Ylatunniste2 
 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMIEN ARVIOINTI: ILMASTONMUUTOS HUOMIOITAVA KAIKISSA TAVOITTEISSA ENTISTÄ VAHVEMMIN
Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056
Erikoissuunnittelija Mari Sinn, p. 045 807 8969

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen tulee ottaa vahvemmin huomioon sekä nykysuunni-telman kärkitoimenpiteiden päivityksessä että jatkossa koko liikennejärjestelmäsuunnitelman uusimistyössä. Osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja Varsinais-Suomen kytkeminen osaksi eteläisen Suomen kaupun-ki¬verkostoa liikenneyhteyksiä kehittämällä ovat vahvasti esillä jo nykysuunnitelmassa, mutta kehittämistarve on kasvanut entisestään viime vuosien rakennemuutoksen ja työvoimapulan myötä.

Näin todetaan Linea Konsultit Oy:n ja MDI Oy:n selvityksessä, jossa vuonna 2014 hyväksytyn Varsinais-Suomen liikennestrategian ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ajantasaisuutta on arvioi-tu suhteessa toimintaympäristön muutostekijöihin. Selvitys sisältää lähivuosien kärkitoimenpiteiden päivityk-sen sekä tulevan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessin lähtökohtien määrittelyn. Arvioinnin tulok-sia tullaan hyödyntämään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun sidosryhmäyhteistyössä sekä tule-vana vuonna Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessissa.

Elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastaaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen ovat edelleen tärkeitä kärkitoimien päivityksessä painotettavia tavoitteita. Uutena tekijänä tulee huomioida junaliikenteen kilpailun vapautuminen ja sen luomat uudet mahdollisuudet.

Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista on parhaiten ja laajimmin edistynyt maakunnan elinkeinoelä-män ja satamien kuljetuksia sujuvoittavien hankkeiden toteutus ja suunnitteluvalmiuden parantaminen. Tavoite keskeisten kaukoliikenteen liikennesuuntien kehittämisestä on edistynyt valtatien 8 toteutuksen sekä laajem-min tie- ja ratahankkeiden suunnitteluvalmiuden osalta. Maaseudulla ja saaristossa alempiasteisen tieverkon peruspalvelutaso ei ole täyttynyt, vaikka rahoitustasoa on nostettu kuluvalla hallituskaudella. Nyt huolena on rahoitustason uusi lasku. Heikoimmin tavoitteista on edistynyt kestävien kulkutapojen suosion kasvu kaupun-kialueilla, taajamissa ja kaukoliikenteessä. Valtakunnallisen ja Turun seudun henkilöliikennetutkimuksen 2016 mukaan henkilöauton osuus maakunnan ja Turun seudun asukkaiden matkoista on pikemminkin kasvanut vuoteen 2008 verrattuna. Jatkossa Varsinais-Suomen tulisi löytää vahvempia yhteisiä visioita aluerakenteen ja liikenteen tulevaisuudesta sekä tavoitteista Satakunnan ohella myös Uudenmaan ja Pirkanmaan kans-sa (kasvukolmio).

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmien lähivuosien kärkitoimenpiteet ovat:


• Tunnin juna
• E18 Turun kehätien kehittäminen osana TEN-T -ydinverkkokäytävää
• Kaupunkiseutujen kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen
• Paikallisjunaliikenteen aloittaminen

• Valtatie 8 kehittäminen
• Toijalan radan kehittäminen
• Valtatie 9 kehittäminen

• Alueellisten yhteyksien kehittäminen

o Liikenneverkon hoito ja ylläpito
o Paraistenväylä
o Salon itäinen ohikulkutie
o Saaristoliikenteen kehittäminen ja kevyen liikenteen kehittäminen saaristossa

Arviointiaineisto löytyy kokonaisuudessaan:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/77-tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/1914-liikennejarjestelma
suunnitelmien-arviointi-2018

 

GREENSAM -HANKKEEN TAVOITTEENA VÄHENTÄÄ AKTIIVISEN VANHUSVÄESTÖN
HENKILÖAUTOLIIKENNETTÄ
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen, p. 044 907 5995

Valonia/Varsinais-Suomen liitto on mukana Green Silver Age Mobility (Green Sam) -hankkeessa, jolle on
myönnetty rahoitus Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta. Hanke edistää siirtymistä fossiilisiin polttoaineisiin nojaavasta henkilöautoliikenteestä kohti päästöttömämpiä vaihtoehtoja huomioimalla erityisesti vanhusväestön liikkumiseen liittyvät erityistarpeet. Hankkeessa keskitytään aktiivisen vanhusväestön henkilöautoliikenteen vähentämiseen, vanhusväestön osallistamiseen sekä kestävien liikenneratkaisujen osuuden kasvattamiseen.
Valonian roolina hankkeessa on kehittää aktiivisen vanhusväestön julkisen liikenteen käyttöä edistävä kam-panja. Siinä nuoret toimivat vanhusten valmentajina erilaisten digitaalisten liikkumisen palveluiden käyttämi-seen. Kampanja on viestinnällinen kokonaisuus, jossa kuitenkin keskiössä on vanhusten käyttäjäkokemusten kerääminen, ylisukupolvinen kohtaaminen sekä palveluiden kehittäminen yhä kasvavan vanhusväestön tarpei-siin.

Hankkeen pääpartnerina toimii Hampurin kaupunki. Hankkeen muut partnerit ovat Tarton, Gdanskin ja Aarhu-sin kaupungit, Vilnan julkinen liikenne, Institute of Baltic Studies sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019–30.9.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 984 000 euroa, josta Valonian osuus on 191 370 euroa.