Ylatunniste2 
 

SMART BLUE REGIONS -HANKE TOI LISÄRESURSSEJA SINISEN KASVUN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN KEHITTÄMISEEN MAAKUNNASSA
Lisätietoja: Projektisuunnittelija Otto Lappalainen p. 040 182 9663 tai elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630

Smart Blue Regions -hanke toi lisäresursseja sinisen kasvun ja älykkään erikoistumisen kehittämiseen maa-kunnassa. Varsinais-Suomen liitto oli mukana tässä kolmivuotisessa Interregin itämeriohjelmasta (Interreg Baltic Sea Region) rahoitetussa hankkeessa. Hankkeessa oli partnereina muita Itämeren maakuntia Saksasta, Virosta, Puolasta, Ruotsista, Latviasta ja Suomesta.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää sinisen kasvun (Blue Growth) teemaa lisäämällä tietoisuutta sinisen kasvun mahdollisuuksista ja pohtimalla, miten sinistä kasvua voidaan parhaiten alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden avulla edistää. Tavoitteena oli myös sinisen kasvun teemaan liittyvien indikaattoreiden kehittämi-nen ja hanketoimijoiden verkostojen kehittäminen. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan merten kestävään käyttöön liittyvää elinkeinopolitiikkaa. Älykäs erikoistuminen puolestaan on osa eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa, jossa jokainen alue tunnistaa ja määrittelee omat tulevaisuuden vahvat alansa ja suuntaa niihin kehittämisre-sursseja.

Varsinais-Suomessa hanke auttoi jäntevöittämään alueen omaa siniseen kasvuun ja älykkääseen erikoistumi-seen liittyvää työskentelyä ja toi arvokkaan lisäresurssin näiden teemojen pohtimiseen. Hanke oli vahvasti mukana maakuntaohjelman päivitystyössä, jossa sininen kasvu valittiin yhdeksi kolmesta älykkään erikoistu-misen painopisteestä. Sinisen kasvun toimijoita koottiin yhteen mm. Turun ja Varsinais-Suomen meripäivän sekä sinisen kasvun EU-rahoitusinfon avulla. Toimijoita vietiin myös Itämeren alueella järjestettyihin työpajoi-hin ja tapahtumiin, joissa suunniteltiin muun muassa uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä vaikutettiin Itämeren sinisen kasvun strategiaan. Yhteistyön edistämiseksi koottiin myös keskeisistä sinisen kasvun julkisista toimi-joista koostuva merialan asiantuntijatyöryhmä.

Hankkeessa luotu sininenkasvu.fi -sivusto kokoaa konkreettisesti yhteen varsinaissuomalaista merialan osaamista. Sivustoa hyödynnetään varsinaissuomalaisten sinisen kasvun toimijoiden esiintuomiseen ja se tarjoaa myös alustan kansainväliselle näkyvyydelle.

Hankkeen tuloksena muodostui myös hyvä Itämeren alueen yhteistyöverkosto hankkeen partnerialueiden ja niiden eri toimijoiden välille. Tätä verkostoa kannattaa pitää yllä myös jatkossa. Hankkeen päättymisen jälkeen toiminta jatkuu osana Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin ja sen sinisen kasvun verkoston toimintaa.

SININEN KASVU, ILMASTOTYÖ JA KIERTOTALOUS, SEKÄ TULEVAN RAHOITUSKEHYSKAUDEN EDUNVAL-VONTA EUROOPPA-TOIMISTON PAINOPISTEINÄ VUONNA 2019
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p.040 506 3715, kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus p.040 5343 865

Vuoden 2019 aikana toimiston työ tulee keskittymään ”Blue Growth” sekä ”Green and Smart”-painopistealueille. Edel-leen seurattavia asioita ovat aluepolitiikka, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka sekä liikennepolitiikka. Lisäksi toimisto tiedottaa aktiivisesti Varsinais-Suomelle tärkeistä edunvalvonnan kärjistä EU:n parlamenttivaaliehdokkaiden sekä valittujen edustajien suuntaan.

Toiminnan tärkeimpinä kärkinä vuonna 2019 tulee olemaan mm. tulevan rahoituskauden 2021 – 2027 ohjelmien seu-raaminen ja edunvalvonta, rahoitukseen liittyvien infotilaisuuksien järjestäminen. sekä Euroopan meriteknologiasekto-rin LeaderShip-strategian päivitykseen liittyvä alueiden kannanottopaperin valmistelu Yhdessä CPMR:n ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Lisäksi Eurooppa-toimisto tukee myös Turun Eurooppa-foorumin 29.-31.8.2019 toteuttamista.

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto on Turun kaupungin ylläpitämä toimisto, joka tuottaa yhteistyö-sopimusten kautta palveluita myös Varsinais-Suomen liitolle ja Turun yliopistolle. Lisäksi alueen yritykset, kehitysyhtiöt sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset voivat käyttää Eurooppa-toimiston palveluja hyväkseen.