Ylatunniste2


SAARISTO-OHJELMAN PUNAISENA LANKANA SAARISTON ELINVOIMAN SÄILYTTÄMINEN JA LISÄÄMINEN

Lisätietoja: Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Saaristo on Varsinais-Suomelle ja varsinaissuomalaisille tärkeä asia, osa identiteettiä.
Hiljattain päivitetyssä maakuntaohjelmassa ja sen toimenpiteissä saaristo mainitaan erikseen muutamassa kohdassa, mutta Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta katsoo, että saaristoa ei tule erottaa maakuntaohjelman toimeenpanossa erilliseksi saarekkeekseen vaan sen voidaan katsoa olevan läpileikkaavasti mukana siinä, sen eri tavoitteissa ja käytännön toimenpiteissä. Saaristolla on kuitenkin tietyt erityispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon, ja siksi saaristotoimikunta on tarkastellut laatimassaan kytkentäasiakirjassa sitä, miten saaristo-ohjelma ja maakuntaohjelma parhaimmin kytkeytyvät toisiinsa.

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma on jo pitkään koostunut viidestä (5) teemasta: saaristoliikenne ja
tietoliikenneyhteydet; saaristomatkailu ja muut elinkeinot; asuminen ml. vapaa-ajan-/kakkosasuminen;
ympäristö; kulttuuri. Näitä teemoja tukevia toimenpiteitä maakuntastrategiassa on useita ja
saaristotoimikunta haluaa tässä maakuntaohjelman ja saaristo-ohjelman kytkentädokumentissa nostaa
esiin joitakin konkreettisia tavoitteita, jotka ovat kytköksissä näihin toimenpiteisiin. Keskeisenä tavoitteena
on saariston elinvoiman säilyttäminen ja lisääminen. Saaristo-ohjelman slogan kuuluukin: ”Saaristo: kumppa-nuutta. luovuutta, elinvoimaa”.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI HANKERAHOITUSTA KOULUTUSVIENNILLE INDONESIAAN, HANKINTA- JA OSTOLASKUDATAN HYÖDYNTÄMISEEN SEKÄ MUOVIN KIERTALOUSKESKITTYMÄN KEHITTÄMISEEN
Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 7760 630

Asia Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu
määräraha vuosille 2016–2018. AIKO -rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan
maakunnan eri osien kykyä sopeutua ja vastata elinkeinorakenteen muutoksiin.

• Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle hankkeeseen ”Hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntäminen markki-noilla” 55 000 euroa.

• Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeeseen ”Innopeda Training Center Europe” 37 010 euroa.

• Ukipolis Oy:lle hankkeeseen ”Muovin kiertotalouskeskittymä Vakka-Suomeen” 46 824 euroa.

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI EHDOKKAITA TAIDETOIMIKUNTIIN
Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg, p.040 551 3120, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Taiteen Edistämiskeskus on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa tekemään Taiteen edistämiskeskuksen taide-neuvostolle ehdotuksen henkilöiden nimeämisestä sekä valtion taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle 2019–2020, että alueellisen Varsinais-Suomen taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle 2019-2020.

Valtion taidetoimikuntien tehtävänä on:

- päättää valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaisista apurahoista;
- päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä
- apurahoista ja palkinnoista kukin omalla toimialallaan;
- antaa asiantuntijalausuntoja oman toimialansa asioista;
- osallistua toimialansa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön;
- toimia asiantuntijaelimenä oman toimialansa valtakunnallista erityistehtävää hoitavalle
- aluetoimipisteelle.

Valtion taidetoimikuntia on kaudelle 2019–2020 seitsemän. Maakuntahallitus ehdottaa valtion taidetoimikuntiin seuraavia henkilöitä:

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta
Hermanni Vuorisalo, muotoilija, Turku

Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta
Simo Alitalo, äänitaiteilija, Turku (jatkokausi)
Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito (jatkokausi)

Alueellisten taidetoimikuntien tehtävänä
on:

- päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä
- apurahoista ja palkinnoista alueellaan;
- osallistua toimialueensa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön;
- antaa asiantuntijalausuntoja.

Maakuntahallitus ehdottaa Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan 2019–2020

Jatkokaudelle:
Tove Appelgren, ohjaaja, kirjailija, Turku
Mika Lietzen, sarjakuvataiteilija, Turku
Satu Tuittila, tanssitaiteilija, Raisio

Uudet ehdokkaat:
Leena Kela, esittävät taiteet, performanssi, Turku
Saara Ekström, video, valokuva, tilataide, Turku
Visa Suonpää, kuvataide, IC 98 –taiteiljaduo, Turku
Markus Rantanen, kansanmuusikko, Laitila

LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA VUOSILLE 2019–2022
Lisätietoja: Suunnittelija Niina Ratilainen, puh. 050 378 7791

Liikuntalain mukaan kunnille ja muille yhteisöille voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan
rajoissa myöntää valtion avustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin.
Varsinais-Suomesta tehtiin vuosille 2019–2022 kaksitoista (12) yli 700 000 euron esitystä, joiden
kustannusarvio on yhteensä noin 34,65 miljoonaa euroa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitussuunni-telmaesityksessä mukana on yhdeksän (9) Varsinais-Suomen hanketta:

Somero monitoimihallin perusp. ja laajennus, Nousiainen liikuntahalli, Kaarinan liikuntahalli
Badminton Quality Oy sulkapallohalli (Kaarina), Someron keskusurheilukentän perusparannus
Parainen uimahalli, Uusikaupunki uimahalli-liikuntahalli (hanke suunnitteluvaiheessa)
Kaarina urheilukentän perusparannus, Kaarina Uimahallin perusp. ja laajennus.

Esitettävistä hankkeista Nousiaisten liikuntahalli, Someron monitoimihallin perusparannus ja laajennus
sekä Someron keskusurheilukentän perusparannus ovat sisältyneet jo vuosien 2018–2021
rahoitussuunnitelmaan. Rahoitussuunnitelman ulkopuolelle jää Varsinais-Suomessa kolme (3)
hanketta: 1) Urheilutalon peruskorjaus, Laitila 2) Turun Nappulaliiga ry:n hallihanke, Turku 3) Turun
Ratapihahanke, Turku.

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus pitää Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä liikuntapaikkojen
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta vuosille 2019–2022 kannatettavana ja esityksen laatimisessa käytettyjä perusteita hyväksyttävinä. Maakuntahallitus yhtyy Lounais-Suomen aluehallintoviraston esittämään huomioon siitä, että päätösvallan delegointiin liittyvä hankkeiden kustannusarvioraja, 700 000 euroa ei enää ole tarkoituksenmukainen. Paikallisten hankkeiden kustannukset ylittävät kustannusarviorajan helposti, jolloin
ne ohjautuvat valtakunnallisen tason päätöksentekoon. Maakuntahallitus katsoo, että delegointirajaa
tulisi mahdollisimman pian tarkistaa ylöspäin. Lisäksi rahoitussuunnitelman realistista ja luotettavaa laatimista vaikeuttaa kuntasuunnitelmien lyhytjänteisyys verrattuna valtakunnallisen suunnittelun aikajänteeseen. Esitys rahoitussuunnitelman lyhentämisestä kolmeen vuoteen on siksi perusteltu. Maakuntahallitus puoltaa lausun-nossaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunni-telmaksi vuosille 2019–2022. Lisäksi maakuntahallitus muistuttaa, että liikuntapaikkojen perustamishankkei-den avustuksissa tulee pyrkiä maakuntien kokoon perustuvaan tasapuolisuuteen.

6AIKA ENERGIAVIISAAT KAUPUNGIT -HANKE NOSTAA ENERGIATEHOKKAITA KAUPUNKEJA KANSAINVÄLISIKSI ESIMERKEIKSI
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995

Energiaviisaat kaupungit -hanke käynnistyy. Hankkeen tavoitteena on nostaa osallistuvat kaupungit kansain-välisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen
energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.
Energiaviisaassa kaupungissa rakennukset ja alueet toimivat aktiivisena osana energiajärjestelmää,
energiantuottajina, varastoijina ja kuluttajina. Energiatehokkaat ja vähähiiliset rakennukset
mahdollistavat uusiutuvan energian hyödyntämisen, reaaliaikaisen energian kulutuksen seurannan
ja alueelliset nolla- tai plusenergiajärjestelmät.

Valonia on mukana hankkeessa yhdessä Tampereen, Turun, Helsingin, Oulun, Espoon ja Vantaan kaupukien sekä Ekokumppanit Oy:n kanssa. Hankkeen toteutusaika on 2.5.2018 – 31.12.2020. Hankkeen kokonaisbud-jetti on 3,3 miljoonaa euroa, josta Valonian/Varsinais-Suomen liiton osuus on 101 843 euroa.

6AIKA CITYLOGISTIIKAN UUDET RATKAISUT -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke käynnistyy. Kaupunkialueiden kevytjakelulogistiikan kehittäminen tukee kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää ja parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä kaupunkikeskustoissa. Hankkeen tavoitteena on 1) vastata yritysten tarpeeseen kuljetusten järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kestävästi pilotoimalla ns. viimeisen kilometrin ke-vyitä
ja/tai autonomisia logistiikkaratkaisuja, 2) arvioida eri pilottien liiketoimintamahdollisuuksia ja edesauttaa
uusien palvelukokonaisuuksien syntymistä sekä 3) löytää uusia toimintamalleja perinteiseen yhteistyöhön eri toimijoiden välille. Hankkeessa myös edesautetaan yrityksiä käyttämään avoimia rajapintoja. Hankkeen tulok-sena syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikan alan ohella
mm. it-sektorille ja vähittäiskauppaan. Valonian roolina hankkeessa on edistää Turun kaupungin pilottien
toteutumista, sidosryhmäyhteistyötä, markkinavuoropuhelua sekä toiminnan jatkuvuutta. Hankkeen muut to-teuttajat ovat Turun kaupunki (päähakija), Forum Virium Helsinki Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Tampe-reen ammattikorkeakoulu.Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018- 31.12.2020. Kokonaisbudjetti on 1 337 066 eu-roa, josta Valonian/ Varsinais-Suomen liiton osuus on 93 683 euroa.