Ylatunniste2 
 

VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUELINKEINON KEHITTÄMISEN TIEKARTTATYÖ KÄYNNISTYY
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. +358 40 7760310


Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekarttatyö käynnistyy Varsinais-Suomen liiton, matkailun alueorganisaatioiden ja seudullisten kehittämistoimijoiden yhteistyönä. Työtä koordinoidaan maakuntaohjelman toteuttamiseen liittyvän Kumppanuusfoorumin alla toimivan matkailufoorumin kautta.

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista ja se on Suomen tärkeimpiä vientitulon lähteitä ja merkittävä työllistäjä. Matkailu on kasvanut vauhdilla Suomessa. Myös Varsinais-Suomen matkailun kehittämisen osalta tehdään aktiivista työtä eri tahoilla mutta kaikki potentiaali ei vielä ole käytössä. Panostukset matkailuelinkeinoon ovat myös panostuksia alueen elinvoimaan, mikä puolestaan näkyy esimerkiksi parempina palveluina kuntalaisille.

Varsinais-Suomen nykyinen matkailuelinkeinon kehittämisohjelma on vuodelta 2013 ja sen päivitetty versio vuodelta 2017, jonka viimeinen voimassaolovuosi on 2020. Tavoitteena on laatia Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta vuosille 2021-2027. Työnimenä on tässä vaiheessa ”Yhdessä kestävää kasvua ja osaamista 2.0”. Tiekartta on matkailutoimijat yhteen kokoava väline, jonka tehtävänä on toimia matkailun kehittämistyössä yhteisenä ohjenuorana ja saada aikaan tuloksekasta matkailuelinkeinon kehittä-mistyötä. Lähtökohtana on, että toimenpiteitä toteutetaan laajan toimijajoukon yhteistyönä huomioiden näiden omat tavoitteet ja painopisteet (esim. seutukunnat ja kaupungit). Tiekarttaa toteutetaan niin julkisten toimijoiden kuin alan yritystenkin toimesta ja osaan tavoitteista ja toimenpiteistä voidaan vastata ulkoisella hankerahoituksella.

Tiekarttatyö käynnistetään ennakkokyselyllä, joka on suunnattu laajasti maakunnan matkailun kehittäjille, asukkaille ja alan yrittäjille. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti kuva siitä, miten alan kehittäminen maakunnassa nähdään. Pyydämme vastaamaan viimeistään maanantaina 24.2.2020.

Lisätietoja ja kysely: https://kumppanuusfoorumi.fi/posts/ennakkokysely-matkailuelinkeinon-maakunnallinen-tiekarttaprosessi-2020/

VARSINAIS-SUOMEN JA TURUN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ VUONNA 2020
Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056


Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön päivitys on tarkoitus saattaa loppuun kuluvan vuoden aikana. Työ aloitettiin keväällä 2019. Varsinais-Suomessa liikennejärjestelmätyötä tehdään liiton koordinoimana maakunnan ja Turun kaupunkiseudun rakennemallialueen aluetasoilla. Päivitys on synkronoitu valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön ja siinä tuotettavia tietoja hyödynnetään Turun kaupunkiseudun MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) -sopimuksen ja Etelä-Suomen liikennestrategian valmistelussa. Päivitystyön rinnalla tehdään jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä aiempien vuosien mukaisesti turvallisen liikkumisen, viisaan liikkumisen ja liikenteen hallinnan alatyöryhmissä. Työhön osallistuvat Varsinais-Suomen liiton lisäksi kunnat (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku) sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Muut liikennejärjestelmätyön tavoitteet vuodelle 2020:

- MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne) -sopimuksen viimeistely, seuranta ja edistäminen, MAL-hankeohjelman toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen seuranta ja ohjaus, liikenteen tilan seuranta, alatyöryhmien toiminnan tukeminen sekä liikkumisen ohjaus- toimintaan osallistuminen.

- Etelä-Suomen liikennestrategian laatiminen yhteistyössä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liittojen kanssa kevään 2020 aikana. Tavoitteena on rakentaa alueen yhteistä näkemystä Etelä-Suomen liikennejärjestelmän tavoitetilasta valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten.

- Liikennejärjestelmäsuunnitelman, MAL-sopimuksen ja MAL-hankeohjelman jalkauttaminen jatkuvan liikennejärjestelmätyön kautta eri organisaatioiden toimintaan.