Ylatunniste2 
 

MAAKUNTAHALLITUS KANSALLISESTA MERIMETSOSTRATEGIASTA: KALATALOUDEN, AMMATTIKALASTAJIEN JA KALANKASVATTAJIEN MIELIPIDE HUOMIOITAVA PAREMMIN OSANA STRATEGIAA

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 7213429

Ympäristöministeriö asetti 18.10.2018 työryhmän laatimaan strategiaa ja toimenpideohjelmaa merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi, ja on varannut mahdollisuuden lausua strategiasta vuoden loppuun mennessä. Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtineen työryhmän esityksen tavoitetila on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa merimetson suotuisa suojelutaso säilyttäen sekä merimetsojen aiheuttamien haittojen vähentäminen erityisesti kalataloudelle.

Maakuntahallitus lausui asiasta mm: seuraavaa:

Varsinais-Suomen liitto pitää ehdotetun merimetsostrategian tavoitetilaa: 1. sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa merimetson suotuisa suojelutaso säilyttäen, 2. merimetsojen aiheuttamien haittojen vähentäminen erityisesti kalataloudelle, hyvänä. Maakuntahallitus kuitenkin huomauttaa, että ehdotettu strategia jää toimenpiteissään puutteelliseksi. Maakuntahallitus katsoo, että kalatalouden, ammattikalastajien ja kalankasvattajien täydentävän mielipiteen toimenpide-ehdotuksia tulisi paremmin huomioida osana strategian sisältöä.

Varsinais-Suomen liitto katsoo myös tarpeelliseksi valtakunnallisesti määritellä niin ympäristön kuin ihmisen näkökulmasta kestävä ja hyväksyttävä mertimetsokannan taso. Kansallisesti tulisi myös selvittää mahdollisuudet merimetson siirtämiseksi EU:n luokittelemien rauhoittamattomien lajien joukkoon.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että nykyisen EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön puitteissa sovellettava poikkeuslupakäytäntö olisi jatkossa joustavammin ja nopeammin käytettävissä alueilla ja tilanteissa, joissa merimetsoista on syntymässä vakavaa uhkaa paikallisille olosuhteille ja elinkeinoille. Alueellisesti kerätyn tiedon tulisi olla sujuvasti hyödynnettävissä poikkeuslupahakemusten perusteluina ilman hakijalle itselleen kohdistuvaa merkittävää todistustaakkaa. Tärkeää on myös lisätä tietoisuutta siitä, mitä välittömiä toimenpiteitä ongelmien edessä ja ehkäisyssä saa tehdä ilman poikkeuslupaa.

Vihreät jätti lausuntoon eriävän mielipiteensä Hannu Rautasen johdolla.

YRITYSSALOLLE EU-RAHOITUSTA KASVUA SÄHKÖISTYMISEN EKOSYSTEEMEISTÄ -HANKKEESEEN

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Maakuntahallitus myönsi Yrityssalo Oy:n hankkeelle ”Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022” EAKR ja valtion rahoitusta 509 757 euroa.

Hankkeessa kehitetään alueellisten vahvuuksien pohjalta tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymä, Varsinais-Suomen akkuteknologian osaamiskeskittymä), johon kuuluvat alueen yritysten lisäksi korkeakoulut ja julkiset toimijat. Hanke tukee liikennettä ja yhteiskuntaa fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämisessä sähköistymisen avulla. Tämä tukee samalla ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteita, sekä alueen vetovoimaisuutta. Hanke vahvistaa myös alueen yritysten kilpailukykyä. Akkuekosysteemin on jatkossa tarkoitus kattaa koko maa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 – 30.9.2022.