Ylatunniste2 

 

LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

LIITOT HALUAVAT MUUTTAA IKÄRYHMIEN PAINOARVOA UUDESSA VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604

Selvitysmies Arno Miettinen on tehnyt ehdotuksen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Selvitysmies tekee tammikuun kuntakuulemisen jälkeen lopullisen ehdotuksensa, joka lähtee uudelle lausuntokierrokselle.
Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton kesken on sovittu yhteisestä kannanotosta, koska uudistus kohtelee kaltoin Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntia. Eräs syy on kuntien ikärakenteen vanhuspainotteisuus, joka ei kuitenkaan heijastu valittuihin sairastavuuskriteereihin. Sairastavuus on uudessa järjestelmässä otettu mukaan painavammin kuin ennen.

Maakuntahallitus hyväksyi 27.1. kannanoton, jossa todetaan että ehdotettu valtionosuusjärjestelmä huomattavasti alentaisi Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien valtionosuuksia. Uudistuksen kielteiset aluepoliittiset vaikutukset kohdistuisivat ennen kaikkea kahden maakunnan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle. Lounais-Suomi kamppailee teollisuuden rakennemuutoksen kourissa. Rakennemuutos on merkittävä kuntapalvelujen tarjoamiseen vaikuttava tekijä. Elinkeinoelämän rakennemuutoksen huomioon ottaminen valtionosuuskriteerinä saattaa olla hankalaa, mutta taustarealiteettina se on syytä huomioida.

Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton esittämien muutosten tavoitteena on tehdä esityksestä valtakunnallisesti tasapuolisempi, jossa etenkin vanhuspainotteisten kuntien kustannukset otetaan oikeudenmukaisemmin huomioon.
Liitot esittävät ehdotettuun järjestelmään muutosta, jossa ikärakennetekijän sisällä vanhusväestön painoarvoa kasvatetaan suhteessa nuoriin ikäryhmiin. Liittojen esimerkkilaskelmassa nuorten ikäryhmien painoarvoa on pienennetty 5 % ja vanhusväestön painoarvoa kasvatettu 10 %. Vaikka myös nuori ikärakenne aiheuttaa kunnille merkittäviä kustannuksia, ovat lapsiperhepainotteiset kunnat edullisemmassa asemassa kuin vanhuspainotteiset. Lapsiperheet tuovat kuntaan työvoimaa, yritteliäisyyttä ja muuta aktiviteettia.

Esitetty muutos lieventäisi Lounais-Suomen kuntien valtionosuuksien menetystä ja hyödyttäisi suurinta osaa Suomen kunnista. Menettäjiä olisivat etenkin Helsingin metropolialueen ja Oulun seudun kunnat. Maakunnan liittojen esitys pienentäisi pääkaupunkiseudulle ehdotettua valtionosuuden kasvua. Uudenmaan kunnat hyötyisivät yhä euromääräisesti eniten, ja Varsinais-Suomen kunnat menettäisivät eniten. Esitys kuitenkin tasaisi ehdotettua, varsin radikaalia muutosta.

Ikäryhmien painoarvojen muuttaminen vaikuttaisi negatiivisesti myös suurten kaupunkiseutujen kehyskuntien valtionosuuksiin. Koska nuoresta ikärakenteesta aiheutuu kustannuksia kehyskunnille, liitot esittävät, että tarkastettaisiin samalla työpaikkaomavaraisuuteen liittyvää lisäosaa siten, että sen laskentakriteerit olisivat vähemmän epäedullisia kehyskunnille.
Maakuntahallituksen Juhani Pilpola (ps) ehdotti, että kysymys palautetaan uuteen valmisteluun, mutta ehdotus hävisi maakuntahallituksen äänestyksessä äänin 15 – 4.

Valtionosuusuudistus, vaihtoehtoinen laskelma

KEHITYSTÄ JA RAHOITUSTA OHJAAVAN MAAKUNTASTRATEGIAN LUONNOS LAITETAAN NÄHTÄVILLE
Lisätietoa: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 7203 056, aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 5063 715

Maakuntahallitus käsitteli Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnosta. Asiakirja laitetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot 14.3.2014 mennessä.
Maakunnan suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä aluekehityslakiin. Varsinais-Suomessa maakuntasuunnitelma ja -ohjelma laaditaan yhtenä asiakirjana, joka muodostaa Varsinais-Suomen maakuntastrategian. Maakuntasuunnitelman tavoitevuosi on 2035+ ja maakuntaohjelma kattaa vuodet 2014–2017. Suunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu pitkän aikavälin kehitys, joka tulee huomioida maakuntaohjelmaa ja -kaavaa laadittaessa.

Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat lähivuosien kehittämisen tavoitteet. Ohjelma sisältää maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Maakuntaohjelma laaditaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ym. tahojen kanssa kunnanvaltuustojen toimikausittain neljäksi vuodeksi.

Maakuntastrategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä. Pohja-aineistoa on laadittu neljässä asiantuntijatyöryhmässä (talous, osaaminen, ympäristö sekä arvot ja ilmapiiri). Virastossa toimii ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on maakuntajohtaja Juho Savo. Ohjausryhmässä on myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustus. Tavoitteena on maakuntastrategian hyväksyminen 16.6.2014 maakuntavaltuustossa.

 alatunniste