yltunniste 

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI LIITON ALUSTAVAN TALOUSARVION
Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Maakuntahallitus hyväksyi liiton alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen ja varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 15.10 mennessä.

Kuntien esitykset sekä lopullinen esitys käsitellään maakuntahallituksessa 28.10. ja viedään maakuntavaltuuston 2.12.2013 päätettäväksi.
Talousarvioluonnoksessa jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat 3 899 900 euroa, joka euromäärä on 3,0 % (113 589 euroa) suurempi kuin talousarvion 2013 maksuosuustuloarvio.
Luonnokseen on korvamerkitty 150 000 määräraha Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeen osarahoitukseen maakuntahallituksen kesäkuun esityksen mukaisesti. Vuonna 2013 liitto osallistuu hankkeeseen 50 000 määrärahalla. Määrärahan lisäyksen (100 000 euroa) vaikutus kuntien maksuosuuksiin on 2,64 %. Tällöin liiton muusta toiminnasta aiheutuva kustannusten kasvupaine kuntien maksuosuuksiin on 0,36 %. Yhteismarkkinoinnin osarahoituksen sisällyttäminen talousarvioon merkitsee sitä, että Turun kaupunkia lukuun ottamatta jäsenkunnilta ei kerätä erillisrahoitusta markkinointihankkeen toteuttamiseen.

Vuosien 2002 - 2009 ja 2012 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2014 voidaan tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti (noin 90 000 euroa). Alijäämät katetaan edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

MAAKUNTAHALLITUS: TOIMIVAT YHTEISPALVELUPISTEET TULEE SÄILYTTÄÄ, KUN JULKISEN HALLINNON PALVELUPISTEITÄ KEHITETÄÄN VALTAKUNNALLISESTI
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Laura Leppänen, p. 040 767 4364

Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2012 julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen. Tavoite on luoda koko maahan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko, sekä määritellä jokaisessa pisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut.

Ministeriö on pyytänyt lausuntoa hankkeen loppuraportista. Raportissa ehdotetaan, että asiakaspalvelusta säädetään lailla, jonka mukaan kunnat vastaavat jatkossa yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Palveluita tarjoavat ylläpitäjäkunnan lisäksi aina poliisin lupahallinto, verohallinto, maistraatit, työ- ja elinkeinotoimistot sekä ELY -keskukset.
Ehdotuksen mukaan yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja ylläpitäminen säädetään kuntien tehtäväksi (järjestämisvelvoite) maantieteellisten kriteerien mukaisesti (90 %:lla on pisteeseen maanteitse tai rautateitse lyhyempi matka kuin 40 km).

Varsinais-Suomen liitto huomauttaa, että julkisen hallinnon asiakaspalvelun säätäminen kuntien järjestettäväksi tarkoittaa suoraa tehtävien siirtoa valtiolta kunnille. Siksi kunnille on korvattava asiakaspalvelun järjestämisestä ja kunnan asiakaspalvelun uudelleenorganisoinnista aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Liitto huomauttaa, että 129:n palvelupisteen palveluverkkovaihtoehto ei tuota kattavaa palvelupisteiden verkkoa Varsinais-Suomeen. Palvelupistettä ei esitetä esimerkiksi maakunnan suurimpiin keskuksiin Turkuun ja Saloon, vaan näiden keskusten käyntiasiointi katsotaan turvattavan valtion viranomaisten olemassa olevalla palvelupisteverkolla.

Keskeisenä huomiona Varsinais-Suomen liitto esittää, että loppuraportti jättää huomiotta nykyisen yhteispalvelun aikana syntyneet, hyvin toimivat yhteispalvelupisteet ja näiden toiminnan jatkossa. Varsinais-Suomessa toimii esimerkiksi Kaarinan yhteispalvelupiste, jossa on saatavilla monipuolisesti kunnan omia palveluita sekä mm. Kelan ja Työ- ja elinkeinotoimiston palveluja. Kaarinan kaupungin tulee jatkossa kuulua järjestämisvelvoitteen piiriin. Myös mm. Someron hyvin toimiva yhteispalvelupiste tulee säilyttää.

MAAKUNTAHALLITUS VASTUSTAA KÄYRÄN VANKILAN SIIRTÄMISTÄ AURASTA TURKUUN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 0400 259 223

Rikosseuraamuslaitos pyytää Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa laitoksen toimitilavisioehdotuksesta vuoteen 2025.
Laitoksen käytössä olevien resurssien väheneminen edellyttää kiinteistöjen kustannustehokkaampaa käyttöä.
Maakuntahallitus lausuu, että ehdotettu Hämeenlinnan vankilan peruskorjaaminen Turun vankilan laajentamisen sijaan hyväksytään. Turun vankila pysyy nykyisessä toiminnassaan eli vankilana, jossa valvonnan intensiteetti on korkea.
Aurassa sijaitseva Käyrän avovankila ehdotetaan vuoteen 2025 mennessä siirrettäväksi pienempänä, 40-paikkaisena Turkuun. Siirto mahdollistaisi todennäköisesti modernimmat tilat vankilatoiminnan käyttöön, mutta kustannussäästöihin siirrolla hyvin epätodennäköisesti päästäisiin, maakuntahallitus lausuu.
Käyrän vankilan toimitiloista syntyvät kustannukset ovat verraten alhaiset. Ympäristö palvelee avolaitosyksikköä hyvin ja mahdollistaa tilojen korjaamista omilla resursseilla.
Varsinais-Suomen liitto huomauttaa, ettei Käyrän vankilan sijoittaminen Turkuun toisi välttämättä lainkaan kustannussäästöjä. Maakuntahallitus pitää hyvänä, että niukkenevien henkilötyövuosiresurssien myötä vankiloissa jatkossa hyödynnettäisiin laajemmin vankityövoimaa, joka samalla lisäisi vangin omatoimisuutta.

 alatunniste