Ylatunniste2 

MAAKUNTAHALLITUS: ALUEELLISEN JUNALIIKENTEEN PILOTTIHANKKEEN AJOITUS OIKEA MUTTA HAASTAVA
Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on lähestynyt maakunnan keskeisiä julkisia tahoja alueellisen junaliiken-teen järjestämisen pilottihankkeesta sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä välillä 2020–2022. Pilotti on määrä toteuttaa hakumenettelyllä. Pilottihankkeiden tavoitteena on matkustajamäärien ja joukkoliikenteen kul-kutapaosuuden kasvattaminen. Toteutuessaan pilotti tarkoittaisi mahdollisuutta aloittaa paikallisjunaliikenteen liikennöinti maakunnan liikennestrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mahdollisuus edellyttää kui-tenkin paikallista ja alueellista valmiutta sitoutua liikenteen kehittämiseen sekä rahallisesti että henkilöresurs-sien kautta.

Maakuntahallitus lausui aiheesta seuraavaa:

Varsinais-Suomen liitto on yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa valmistellut
maakunnan pilottihanke-esitykseksi Varsinais-Suomen pilottihankeselvitys 2018 -hakemuksen. Toijalan radan osalta hakemusta on valmisteltu yhteistyössä myös Pirkanmaan liiton kanssa.

• Pilottihankkeen ajoitus on lähtökohtaisesti oikea, mutta haastava. Alueellisia esityksiä/hakemuksia on nyt laadittu tilanteessa, jossa maakuntauudistuksen toteutumisesta ei ole täyttä varmuutta. Maakun-tauudistuksen toteutuessakin alueellisen joukko- ja junaliikenteen järjestäminen on maakuntalakiin hahmoteltu mahdollinen, vapaaehtoinen tehtävä, jonka rahoitus tulee kattaa yleiskatteellisesta budje-tista. Maakuntien rahoitusrakennetta tuleekin edelleen kehittää siten, että se ”joukkoliikennekertoimel-la” tunnistaa ja huomioi ne maakunnat, joilla on väestö-, työpaikka-, alue- ja yhdyskuntarakenteen luomat edellytykset joukkoliikenteen järjestämiseksi. Näissä maakunnissa alueellisesti järjestetty joukkoliikenne tulee olemaan myös koko maakunnan henkilöliikenteen ja erityisesti sote-kuljetusten järjestämisen perusta. Jos maakuntauudistus ei tavoitellulla aikataululla toteudu, täytyy alueellisen joukkoliiketeen järjestäminen ja rahoitus ratkaista kokonaan toisista, vielä määrittelemättömistä lähtö-kohdista.

• Mahdolliset pilottihankkeet tullaan toteuttamaan kaikissa tilanteissa ajankohtana, jolloin maakunnat ei-vät vielä ole aloittaneet toimintaansa. Tämä edellyttää mukana olevien kuntien osallistumista pilotin rahoitukseen. Varsinais-Suomessa, jonka rataverkolla paikallisjunaliikenne loppui noin 30 vuotta sitten, ei luonnollisesti ole kokemusta alueellisen junaliikenteen järjestämisestä eikä tarkkaa tietoa siitä ai-heutuvista kustannuksista ja kustannusjaoista valtion ja kuntien kesken. Tältä osin lopulliset sitoutu-mispäätökset voidaan tehdä vasta hankkeen seuraavissa vaiheissa. Edellä mainituista epävarmuus-tekijöistä huolimatta kuntien valmius ja halu sitoutua hankkeen valmisteluun on huomattavan suuri.

• Viime vuosien taloudellinen kehitys eli positiivinen rakennemuutos on johtanut työvoiman saatavuuden ja tarjonnan epätasapainoon, mikä näkyy kasvaneena ja pidentyneenä pendelöintinä. Samanaikaisesti kiristyneiden ilmastotavoitteiden ja päästövelvoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimen-piteitä. Uudenkaupungin radan sähköistys, Etelä-Suomen kasvukolmion tunnistaminen ja ennen kaik-kea Tunnin Juna -hanke ovat osa näihin haasteisiin reagointia. Alueellinen junaliikenne yhdessä Turun kaupunkiseudun runkobussi- ja raitiotie/superbussiratkaisujen kanssa nostaa koko maakunnan liiken-nejärjestelmän valmiutta suhteessa em. hankkeisiin ja toteuttaa sekä maakuntakaavoituksen että lii-kennejärjestelmätyön tavoitteisiin kirjattua kestävää maakunnallista asunto- ja työmarkkina-aluetta. Toimiva koko asunto- ja työmarkkina-alueen kattava joukkoliikenne tasapainottaa alueiden välisiä ero-ja taloudellisten suhdanteiden nopeissa muutoksissa ja mahdollistaa työssäkäynnin maakunnan eri osissa asuinpaikasta riippumatta. Alueellinen junaliikenne tukee merkittävästi myös Turun kaupunki-seudun MAL-sopimukseen kirjattua asemanseutujen kehittämistä (elämyskeskus, tiedepuisto).

• Varsinais-Suomen liitto esittää, että Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen pilotti sisältää tässä vai-heessa kaikki kolme ratasuuntaa: Turusta Saloon, Loimaalle sekä Uuteenkaupunkiin. Kaikki kolme suuntaa ovat potentiaalisia alueellisen junaliikenteen pilotille. Uudenkaupungin suuntaa puoltavat posi-tiivinen rakennemuutos ja laajentuneen työmarkkina-alueen vaatimukset. Uudenkaupungin radalla henkilöliikenne tulee aloittaa heti, kun radan sähköistämistyöt sen mahdollistavat. Turku–Salo -kaksoisraiteen suunnittelu on käynnistymässä. Yhteysvälillä on paljon potentiaalia, joka tulee hyödyn-tää täydentävillä Turku–Helsinki -junavuoroilla, jotka pysähtyvät valikoiduilla väliasemilla. Tämän vai-heen pilotointiin on Turku–Loimaa–Tampere -radalla suurin potentiaali toteutettuna Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan yhteisenä hankkeena.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO PUOLTAA AURAJOEN MAISEMATIEN ELI VILJATIEN MATKAILUTIESTATUKSEN HAKEMISTA
Lisätietoja: Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Auranmaa-säätiö on pyytänyt lausuntoa koskien matkailutiestatuksen hakemista Aurajoen maisematielle eli Viljatielle. Kyseinen historiallinen reitti on tiettävästi Suomen vanhin sisämaahan johtava tie ja se kulkee Turun Vanhalta suurtorilta Raunistulan, Orikedon ja Liedon Ilmaristen kautta kohti Auraa ja sieltä aina Oripään Virt-taalle asti.
Matkailutieaseman myöntää Liikennevirasto. Lopullinen matkailutiestatuksen hakija on Aurajokisäätiö tai Au-ranmaa-säätiö.

Maakuntahallitus lausui aiheesta seuraavaa:

Varsinais-Suomen liitto suhtautuu myönteisesti matkailutiestatuksen hakemiseen Aurajoen maisematielle.
Reitti kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä ja siitä olisi helppo rakentaa uusi matkailutuo-te, joka pohjautuu lähimatkailuideologiaan ja tien kulttuurihistorialliseen perimään. Maakuntamme rikkaan kult-tuuriympäristön hyödyntäminen kestävän ja näkyvän vapaa-aikakonseptin rakentamisessa mainitaan erikseen maakuntastrategiassamme ja uuden virallisen matkailutien saaminen Varsinais-Suomeen veisi tätä tavoitetta omalta osaltaan eteenpäin. Matkailuyrittäjille matkailutieasema toisi parhaimmillaan tehokkaan markkinoin-tiedun.

Aurajoen maisematie, virallisesti Varkaantie, on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriym-päristön kokonaisuudeksi (RKY), jonka arvot, alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus tulee
valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan turvata maakuntien suunnit-telussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Myös tämä seikka puoltaa matkai-lutiestatuksen hakemista.

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUTA NUORISOTYÖTTÖMYYDEN TORJUMISEEN
Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 776 0630

Maakuntahallitus päätti myöntää Mynämäen kunnalle alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusta 40 040 eu-roa hankkeeseen ”Kokeile työtaitokurssia ja saa todistus!”.

Hankkeen tavoitteena on puuttua kasvavaan nuorisotyöttömyyteen kokeilemalla saadaanko opettajien
ja opiskelijoiden yrittäjämäisyyttä ja asennetta työelämään parannettua alueellisella yhteistyöllä työtaitokurssin ja siihen liittyvän todistuksen avulla sekä onko konseptista hyötyä työnhaussa. Projektissa hyödynnetään oppimisympäristöä SKILLOON, www.skilloon.fi.