Ylatunniste2 
 

HANKERAHOITUSTA KORONAN AIHEUTTAMIEN HAASTEIDEN LIEVITTÄMISEKSI KAHDELLETOISTA
HANKKEELLE
Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p 040 7760 630

Maakuntahallitus myönsi Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta seuraaville hankkeille:

 • Paraisten kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Åboland på hösten - Turunmaan syksy” 21 812 euroa.
 • Tanssiteatteri ERIn kannatusyhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”ERIKORONA” 21 672 euroa.
 • Läntiselle tanssin aluekeskukselle myönnetään hankkeeseen ”KohTalo D - kohtaami-sen taide loikkaa digitaaliseen maailmaan” 42 298 euroa.
 • Naantalin kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Saaristosapuska ja Fine Dining - luodaan yhdessä uusi Ruokaisa Naantali” 13 650 euroa.
 • Turun kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Kolmannen sektorin verkkotuotanto-osaamisen vahvistaminen” 35 000 euroa.
 • Turun Kaupunkilähetys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Etänä toteuttava digitaalinen tuki nuorille aikuisille ja yli 60v. maakunnan asukkaille, joilla haasteellinen tai vaikea elämäntilanne” 16 000 euroa.
 • Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen ekosysteemin kehittäminen” 54 411 euroa.
 • Yrityssalo Oy:lle myönnetään hankkeeseen ”Yritysten talouden tervehdyttäminen sa-neerausmenettelyn avulla 2020” 36 652 euroa.
 • Raision kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Etäkuntouttavan työtoiminnan kehit-tämishanke” 35 000 euroa.
 • Paimion Rasti ry:lle myönnetään hankkeeseen ” Luontoliikunnalla kestävyyttä” 5 740 euroa.
 • Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiölle myönnetään hankkeeseen ”Lasten henki-sen jaksamisen ja koulunkäynnin edistäminen Turussa” 20 650 euroa.
 • Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle myönnetään hankkeeseen ”KRIISISTÄ UUDISTUMISPOLULLE - Rohkeutta ja muutosvalmiuksia yrittäjille Varsinais-Suomeen” 38 416 euroa.

17.4.2020 päättyneellä hakukierroksella haettiin/painotettiin hankkeita, jotka hillitsevät koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. Varsinais-Suomen liittoon saatiin 26 hakemusta, joiden yhteenlaskettu haettu tukirahoitus oli 871 852 euroa. Varsinais-Suomen liitolla on käytettä-vissä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen suunnattavaa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemi-nen -rahoitusta 325 000 euroa.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO PÄÄOSIN TYYTYÄVINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAAN LAKIESITYKSEEN
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakunnan liiton lausuntoa seuraavista lakiesityksistä. Lait astunevat
voimaan uuden EU-ohjelmakauden 2021 - 2027 alussa, eli 1.1.2021.

 • Laki alueiden kehittämisestä (ns. toimeenpanolaki)
 • Laki EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoittamisesta (ns. rahoituslaki)

 

Lakiehdotuksen mukaisesti maakunnan liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja siinä tehtävässä

Kuntien aluekehittämisviranomaisena

 • valmistelee ja toimeenpanee maakunnan pitkän aikavälin strategian;
 • hoitaa maakunnan suunnittelun ja merialuesuunnittelun tehtävät siten kuin maankäyttö- ja rakennus-laissa (132/1999) säädetään;
 • edistää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja osaamisen kehittämistä;
  hoitaa sille (alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetussa) laissa säädetyt tehtävät;
 • edistää saavutettavuutta sekä vastaa liikennejärjestelmäsuunnittelun johtamisesta ja yhteensovittami-sesta maakunnan muihin suunnitelmiin ja valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan muualla kuin Helsingin seudulla;
 • koordinoi luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä laadukkaan elinympä-ristön tilaa koskevan suunnittelun yhteistyötä ja vastaa suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa;
 • edistää kuntien välistä, kuntien ja maakunnan välistä sekä ylimaakunnallista yhteistyötä ja maakun-nan kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä;
 • seuraa ja ennakoi aluekehitystä ja toimintaympäristön muutoksia;
 • edistää maakunnallista identiteettiä ja asukkaiden osallistumista maakunnan kehittämiseen sekä kult-tuuria osana maakunnallista strategiatyötä ja
 • hoitaa muut sille erikseen säädetyt tehtävät.

Maakunnan liitto hoitaa tehtäviään:

 • toimimalla laajassa yhteistyössä alueiden kehittämiseen osallistuvien viranomaisten ja muiden tahojen
  kanssa;
 • ottamalla huomioon kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet;
 • osallistumalla keskeisten aluekehittämiseen osallistuvien valtion aluehallintoviranomaisten strategi-seen suunnitteluun ja tulosohjaukseen;
 • tekemällä yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden koulutuksen tarjoajien kanssa maakunnan
  aluekehittämistavoitteiden huomioimiseksi;
 • ja edistämällä maakunnan etuja 1 momentin mukaisissa tehtävissä.

 Varsinais-Suomen liitto katsoo, että uudistus on kohtuullisen selkeä ja ajantasainen. Molempien lakien raken-teen uudistamisessa ja selkeyttämisessä on onnistuttu.

 • Lakiluonnos on aiempaa kattavampi ja kirjauksiltaan strategisempi
 • Maakunnan liiton asema ja tehtävät on kuvattu laajempina kokonaisuuksina ja pienemmät osatehtävät (esim. liikuntaneuvoston nimeäminen) siirretty asetustasolle
 • Suunnittelujärjestelmä säilyy nykyisen kaltaisena, mutta toimintatavat uudistetaan
 • Toimivaltasuhteita ei ole ollut tarkoitus muuttaa, mutta joiltain osin lakiluonnos kaipaa tarkennuksia
 • Merkittävä muutos on maakuntien ja valtioneuvoston vuotuiset aluekehittämiskeskustelut
 • Kestävä kehitys, ilmastonmuutos sekä älykäs erikoistuminen on huomioitu
 • Maakuntien virallisista yhteistoiminta-alueista luovutaan (vrt. nyk. yhteistyö Satakuntaliiton kanssa)
 • Lakiin nyt ensimmäistä kertaa kirjattu edunvalvonnallinen näkökulma ja tehtävä on kannatettava ja to-dentaa jo vallalla olevan proaktiivisen toimintatavan maakuntien liitoissa.

Lausuntopohja on valmisteltu laajassa yhteistyössä muiden maakuntien aluekehitysasiantuntijoiden kanssa, myös maakuntajohtajat ovat sen käsitelleet. Yhteislausunnon lisäksi Varsinais-Suomen liiton lausunnossa on kommentoitu oman alueemme kannalta keskeisiä asioita, kuten esimerkiksi:

 • Kestävä kaupunkikehittäminen
  Lakiluonnoksen § 26 käsittelee kestävää kaupunkikehittämistä. On valitettavaa, että prosessi on irro-tettu aluekehittämisen kokonaisuudesta eikä maakunnan liitoille ole kirjattu roolia tässä (pl. ESR-rahoituskehysvaraukset). Välttämätöntä olisi ainakin kirjata rahoitettavien hankkeiden yhteensovitta-minen ja saumaton tiedonkulku eri rahoittavien viranomaisten kesken. Maakunnan liitoilla tulee olla alueillaan mahdollisuus antaa lausunto kestävään kaupunkikehittämiseen sisällytettävistä kaupunki-kohtaisista ekosysteemisopimuksista.
 • Äkilliset rakennemuutosalueet
  Sinänsä luopuminen varsinaisista äkillisten rakennemuutosalueiden (ÄRM) nimeämisprosesseista on linjassa lain perustavoitteen eli selkeyden lisäämisen kannalta perusteltua. Toisaalta ÄRM menettely ja siihen kytkeytyvät taloudelliset tuki-instrumentit ovat tuoneet välttämätöntä resurssia sellaisille alu-eille (kuten Varsinais-Suomelle), joilla normaalitilanteessa on varsin niukasti käytössään EU:n raken-nevaroja. Tällaisten äkillisten ja ennakoimattomien muutosten haitallisten vaikutusten torjuntaan tulisi olla kansallisia joustavia tuki-instrumentteja.

Varsinais-Suomen liitto kiinnittää huomiota myös siihen, että lakiehdotuksessa esitetään tuen siirtomenette-lyä poistettavaksi sen vähäisen käytön takia. Nykyisellä ohjelmakaudella yksi iso toimija on voinut ha-kea rahoitusta usean pienen toimijan puolesta ja jakaa rahoituksen edelleen näille. Tämä on alueen monille pienille ja paikallisille toimijoille tärkeä mahdollisuus olla mukana luomassa alueella hyvinvoin-tia ja elinvoimaa. Liitto esittää, että tämä mahdollisuus säilyisi jatkossakin.