Ylatunniste2 
 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO: MAAKUNTIEN MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA KASVUPALVELUVIRASTON TEHTÄVIIN JA TOIMINTAAN VARSIN OHUT
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063715

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kasvupalveluvirastosta. Esitys täydentää 5.4.2018 eduskunnalle annettua hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Täydennys koskee TEM:n hallinnonalan maksatustehtävien sekä kasvupalvelujen digitalisaation kehittämis- ja ylläpitotehtävien järjestämistä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuun alussa.

Kasvupalveluiden digitalisaatio -tehtävillä tarkoitetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelu- tehtävien vaatimia tietovarantoja, -järjestelmiä ja -alustoja sekä niiden kehittämistä. Ehdotus on, että TEM:in hallinnonalan virastoa KEHA -keskusta ei maakuntauudistuksen yhteydessä pureta, vaan sen asema virastona tarkennetaan lainsäädäntömuutoksin. Kasvupalveluviraston perustehtävinä säilyvät yllämainitut digitalisaatio- ja maksatustehtävät.

Varsinais-Suomen liitto lausui lakiehdotuksesta mm. seuraavaa:

Ehdotus on monilta osin vielä keskeneräinen eikä lakiehdotuksen vaikutuksia maakuntien kasvupalvelujen maksatusten tai keskitettyjen asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen ole riittävästi arvioitu. Laissa viitataan myös moniin tuleviin lakiehdotuksiin ja asetuksiin, joita ei vielä ole ollut käytettävissä. Näistä viimemainituista keskeisin on kasvupalvelujen tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö, josta annettaneen esitys vasta syksyllä 2018. Kiireeseen vetoaminen ja sitä kautta lausuntoprosessin käynnistäminen keskeneräisestä lakiehdotuksesta ei ole menettelynä perusteltua eikä riittävän läpinäkyvää, jos halutaan aidosti kehittää koko kasvupalveluiden palveluketjua ja eritysesti maakuntien ja valtion kyseisten toimintojen maksatusten hoitamista ja digitalisaatiota.

Yhtenä keskeisimpänä Kasvupalveluviraston palveluiden käyttäjänä maakuntien aito mahdollisuus vaikuttaa viraston tehtäviin ja toimintaan on varsin ohut, toivottavasti ei kuitenkaan nimellinen. Varsinais-Suomen liitto edellyttääkin, että johtokunnassa olisivat maakuntien edustajat myös määrällisesti tasapuolisessa asemassa valtion toimijoihin nähden. Asiakasneuvottelukunta ei ole riittävä takaamaan maakuntien näkemystä Kasvupalveluviraston toimintojen kehittämisessä ja suuntaamisessa.

ENERGIAVIRASTO TUKEMAAN ALUEELLISTA ENERGIA- JA ILMASTOTYÖTÄ
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 0449075995

Energiavirasto on valinnut Valonian toteuttamaan energia- ja ilmastotyön edistämistä Varsinais-Suomen alueella. Toimeksianto on toteutettu pienhankintana kevyen kilpailutuksen kautta. Tarjouspyyntö lähetettiin Varsinais-Suomen liitolle, Valonialle, Turun kaupungille ja Salon kaupungille. Vakiintuneena Varsinais-Suomen kuntien energia-asiantuntijana Valonia oli ainoa Energiavirastolle tarjouksen määräaikaan 29.3.2018 mennessä jättänyt toimittaja.

Hankinta täydentää Varsinais-Suomen maakunnan ja kuntien hiilineutraaliuden tavoittelun edistämistä ja tukee maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista. Hiilineutraalia maakuntaa tavoitellaan laajassa yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen johdolla. Valonian roolina on toimia käytännön edistäjänä ja asiantuntijana. Tavoitteena on koordinoida ja järjestää kuluttajien energianeuvontaa sekä auttaa kuntia energia- ja ilmastotyössä Hankinnan toteutusaika on 1.5.2018 – 30.4.2019. ja arvo 50 000 euroa. Hankkeen toteutuksesta vastaa energia-asiantuntija Liisa Harjula.

MERIALUESUUNNITTELU ETENEE – ALOITUSTILAISUUS RAUMALLA 29.5.
Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056,
merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Pekka Salminen, p. 044 907 5999

Merialuesuunnittelu etenee suunnitellusti. Parhaillaan laaditaan merialuesuunnittelun tilannekuvaa, jokakoostuu ekologisesta tilannekuvasta, sinisen talouden tilannekuvasta ja merialueiden ominaispiirteiden kuvauksesta. Myöhemmin tänä vuonna työ jatkuu suunnittelualueiden tulevaisuusskenaarioiden laatimisella.

Maakuntien liitot laativat suunnitelmat yhteistyössä, siten että Suomeen laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa. Lisäksi Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa. Varsinais-Suomen liitto toimii suunnitteluyhteistyön valtakunnallisena koordinaatioliittona. Käytännössä työstä vastaa FM Pekka Salminen. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa suunnitelman, joka kattaa Saaristo- ja Selkämeren eteläosan alueet sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeet.

Merkittävä osa merialuesuunnitteluprosessia ovat sitä tukevat hankkeet. Varsinais-Suomen liitto on mukana seuraavissa (suluissa pääpartneri / rahoitus):

- Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio (Varsinais-Suomen liitto / EMKR)
- Plan4Blue (Suomen Ympäristökeskus / Central Baltic)- PanBalticScope (Satakuntaliitto, Ahvenanmaa / BSR)

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen sidosryhmille avoin aloitustilaisuus järjestetään 29.5. Raumalla osana vuotuista Meremme tähden -tilaisuutta.

Vuonna 2016 voimaan tulleen merialuesuunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
mukaan Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle tulee laatia merialuesuunnitelmat vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen.

LAUSUNTO LUONNOKSESTA OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAIKOISTA
Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Oikeusministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista.

Oikeusministeriön esityksessä asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista tavoitteena on lakkauttaa ulosoton toimipaikkoja, jossa palveluiden kysyntä on alhainen. Varsinais-Suomen osalta ulosottovirastojen toimipaikkojen vähentäminen ja keskittäminen tarkoittaa Uudenkaupungin, Loimaan ja Paraisten toimipaikkojen lakkauttamista sekä Salon toimipisteen muuttamista päivystysluoteisesti palvelevaksi sivutoimipaikaksi.

Maakuntahallitus lausui luonnoksesta mm. seuraavaa:

Varsinais-Suomen liitto suhtautuu oikeusministeriön esitykseen asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista kriittisesti ja pitää toimipaikkaverkon karsimista esitetyssä laajuudessa merkittävänä heikennyksenä Varsinais-Suomen nykyiseen palvelutasoon nähden.

Varsinais-Suomen liitto näkee nykyisen toimipaikkaverkon olevan tarkoituksenmukainen, jotta maakunnan alueen asukkailla olisi kohtuullinen mahdollisuus asioida ulosottoviranomaisen kanssa. Lakkautettavaksi esitettävien toimipaikkojen piirissä on paikallisesti käytettäviä palveluita. Kahteen toimipaikkaan keskittäminen lisää huomattavasti sekä työntekijöiden, että palvelua tarvitsevien liikkumisen tarvetta. Ulosottomiesten toimintaan kuuluu käyntejä edellyttäviä tehtäviä, kuten häätö tai ulosmittaus. Velallisilla taas on tarve tavata ulosottomiehiä, sillä velallisen näkökulmasta sähköisen asioinnin sijaan tapaamista vaativan asioinnin tarve säilyy.

Maakunnan alueen eri toimipisteistä Varsinais-Suomen liitto kiinnittää huomiota Paraisten toimipaikan lakkauttamisesityksen yhteydessä myös saaristossa asuvan ruotsinkielisen väestön palveluiden saatavuuteen. Toimipaikkojen sijainnin muuttuessa esitetyllä tavalla, varsinaissuomalaiset Turun seudun ulkopuolella voisivat saada ulosottoviraston palveluja vain Salossa ja tällöinkin vain rajattuna aukioloaikana. Saariston asukkaat, sekä aiemmin Uudenkaupungin toimipaikassa asioineiden etäisyys ulosottoviraston toimipaikkaan kasvaa Varsinais-Suomen liiton mielestä enemmän, kuin voidaan toiminnan järjestämisen kannalta pitää järkevänä.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI HANKERAHOITUSTA MM. ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMISEEN,
KYBERTURVALLISUUTEEN, JA TEKOÄLYVERKOSTOON
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Maakuntahallitus myönsi hankerahoitusta useille hankkeille. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ylimaakunnallisiin hankkeisiin

Työtehoseura ry:lle hankkeelle ”Kuivaa asiaa” 45 000 euroa hankkeen osatoteuttajan
Turun kaupungin kustannuksiin.

Green Net Finland ry:lle hankkeelle ”HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi
ja kysyntäjouston tehostaminen 96 821 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n
kustannuksiin.

Posintra Oy:lle hankkeelle ”HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita”
59 080 euroa hankkeen osatoteuttajan Turku Science Park Oy:n kustannuksiin.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava
teollisuus ja IoT-palvelut)” 457 159 euroa hankkeen osatoteuttajien Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ja Turun
yliopiston kauppakorkeakoulun kustannuksiin.

Lisäksi maakuntahallitus myönsi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 suomen rakennerahasto-ohjelman alu-
eellisiin hankkeisiin rahoitusta seuraavasti:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros –
UEDT 2 880 000 euroa.

Turku Science Park Oy:lle hankkeelle ”V-S Tekoälyverkosto” 152 840 euroa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”V-S EKA2 - Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia”
270 000 euroa.