Ylatunniste2 
 
LISÄTIETOJA alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

EDUNVALVONNAN PAINOPISTEINÄ M.M. 8-TIE, TELAKKA, TEN-T LIIKENNEVERKKO JA SAARISTOLIIKENNE
Lisätietoja. kehittämispäällikkö Janne Virtanen, puh. 040 5836 950

Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2014 edunvalvonnan painopisteet. Niillä pyritään vaikuttamaan mm. valtion vuoden 2015 talousarvion valmisteluun ja tulevaan hallitusohjelmaan.

Valtatielle 8 myönnetyn 100 miljoonan euron investointivaltuuden varmistaminen
Raisio-Masku nelikaistaistus tullee yli 20 milj. euroa edullisemmaksi kuin hankepäätöstä tehtäessä on arvioitu. Liikennevirasto on esittänyt, että tästä johtuen nelikaistaistus tulisi jatkaa Nousiaisiin asti. Hanketta ei voi laajentaa ilman eduskunnan talousarviopäätöstä. Valtionvarainministeriö lähtee siitä, ettei säästyvää osuutta kohdenneta kasitielle. Alkuperäisen valtuuden mukainen määräraha tulee kohdentaa kokonaisuudessaan kasitielle jatkamalla nelikaistaistusta Nousiaisiin asti sekä kohdentaa loppu muihin yhteysvälin kohteisiin.

Telakkateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen
Turun telakalta ja sen verkostolta löytyy maailmanluokan osaamista, jonka työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Telakan toiminnan turvaamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta löydetään rahoitus- ja omistusjärjestelyt. Valtiolla tulee olla valmius ylimenokauden osaomistukseen.

Välineitä ja resursseja maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen
Maakunnan kehittämisraha on ollut monipuolinen ja joustava rahoitusväline maakuntastrategian toteuttamisessa. Sitä on voitu käyttää suurempien kokonaisuuksien alkuun saattamisessa. Valtion talousarviossa pitää myös tulevina vuosina olla kehittämisrahaa, jonka allokoinnissa tulee huomioida EU-rahoituksen painottuminen Itä- ja Pohjois-Suomeen.

TEN-T ydinverkkokäytävän toteuttaminen
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja käsittelevässä TEN-T päätöksessä olemme osa Välimeri-Skandinavia ydinverkkokäytävää, johon Pohjoinen kasvuvyöhyke kuuluu. Turun ja Naantalin satamat sekä Turun lentoasema on nostettu korkeimpaan luokkaan. Turun kehätien (KT 40) parantaminen satamien takamaayhteytenä sekä Turku-Helsinki -ratayhteyden (ESA-rata) merkittävä kehittäminen osana TEN-T verkkojen toteuttamista tulee olla kansallinen tavoite.

Perusväylänpidon tasokorotus

Saaristoliikenteen riittävän palvelutason turvaaminen

Yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitus sekä II asteen koulutuksen saatavuus turvattava
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuu vuona 2015 n. 100 miljoonan euron säästöt. Jatkuvat leikkaukset vaarantavat Suomen ainoan todellisen kilpailukykytekijän, osaamisen perustaa.

Aito koulutusvienti tulee mahdollistaa
EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta tulee voida kerätä korkeakoulujen koulutusohjelmissa lukukausimaksut.

Rakennemuutostukien jatkon varmistaminen elinkeinojen kehittämiseen

Saaristomeren tilan parantaminen Itämeren suojelun keskiössä
Valtion osarahoitus siirtoviemärien ja yhdysvesijohtojen rakentamiselle on ratkaiseva ja tämä rahoitusmahdollisuus tulee edelleen turvata.

Örön saaren matkailun kehittämiseen lisää resursseja

Aluehallintouudistus maakunnallista elinvoimaa, kilpailukykyä ja identiteettiä vahvistavalla tavalla
Rakenneselvitys valtion aluehallinnosta on käynnissä. Monikerroksista hallintoa tulisi keventää, organisaatioiden määrää vähentää sekä vahvistaa kansanvaltaista ohjausta maakuntatasolla.

Länsirannikon sote-alueen valtakunnallista painoarvoa vahvistetaan
Turun yliopistollisen keskussairaalan osaamista erikoissairaanhoidossa tulee painottaa viiden sote-alueen välisessä työnjaossa.

PIETARIN TURKU-KESKUKSEN TOIMINTAA TUETAAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHALLA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen p. 0400 715 786

Maakuntahallitus päätti myöntää Turun kaupungille maakunnan kehittämisrahaa 61 980 euroa hankkeelle "Pietarin Turku-keskus".
Turku-keskuksen tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden tavoitteita Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä. Keskuksesta saa apua palveluissa ja viestinnässä ja voi käyttää tiloja. Turku-keskuksen käytännön palveluita ovat kiinteä yhteydenpito Pietarin kaupunginhallintoon, taustatahojen informointi olennaisista kehityslinjoista ja uutisista Pietarissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä Turun ja Varsinais-Suomen tunnettavuutta Pietarissa.
Maakuntahallitus peräänkuuluttaa säännöllistä tietoa Pietarin Turku-keskuksen toiminnasta. Pietarin Turun-keskuksella on merkitystä koko Varsinais-Suomen näkyvyyden edistämiselle Pietarissa ja Venäjällä laajemminkin, maakuntahallitus toteaa.

PARAISTEN MAISTRAATIN PALVELUJEN TULEE JATKUA OSANA UUTTA YHTEISPALVELUA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604

Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa esityksestä Lounais-Suomen maistraatin Paraisten yksikön lakkauttamiseksi. Suomessa on 11 maistraattia. Lounais-Suomen maistraatin alueella toimipiste on Turussa, Porissa, Raumalla, Salossa ja Paraisilla. Valtiollinen työryhmä on ehdottanut, että maan toimipisteverkkoa supistettaisiin 41:stä 25:een. Lounais-Suomeen jäisivät Turku ja Pori. Lakkautukset tapahtuisivat vuosien 2015 - 2019 aikana.
Lounais-Suomen maistraatti esittää, että ensimmäisenä lakkautettaisiin Paraisten toimipiste. Paraisilla käynnistyy syyskuussa hankkeen pilottina yhteispalvelu, jossa maistraatti on yhtenä osapuolena.

Varsinais-Suomen liitto pitää välttämättömänä, että valtion paikallishallinnon palveluja on tulevaisuudessa myös Turun ulkopuolella. Paikallispalvelujen turvaamiseksi tulee tukea yhteispalvelujen kehittämistä. Yhteispalvelun osapuolia ovat kunta, verohallinto, työvoimahallinto, poliisi, Kela, maistraatti ja mahdollisesti joku muu julkinen toimija. Tarvitaan kaikkien osapuolten myötämielisyyttä, jotta paikalliset yhteispalvelupisteet kehittyisivät toivotulla tavalla.

Varsinais-Suomen liitto katsoo, että maistraattipalvelujen uudelleenjärjestelyä Paraisten osalta ei tule nähdä toimipisteen liittämisenä Lounais-Suomen maistraatin Turun toimipisteeseen, vaan toiminnan siirtymisenä osaksi Paraisilla 1.9.2014 aloittavaa uutta yhteispalvelua.

 alatunniste