Ylatunniste2 

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

MAAKUNTAHALLITUS: VALTIONOSUUSUUDISTUS ON VARSINAIS-SUOMEN KANNALTA KOHTUUTON

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus keskusteli (maakuntajohtaja Savon ajankohtaiseen katsaukseen liittyen) kuntien valtionosuusuudistusta ja totesi yksimielisesti, että uudistus on Varsinais-Suomen kannalta kohtuuton. Kunnat tulisivat kärsimään vanhusväestön suuresta määrästä. Ikärakenteen vaikutus valtionosuuksiin tulee säilyttää merkittävänä, hallitus painottaa.
Varsinais-Suomi on Suomen suurimman rakennemuutoksen kourissa. Siksikään ei ole oikein rangaista valtionosuusuudistuksen kautta alueen kuntia.
Kunnat ottavat ensi vuoden aikana kantaa ehdotettuun järjestelmään. Lausunnoissa on syytä tuoda esille ikärakenteen merkitys kuntia erilaistavana olosuhdetekijänä.

MAAKUNTAHALLITUS VAATII SAARISTOLIIKENTEEN KILPAILUTUKSEEN MUUTOKSIA
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta on huolestunut saariston yhteysalusliikenteen kehityksestä ja lähettää aiheesta kirjelmän Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja Liikenne- ja viestintäministeriöön.
Saariston reittien kilpailutus lyhyillä sopimuksilla on johtanut siihen, että kalusto useilla reiteillä on saaristoliikenteeseen sopimatonta. Aluksilla saattaa olla ongelmia talviliikennöinnissä tai niiden kyky kuljettaa ajoneuvoja voi olla puutteellinen. Kirjelmällä halutaan kiinnittää viranomaisten huomiota kilpailutuksen kriteereihin ja sopimusaikoihin. Tulevaisuudessa tulee reittikohtaisten sopimusaikojen olla 10–12 vuotta ja kilpailutuksessa pitää huomioida alusten varustus, jääominaisuudet ja ikä. Kannanotossa kehotetaan viranomaisia harkitsemaan siirtymistä järjestelmään, jossa valtio toimisi alusten rakennuttajana ja omistajana.

Liikenne, joka ennen hoidettiin erikoisvalmisteisilla aluksilla, rakennettu soveltumaan saaristo-olosuhteisiin ja talviliikennöintiin, korvataan yli-ikäisillä ulkomailta halvalla ostetuilla aluksilla, maakuntahallitus toteaa kannanotossaan. Esimerkkejä tästä löytyvät Nauvon eteläiseltä reitiltä, Paraisten eteläisestä saaristosta ja Rymättylän reitiltä. Mikäli kehitys jatkuu, meillä on 10–15 vuoden kuluttua vain yhteysaluksia, jotka eivät selviä liikennöinnistä iän ja kulumisen vuoksi.
Maakuntahallitus lisäsi myös maininnan Örön linnakesaarekkeesta, joka nyt vapautuu puolustusvoimilta matkailukäyttöön ja jonka potentiaali saariston vetovoimalle on suuri. Örön liikenne tulee ottaa huomioon saaristoliikenteen tulevissa suunnitelmissa.

Kehityskulun kääntämiseksi pitäisi ELY -keskuksen yhdessä vastuullisen ministeriön kanssa käydä läpi ne kriteerit, jotka koskevat yhteysalusliikennepalvelujen hankintaa. Alusten tekninen suoritus ja varustelu, jääominaisuudet ja ikä pitäisi huomioida päätöksissä, eikä ainoastaan tarjousten taloudellinen puoli. Jotta saisimme uutta kalustoa, pitäisi sopimusaikojen olla vähintään 10–12 vuotta.
Maakuntahallituksen kannanotto lähetetään Varsinais-Suomen ELY -keskukseen, Liikenne- ja viestintäministeriöön sekä tiedoksi Saaristoasiain neuvottelukuntaan.

MAAKUNTAHALLITUS TUKEE NAANTALIN PYRKIMYSTÄ SAADA SAARISTOKUNTASTATUS
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Naantalin kaupunginhallitus on päättänyt hakea kaupungille saaristokuntastatusta ja pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta kannanottoa asiaan.
Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta ja maakuntahallitus tukevat Naantalin kaupungin esitystä saada saaristokuntastatus vuoden 2014 alusta. Taloudellisesti statuksella olisi Naantalille suuri merkitys; kaupunki on menettämässä valtionosuuksiaan vuoteen 2018 laskettuna n. 6 milj. euroa. Saaristostatuksen myötä valtionosuuksia Naantalin kaupunki saa lisää n. 2 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä voitaisiin turvata saaristoalueen asuttuna ja elävänä pitäminen. Valtionosuuksien heikkeneminen pelätyllä tavalla johtanee palvelutason heikkenemiseen, lakkautusuhan alla olisivat palvelut kuten koulut, kirjastot, palvelupisteet, saariston investoinnit, joukkoliikenne sekä sosiaali- ja terveydenhuolto Naantalin saaristoalueilla.
Naantali haluaa nostaa profiiliaan saaristokaupunkina, sijoittuuhan suurin osa Turun suomenkielisestä saaristosta Naantalin kaupungin alueelle. Varsinais-Suomessa saaristokuntia ovat Kemiönsaari, Parainen ja Kustavi. Maakunnan saaristo-osakuntia ovat Kaarina, Masku, Naantali, Salo, Taivassalo ja Uusikaupunki.

LAURI KATTELUS NOUSI MAAKUNTAHALLITUKSEEN AKI LEHTOSEN TILALLE
Lisätietoa: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Aki Lehtonen (kok) on eronnut Varsinais-Suomen liiton luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia. Aki Lehtosen tilalle maakuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi on noussut Lauri Kattelus, hänen varajäsenenään toimii Niko Aaltonen.
Aki Lehtosen tilalle hankerahoitusjaoston puheenjohtajaksi valittiiin Tiina Perho (kok).

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO OSALLISTUU LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN TEKEMISEEN
Lisätietoja: liikennesuunnittelija Laura Leppänen, p. 040 767 4364

Varsinais-Suomessa liikennejärjestelmätyötä tehdään kolmitasoisena – maakunnan, rakennemallialueen ja Turun kaupunkiseudun aluetasoilla. Maakuntahallitus osallistuu Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön vuoden 2014 kustannuksiin 14 000 eurolla. Liikennejärjestelmätyön vuoden 2014 budjetti on 70 000 euroa.
Vuonna 2013 liikennejärjestelmätyössä on laadittu Varsinais-Suomen liikennestrategiaa sekä Turun seudun (rakennemallialue) liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Vuoden 2014 toiminnan tavoitteena on em. suunnitteluprosessien loppuun saattaminen sekä tukea MAL-aiesopimuksessa (=maankäyttö, aluekehitys, liikenne) sovittujen, jo valmistuneiden seudullisten selvitysten toteuttamisen edistämistä sekä toimia yhteistyössä MAL-työryhmän kanssa.

 alatunniste