-Suomen liitossa alkaa kaavoitustyö, joka keskittyy luonnonvarojen käyttöön ja potentiaaliin sekä biotalouteen.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto päättää käynnistää Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan.
Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit. Ne sovitetaan yhteen maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien kanssa. Kaavatyön keskeiset teemat ovat:

- Kiertotalouden mahdollistaminen ja muutoksen vauhdittaminen
- Vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen, kuten jätteenkäsittely, ravinnekierto, sivuvirtojen hyötykäyttö ja ekotehokkuus
- Geologisesti arvokkaiden alueiden säilyminen ja yhteen sovittaminen kiviaineshuollon ja kaivostoiminnan tarpeet huomioiden, uusiomaa-aineskapasiteetin ja materiaalikierron lisääminen
- Uusiutuvien energiaratkaisujen mahdollistaminen (pl. tuulivoima): maatalouden ja
elintarviketuotannon sekä muiden uusiutuvien energialähteiden potentiaalin ja sivuvirtojen hyödyntäminen
- Tarvittavien massaterminaalien, uusiutuvien massojen, jätehuollon sekä materiaalinkäsittelyyn alueiden osoittaminen sekä niiden sijainnin ohjaus
- Luonnon monimuotoisuuden, ekologisten yhteyksien, virkistysreittien ja -alueiden sekä ekosysteemipalvelujen tunnistaminen ja yhteensovittaminen luonnonvarojen hyötykäytön kanssa
- Hyvänlaatuisten vesien sekä ravinnekierron turvaaminen

Yleispiirteinen alueiden käytön suunnittelu on jatkuva prosessi, joka seuraa yhteiskunnan muutoksia.

- Kaavatyön käynnistämisen tarve liittyy bio- ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen käytön lisääntymiseen sekä luonnon virkistyksellisten ja suojelullisten arvojen yhteensovittamiseen maakunnan alueella, kertoo Varsinais-Suomen liiton luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap.

Muutoksia aiheuttavat myös kansalliset lakimuutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä.
Maakuntahallituksessa korostettiin kiertotalouden tärkeyttä, onhan tämä Suomen hallituksenkin kärkihanke, ja Varsinais-Suomen suurta potentiaalia olla bio- ja kiertotalouden edelläkävijä.

 

SALOLLE KEHITTÄMISRAHAA KORKEAN OSAAMISEN INNOVAATIOKESKITTYMÄN LUOMISEEN
Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p 040 7760 630

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on kartoittanut säästyneitä maakunnan kehittämisrahoja. Näistä varoista on Varsinais-Suomen liitto hakenut maakunnan kehittämisrahaa käytettäväksi Salon seudun rakennemuutostilanteen hoitoon.

Maakuntahallitus päätti myöntää Salon kaupungille hankkeeseen ”Connecting Things – alueellisen innovaatiokeskittymän malli” maakunnan kehittämisrahaa 46 550 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2015 – 30.6.2016.

Microsoftin päätös sulkea Salon tuotekehitysyksikkö vapauttaa merkittävän määrän osaajia ja toimitiloja uuteen käyttöön. Varsinais-Suomeen kertyneen korkean osaamisen perustalle muodostetaan kansainvälisesti houkutteleva yritys- ja innovaatioympäristö. Toimintamallin luominen ja kumppaniverkostojen rakentaminen sekä ensimmäisten toimijoiden löytäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen vaativat pitkäjänteistä alueellista ja kansallista panostusta.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen teemaan:

- kumppaniverkon rakentaminen ja toimijoiden löytäminen
- keskuksen toimintamallin luominen
- viestintä

Hankkeen päätyttyä Connecting Things -keskuksen toimintamalli on valmis, ensimmäiset toimijat ovat aloittaneet paikan päällä ja on luotu tutkimuslaitoksista, korkeakouluista, investoijista sekä innovaattoreista koostuvan yhteistyöverkoston perusta.

 

LOUNAIS-SUOMEN ALUUEELLISTA LIIKUNTANEUVOSTOA JOHTAA HEIMO VÄLIMÄKI
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, puh. 0400 715 786

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää Varsinais-Suomen liittoa ja Satakuntaliittoa yhdessä asettamaan Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston. Maakuntahallitus päättää asettaa Lounais-Suomen alueelliseen liikuntaneuvostoon vuosille 2016–2019 seuraavat henkilöt Varsinais-Suomesta:

Ahlgren Bo-Eric (Kemiönsaari)
Haapanen Jari (Turku)
Juntunen Riikka (Salo)
Kirveennummi Kirsti (Mynämäki)
Koski Pasi (Aura)
Savonen Arto (Loimaa)
Viktors Marjis (Kaarina)
Välimäki Heimo (Turku)

Ehdotukset alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi on pyydetty liikunnan aluejärjestöiltä (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Finlands Svenska Idrott rf.).
Maakuntahallitus nimeää Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi Heimo Välimäen. Satakunnan osalta päätökset tehdään Satakunnan maakuntahallituksessa 23.11.2015.

 alatunniste