Ylatunniste2 

MAAKUNTAHALLITUS: TUNNIN JUNAN RATALINJAUS OTETTAVA HUOMIOON RUNKOVERKKOMÄÄRITTELYSSÄ
Lisätietoja Erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö, Mari Sinn, puh. 045 807 8969

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoase-tus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäksi runko-verkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä.

Maakuntahallitus lausui asetuksesta mm. seuraavaa:

Maakuntahallitus näkee esityksen tavoitteet hyvänä asiana, ja luonnos vastaa pitkälti Varsinais- Suomen maakuntahallituksen näkemyksiä liikenteen runkoverkosta maakunnassa tulevaisuudessa. Esityksessä on kuitenkin kaksi toisiinsa kytkeytyvää ja merkittävää puutetta:

-Miten esitys tukee valtakunnallisia päästötavoitteita ja Etelä-Suomen aluerakenteen kehittymistä (vrt. Etelä-Suomen kasvukolmio)?

-Miksi Turku-Toijala-välinen ratayhteys ei näy tavararaideliikenteen runkoverkossa, vaikka tämä on käytän-nössä ainoa väylä tavararaideliikenteelle maakunnassa?

EU:n asettamien päästövelvoitteiden ja valtakunnallisten päästötavoitteiden valossa etenkin raideliikenteen
runkoverkkoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tavararaideliikenteessä ei tulisi huomioida ainoastaan men-nyttä kehitystä, vaan luoda mahdollisuudet merkittävään kasvuun ja kestäville, tavoitteita tukeville ratkaisuille.

Aluerakenteellisesti Turku-Toijala-rata on merkittävä Etelä-Suomen kasvukolmiolle ja sen kestävälle kasvulle. Työvoiman liikkuvuuden, elinkeinoelämän toimivuuden ja kestävän liikkumisen kehittämiseksi kyseinen rata tulee lisätä raideliikenteen runkoverkkoon. Asetuksen liitteessä neljä on esitetty runkoverkon rataosuuksien pääasiallinen liikenneprofiili. Rantarata Turku-Helsinki on ao.liitteessä arvioitu olevan sekä henkilö- että tavara-liikenteen osalta merkityksellinen. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että rantarata on merkityksellinen henkilölii-kenteen, mutta ei tavaraliikenteen osalta. Varsinais-Suomen tavararaideliikenne kulkee nykytilanteessa Turku-Toijala rataa lähes kokonaan. Tunnin junan toteutuessa kaikki ennusteet viittaavat kuitenkin tavaraliikenteen säilyvän Toijalan radalla, joka on siis tulevaisuudessakin käytännössä ainoa tavaraliikenteen rata Varsinais-
Suomen ja muun Suomen välillä.

Runkoverkkojen määrittelyssä on lähdetty olemassa olevan verkon luokittelusta. Tunnin juna Turku- Helsinki on uusi, lähes 100 kilometrin rataosuus, jonka suunnittelu on jo pitkällä. Varsinais-Suomen liitto pitää tärkeänä, että kyseinen uusi ratalinjaus otetaan huomioon runkoverkkomäärittelyssä. Runkoverkkoasetus määrittelee palvelutason, mutta ei ota kantaa miten se saavutetaan. Varsinais-Suomen liitto esittää, että palvelutasoon liitetään vahvemmin toteuttamisen tavoiteaikataulu. Tällöin asetus ohjaa voimakkaammin toteuttamista sekä palvelee runkoverkon määrittelylle asetettuja tavoitteita.

Lisäksi Varsinais-Suomen liitto pyytää liikenne- ja viestintäministeriötä arvioimaan valtatien 10 Turku-Lieto-Hämeenlinna aseman maakuntakeskusten välisen runkoverkon osana. Tätä perustelee osaltaan suunniteltu valtatien 10 kääntö valtatielle 9.

VÄLINEITÄ TAAJAMIEN ELINVOIMAISUUTEEN JA UUSIUTUMISEEN -HANKE KÄYNNISTYY
Lisätietoja Maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071

Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen liittojen yhteinen Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen -hanke käynnistyy. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeeseen valtionavustusta.

Hankkeen tavoitteena on

- Yhteen sovittaa, kokeilla ja löytää ratkaisuja ja toimintamalleja kahteen rinnakkaiseen muutokseen yhteis-työssä kuntien kanssa: maakunta- ja SOTE-uudistus sekä kaupungistuminen ja maaseutukeskusten elinvoi-maisuus.
- Kehittää maakunnan ja kuntien välisen alueidenkäytön suunnittelun edistämisen yhteistyötä ja roolijakoja vuorovaikutuksen painopisteen muuttuessa kaavoituksen virallisista vaiheista tiedonkeruuvaiheessa tapahtu-vaan vuorovaikutukseen.
- Konkretisoida ja kytkeä kuntien ja maakuntien identiteetti- ja elinvoimakysymykset uudistuvan maakuntakaa-voituksen sisällöksi, ts. miten kuntakeskuksia kehittämällä toteutetaan maakunnan aluerakenteen kehittämi-sen laadullisia strategisia tavoitteita.
- Mallintaa edellä mainittuja tavoitteita erityyppisissä maakunnissa, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa, erityisesti taajamien elinvoimaisuuden ja uusiutumisen edistämiseksi.
- Jatkaa pilottien jälkeen mallin jalkauttamista maakuntien muissa taajamissa.

Varsinais-Suomessa hankkeen piloteiksi valikoituivat Auran ja Mynämäen keskustaajamat. Etelä-Savossa tarkastellaan Haukivuoren ja Kangasniemen asemataajamia. Vuorovaikutteisessa, kaikkia aktivoivassa pro-sessissa elinvoima- ja identiteettikysymystä lähestytään moniulotteisesti sekä taajamakehityksen (Varsinais-Suomi) että rakennuskannan (Etelä-Savo) suunnista. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen maakuntien lisäksi kaikissa Suomen maakunnissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 110 000 euroa. Hanke päättyy kesäkuussa 2019.