Ylatunniste2 
 

MAAKUNTAHALLITUS: KIRJALANSALMEN SILTAAN SAATAVA RAHOITUS VUODEN 2021 ENSIMMÄISESTÄ LISÄTALOUSARVIOSTA

Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan kannanoton:

Pitkään rahoitusta odottanut Kirjalansalmen silta on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta tuoreen arvion. Sillan teräsrakenteiden vaurioiden kiihtyminen kertoo sillan tulleen elinkaarensa päähän. Liikenteen rajoituksilla on tarkoitus taata liikennöinnin turvallisuus uuden sillan valmistumiseen saakka.

Kirjalansalmen riippuköysisilta on valmistunut vuonna 1963. Siltaa ei ole sen huonon kunnon vuoksi mahdollista korjata, vaan nykyisen sillan itäpuolelle rakennetaan uusi leveämpi ja korkeampi silta. Sillan yleissuunnitelma on laadittu ja tiesuunnittelu käynnissä. Uuden sillan rakentaminen on syytä aloittaa heti suunnittelun valmistuttua. Rakentaminen ja sitä pohjustava rakentamissuunnittelu vaativat hallitukselta 85 miljoonan euron investointipäätöksen.

Saaristotiellä (maantie 180) sijaitsevan Kirjalansalmen sillan merkitys maakunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle on suuri. Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitseva silta on ainoa tieyhteys Paraisille ja reitti Turunmaan saaristoon. Sillasta riippuu kansalliselle huoltovarmuudelle ja rakennusalalle kriittisen raaka-aineen toimitusvarmuus.

Maakuntahallitus kiirehtii Marinin hallitusta valmistelemaan vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioon Kirjalansalmen sillan korvausinvestoinnin rahoituksen. On toimittava heti, sillä käytöstä poistuva silta ennen uuden valmistumista olisi vakava isku Varsinais-Suomelle ja koko maan rakennusteollisuudelle.

Lisäksi maakuntahallitus muistuttaa, että halutessaan Suomi voi hyödyntää investointiin Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF). Suomen kestävän kasvun ohjelmaan valmistellaan parhaillaan noin 2,3 miljardin euron talouden elpymistä nopeuttavia ja kasvupotentiaalia edistäviä investointikokonaisuuksia. Euroopan komissio mahdollistaa rahoituksen hyödyntämisen liikenneinfrastruktuuriin. Kansallisessa valmistelussa RRF-rahoitus on katsottu mahdolliseksi pistemäisissä teollisuuden toimintaa tukevissa liikennehankkeissa.

 

VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEEN VAIN VÄHÄISIÄ MUUTOKSIA MUISTUTUSTEN PERUSTEELLA

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, erikoissuunnittelija Aleksis Klap, p. 040 721 3137

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.9.–2.10.2020 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta jätettiin 45 muistutusta, lisäksi Naantalin kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta kokouksessaan määräajan umpeuduttua.

Muutostarpeita on muistutusten perusteella tullut vähän. Useissa muistutuksissa esitettiin Särkänsalmen läppäsillan mahdollistavan maakuntakaavamerkinnän poistoa, jota perusteltiin mm. liikenteelle kohdistuviin haittoihin. Lisäksi vaihemaakuntakaavatyön osallistaminen sekä kuulemismenettelyt nostettiin esille, joissa erityinen painotus oli jokaisen yksittäisen maanomistajan kuulemistarpeella. Suojelumerkintöihin kohdistuvat muistutukset painottuivat suojeluarvojen määrittämiseen ja maakuntakaavamerkintöjen aiheuttamien vaikutusten tulkintaan. Virkistyksen ja matkailun ohjeellisten reittimerkintöjen toteutukseen esitettiin muutoksia. Muutamien veneilyn käyttämien satamamerkintöjen sekä yhden virkistysalueen merkintää esitettiin poistettavaksi, koska muistutuksen esittäjät näkivät kyseisten kohteiden olevan sopimattomia kyseisille toiminnoille.            

Kaikkiin muistutuksiin on laadittu vastine, jolla on avattu ja perusteltu vaihemaakuntakaavaehdotuksen ratkaisua. Vastineissa on korostettu maakuntakaavan yleispiirteistä tasoa, ja sitä, ettei se ota kantaa yksityiskohtaiseen toteutusratkaisuun vaan sen määrittelee yksityiskohtaisempi suunnittelu. Merkintöjä on kuitenkin hieman päivitetty ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Muistutusten perusteella kaavaehdotukseen tehdään yksi muutos, joka kohdistuu Nauvon Kvivlaxin alueelle. Alueella oleva virkistysalueen aluevarausmerkintä muutetaan virkistyksen kohdemerkinnäksi ja merkinnän nimi muutetaan Vargbergetiksi. Muutoin kaavakarttaan tehdään pieni korjaus puolustusvoimilta saadun aluerajaustarkennuksen perusteella, jolla Skinnarvikin suojavyöhykkeen rajausta tarkennetaan. Lisäksi uuden sähkölinjan merkintään tehtiin pieni linjauksen tarkennus Maskun alueella.

Muistutuksista saadun palautteen perusteella täydennetään kaavaselostusta tarvittavilta osin.

Maakuntahallitus äänesti asiakohdassa kaksi kertaa, Esko Kivirannan (kesk.) esityksestä poistaa laajan, merkittävän ja yhtenäisen metsävaltaisen vyöhykkeen merkintä sekä Jani Kurvisen (kesk.) esityksestä poistaa maakuntakaavan suojelualuemerkintä soidensuojelun täydennysehdotuksessa tunnistettujen suoalueiden osalta. Keskustan ja perussuomalaisten edustajat äänestivät pohjaehdotusta vastaan. Molemmissa tapauksissa maakuntajohtajan pohjaehdotus jäi voimaan.

Vaihemaakuntakaavan käsittelyaikataulua on tarkistettu. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan kesäkuussa 2021.

 

MAAKUNTAHALLITUS: HELSINKI-TURKU NOPEAA JUNAYHTEYTTÄ KOSKEVA VYMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS TUO RATAHANKKEEN VAIKUTUKSET LAAJASTI ESIIN

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki saarento, p. 040 720 305

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa Väyläviraston Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanke sisältää uuden kaksiraiteisen oikoradan välille Espoo–Salo ja kaksoisraiteen nykyisen rakentamisen välille Salo–Kupittaa. Lisäksi hankkeeseen sisältyvät Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön rataoikaisut välillä Salo-Kupittaa sekä Turun ratapihan parantamistoimet.

Hankekokonaisuuden YVA:n tavoitteena on selvittää useasta osakokonaisuudesta muodostuvan liikenneinfrahankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset yhtenä kokonaisuutena välillä Helsinki–Turku. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:

  • VE A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
  • VE B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku ja raideoikaisut välillä Salo–Turku
  • Vertailuvaihtoehto 0+: Nykyinen rantarata parantamistoimenpiteillä.

Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa.

Vaikutukset on arvioitu monipuolisesti ja asiantuntevasti, ja ratahankkeen vaikutukset tulevat laajasti esiin.

Maakuntahallitus muistuttaa lausunnossaan, että ratahankkeiden myönteisten ja kielteisten vaikutusten arviointi ja keskinäinen vertailu on vaikeasti yhteismitallistettavaa. Kärjistetysti vastakkain ovat laaja-alainen yleinen ja paikallinen yksityinen etu. Vaikutuksia tulisi myös arvioida riittävän pitkällä aikajänteellä, myös siltä osin, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia syntyy, jos hanketta ei toteuteta.

Tarkastelluista vaihtoehdoista maakuntahallituksen mukaan todellisia vaihtoehtoja ovat hankevaihtoehdot A ja B. Vertailuvaihtoehto 0+ ei ole voimassa olevien suunnitelmien mukainen eikä toteuta valtakunnallisia ja maakunnallisia tavoitteita.

Hankevaihtoehto B:n mukainen Piikkiön oikaisu on osoitettu voimassa olevassa lainvoimaisessa maakuntakaavassa Ohjeellinen rautatie -merkinnällä. Hajalan, Kriivarin, Toikkalan oikaisuja ei ole osoitettu maakuntakaavassa ja niiden voidaan katsoa olevan yleispiirteisen maakuntakaavan tulkintaa ja tarkentamista. Näiden osalta yleissuunnitelman hyväksyminen edellyttää mahdollisten olemassa olevien yleiskaavojen tarkistamista.

Hajala-Piikkiö -välin oikaisut

Hankevaihtoehtojen merkittävin ero liittyy Piikkiön kohdan liikennejärjestelyihin. Hankevaihtoehto A tukee Piikkiön lähiliikenneaseman toteuttamisedellytyksiä kaiken henkilöjunaliikenteen kulkiessa Piikkiön keskustan kautta. Hankevaihtoehdossa B Piikkiön aseman toteuttamisedellytysten säilyminen edellyttäisi lähijunaliikennöintiä nykyisellä ratalinjalla kaukojunien kulkiessa oikorataa Piikkiön keskustan ohi.

Vastakkain ovat neljän minuutin aikahyöty ja paikallisjunaliikenteen kehittäminen kokonaisuutena. Vaihtoehdon B mukainen oikaisu saattaa vaarantaa Piikkiön taajaman kytkeytymisen paikallisjunajärjestelmään, jos nykyisen ratalinjan kunnossapitoon ja kehittämiseen ei sitouduta. Varsinais-Suomen liiton tavoitteena on Tunnin junan täysimääräinen hyödyntäminen kytkemällä kaikki mahdolliset asemapaikat sen piiriin. Lopullinen päätös oikaisuvaihtoehdoista tulee tehdä aidosti kuntien ja liiton kanssa yhdessä neuvotellen.