Ylatunniste2

Yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti

Varsinais-Suomen yritysten suhdannekehitys on jatkunut myönteisenä kesän ja syksyn 2019 aikana. Kaikki päätoimialat kasvavat tasaisesti, ja myös kaupan ala näyttää kääntyneen uudelleen kasvuun vuoden 2018 jälkeen.

Nopeimmin liikevaihtoa on kasvattanut valmistavan teknologiateollisuuden yritykset, joissa tuotanto kasvoi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä lähes viidenneksen. Myös tasaisesti kasvaneet ICT-ala ja liike-elämän palvelut kasvoivat yli 10 % vauhtia. Rakentamisen kasvu on jonkin verran hidastunut, mutta alan liike-vaihto on vielä kasvusuuntaista.

Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta on Poretieto-hankeen tuloksena laajennettu kattamaan päätoimialojen lisäksi valmistavan teknologiateollisuuden, liike-elämän palvelut ja ICT-alan. Seuraava tilannekatsaus tehdään elokuussa 2020, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä maaliskuuhun 2020 saakka.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 1

 2

 

 3

 


Etelä-Suomen yhteisen liikennestrategian valmistelu

Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liitot ovat aloittaneet yhteisen liikennestrategian laatimisen. Tavoitteena on esittää alueen yhteinen näkemys Etelä-Suomen liikennejärjestelmän tavoitetilasta valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten. Liittojen yhteinen liikennestrategia on samalla yksi keino tiivistää yhteistyötä maakuntien välillä ja edistää edunvalvonnan yhteisiä tavoitteita.

Etelä-Suomen liikennestrategia laaditaan liittojen omana työnä kevään 2020 aikana hyödyntäen olemassa olevia aineistoja ja uusimpia maakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Yhteisen liikennestrategian valmistelu ajoittuu hyvin kesällä valmistuvien Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitysten kanssa.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela, puh. 040 583 0717

 

Saaristopolitiikalla konkreettiset tavoitteet

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu saaristolakiin. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä muiden osapuolten kanssa. Saaristoasiain neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristolain toteuttamisen seurannassa. Viime vuonna täksi hallituskaudeksi asetettu SANK on lähtenyt konkretisoimaan saaristopolitiikan tarpeita. Erityiset työryhmät on perustettu sekä saaristoliikenteen etua valvomaan että saaristokriteeristön määrittelemiseksi.

Nykyinen hallitusohjelma sisältää maininnan maksuttoman saaristoliikenteen säilyttämisestä. Neuvottelukunnan liikennetyöryhmä aikoo jatkossa toimia saaristoliikenteen edunvalvojana ja auttaa omalta osaltaan liikenteen kehittämistyössä. Toimiva saaristoliikenne tarvitsee riittävän rahoituksen, jonka tulee olla varmistettu myös pitkällä aikavälillä. Varsinais-Suomen ELY -keskus, joka vastaa saaristoliikenteen järjestämisestä (yksi-tyislosseja lukuun ottamatta) joutuu kamppailemaan rahoituksen vähäisyyden kanssa. Viimeisimpänä esi-merkkinä uutinen Houtskär-Norrskata -lauttareitin siirtymisestä yhden lautan kapasiteettiin talvikaudella 2020-2021. Asiasta on luvassa neuvonpito Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ja Paraisten kaupungin kanssa. Asia oli esillä Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunnassa 16.1.2020.

Saaristolisäjärjestelmä on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää. Saaristolisiin oikeutetut on jaettu saaristokuntiin ja saaristo-osakuntiin. Saaristokunnat (Varsinais-Suomessa Parainen, Kemiönsaari ja Kustavi) saavat saaristolisää koko väestöpohjaansa perustuen, kun taas saaristo-osakunnat saavat saaristolisää vain koskien saaristoalueiden väestöä. Saaristoasiain neuvottelukunnan saaristokriteerityöryhmä aloittaa työnsä 22.1.2020 tavoitteenaan luoda kriteeristö, jonka perusteella voidaan oikeudenmukaisesti valita ne kunnat, jotka ovat oikeutettuja saaristolisiin. Tarkoitus on siis määritellä saaristo uudelleen! Naantali on useaan kertaan ilmaissut halunsa saada saaristokunta-aseman. Em. työryhmän raportilla lienee keskeinen rooli, kun uusia saaristokuntia nimetään Valtioneuvoston päätöksellä vuodesta 2022 eteenpäin. SANK antaa aikanaan asiassa myös oman esityksensä.

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sandra Bergqvist Paraisilta. Muita varsinaisia jäseniä Varsinais-Suomesta ovat Vilhelm Junnila (Naantali), Ilkka Kanerva (Turku), Sirpa Koskinen (Kustavi), Helena Särkijärvi (Parainen) ja Nina Söderlund (Parainen).

Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, puh. 0400 413 704


Ympäristöministeri päättää merimetsostrategiasta piakkoin

Ympäristöministeriö tekee parhaillaan yhteenvetoa kansalliseen merimetsostrategiaan ja toimenpidesuunnitelmaan annetuista lausunnoista. Lausuntojen perusteella päätetään mahdollisista strategian muutostarpeista. Ministeriöstä luvataan lähettää päivitetty ohjekirje alueille aikaisin keväällä. Ohjekirje on uudistettu viimeksi toukokuussa 2016 edellisen merimetsotyöryhmän raportin valmistuttua.

Merimetsostrategiaa pohtineen työryhmän keskeinen esitys on alueellisten yhteistyöryhmien toiminnan tehostaminen. On ennakoitavissa, että ministeriö tulee etenemään työryhmän esityksen mukaisesti. Vahinkojen ehkäisyssä on olennaista, että työryhmien ja ELY-keskuksen virkatyön välistä yhteistyötä tiivistetään merkittävästi. Alueellisten yhteistyöryhmien tuottamilla aineistoilla tulee olla olennainen painoarvo poikkeuslupaprosessissa.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä sai valmiiksi esityksensä kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi vuoden 2019 lokakuussa. Ministeriö antoi mahdollisuuden lausua strategiasta vuoden loppuun mennessä. Lausuntoja jätettiin lausuntopalveluun 26 kappaletta. Varsinais-Suomen liitto antoi lausunnon strategiaan joulukuun maakuntahallituksessa.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950


Varsinais-Suomi kohti vaikuttavia uusia eurooppalaisia kumppanuuksia ja innovaatioita älykkään erikoistumisen avulla

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) on Euroopan unionin politiikkamalli: paikkaan sidottua, alueellisten viranomaisten koordinoimaa ja strategialähtöistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on alueiden omien vahvuuksien ja kasvupotentiaalin tunnistaminen ja niiden systemaattinen vahvistaminen. Älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategiat ovat ehtona aluekehitysrahoituksen saamiselle.

Varsinais-Suomen kolme älykkään erikoistumisen painopistettä ovat sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia.  Näillä toimialoilla monitasoisen toimijoiden välisen yhteistyön tavoitteena on synnyttää uusia innovaatioita ja lisätä varsinaissuomalaisten toimijoiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta eurooppalaisilla areenoilla. Yhteistyön askeleet on koottu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelmaan, jonka konkreettisena tarkoituksena on lisätä eurooppalaista yhteistyötä ja Varsinais-Suomeen saatavaa EU-rahoitusta.

Nyt tarvitaan rohkeita avauksia ja myös poliittista tukea ponnistamiseen kohti eurooppalaisia yhteistyöalustoja ja kumppanuuksia. Sama työ tukee Varsinais-Suomen valmistautumista EU:n ohjelmakauteen 2021-2027, jolloin älykkään erikoistumisen yhteistyö tulee olemaan yhä vahvemmassa roolissa ja ohjaamaan muun muassa hankerahoituksia, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan kehittämisen.

Mistä on kysymys ja missä varsinaissuomalaisen vaikuttamisen paikat juuri nyt ovat? Erityisesti maakunnan luottamushenkilöille, kuntajohdolle sekä kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten asiantuntijoille tarkoitettu Europe Direct Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen liiton järjestämä ”ÄLYKKÄÄSTI, VARSINAIS-SUOMI!” -tilaisuus 10.2.2020 klo 13.00-16.00 Valtion virastotalon auditoriossa perehtyy juuri tähän. Maakunnan kolmen erityisalan ajankohtaisten tapausesimerkkien lisäksi Economic and Public Concultancy -yrityksen johtaja Alison Hunter johdattaa älykkään erikoistumisen ytimeen eurooppalaisella tasolla ja valottaa koko strategian vaikutuksia ja linkityksiä Euroopan unionin toimintaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Alykkaasti
erikoissuunnittelija Katri Koivisto puh. 0400 251 771 tai
erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki puh. 040 520 0761

 

 

 
 Ylatunniste2
 

Uuden rakennerahasto-ohjelman painopisteet on päätetty

Maan hallitus teki marraskuun lopulla päätöksiä Euroopan unionin vuosien 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan Suomen toimenpideohjelmasta ja linjasi ohjelmien lukumäärän, painopisteet ja valtakunnallisen toiminnan osuuden rahoituksesta.

Suomeen Ahvenanmaata lukuun ottamatta tulee yksi ohjelma, jonka kautta toteutetaan sekä Euroopan alue-kehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Alueiden ehdotukset ohjelman sisällöiksi ovat lähellä toisiaan. Harvan asutuksen erityistoimet Itä- ja Pohjois-Suomessa sisällytetään koko Suomen kattavaan ohjelmaan. Ohjelman sihteeristö toimii kahdessa alueellisessa kokoonpanossa: Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Suomen alue- ja rakennepolitiikka saanto EU:sta on komission esityksen mukaan noin 1,6 miljardia euroa. Tämän lisäksi tulee kansallinen julkinen rahoitus valtiolta ja kunnilta sekä yksityistä rahoitusta. Ohjelmakauden 2021–2027 kokonaisvolyymi on yhteensä noin 4 miljardia euroa. Rahoituksen jakautumisesta alueiden kesken päätetään myöhemmin.

Uuden ohjelman strategiset painopisteet ovat:


1. Pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen (sisältää pk-yritysten toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla)
2. Vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä
3. Elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön edistäminen
4. Jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman kohtaannon edistäminen työn murroksessa
5. Työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen
6. Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.


Valtakunnallisesti ohjattuun toimintaan varataan UUDE EAKR:n kokonaisrahoituksesta enintään kahdeksan prosenttia ja ESR:stä enintään 20 prosenttia. EAKR:n kahdeksan prosentin osuudesta varataan neljä prosenttia ja ESR:n 20 prosentin osuudesta varataan kolme prosenttia InvestEU:n toimintaan. InvestEU on uusi mekanismi mahdollistamaan pk-yritysten rahoitusta.


Ohjelmavalmistelu etenee nyt siten, että työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt valtakunnallisen ohjelman tekstiversion laajalle kommenttikierrokselle 13.12.2019. Alueilla sidosryhmille lähetetään erillinen kysely ja saadut palautteet kootaan yhteen 13.1.2020 mennessä ja yhteenveto toimitetaan viimeistään 20.1.2019 mennessä ministeriöön. Tämän jälkeen ohjelma käy läpi vielä erilaisia työstövaiheita ennen pitkälle valmistellun luonnoksen toimittamista komissiolle ennakkotarkastelua varten huhtikuussa 2020.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 5063 715


Positiivinen rakennemuutos yhä voimissaan

Lounaistieto toteutti vuosi sitten Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva -palvelun, joka löytyy osoitteesta: www.poretieto.fi Palveluun on kerätty ajantasaista tietoa Lounais-Suomen kehityksestä positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta. Yhtenä ilmiönä palvelussa seurataan työvoiman kysyntää ns. pore-ammateissa.


Positiivisen rakennemuutoksen kannalta keskeisillä aloilla työvoiman kysyntä on pysynyt korkeana Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Pore-aloilla työvoiman kysyntä on itse asiassa kiihtynyt kesän jälkeen. Pore-ammattien työvoiman kysyntä keskittyy hyvin vahvasti Turun seudulle, jossa se on myös määrillisesti suurin. Muilla seuduilla kehitys on huomattavasti tasaisempaa.
Pore-ammatit ovat ammattinimikkeitä, joiden osaajien kysyntä työmarkkinoilla on kasvanut positiivisen rakennemuutoksen vuoksi. Pore-ammatit sisältävät seuraavat työtehtävät: ICT-alan ja lääkekehityksen asiantuntijat sekä asiantuntija- ja suorittavan tason tehtävät kone- ja metalliteollisuudessa ja sähköteknologian, automaation ja robotiikan aloilla.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 1

 

2

 

Salolaiset nuoret ilmastokeskustelussa kuntapäättäjien kanssa

Syksyn 2019 aikana joukko salolaisia nuoria ja kuntapäättäjiä on käynyt keskustelua kaupungin ilmastotyöstä sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Valonian kokeilussa salolaiset nuoret kutsuivat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa, tavoitteena testata yhteisten tapaamisten voimaa nuorten vaikutuskeinona päätöksenteossa. Kokeilussa oli mukana 14 nuorta kolmesta oppilaitoksesta sekä yhteensä kahdeksan nuorten valitsemaa kuntapäättäjää.

Taustalla nuorten ilmastohuoli – kasvokkain järjestetyillä tapaamisia päätöksentekoa tutuksi

Hanke perustui tunnistetulle tarpeelle huomioida nuorten huoli ilmaston ja ympäristön tilasta nykyistä paremmin sekä tuoda nuorten ääni ja näkemykset mukaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Nuorille tarvitaan selkeitä kanavia tuoda ilmastohuolensa ja ajatuksensa tulevaisuuden kaupungista kuuluviin päättäjille.

Osallistujille järjestettiin ensimmäisessä vaiheessa kaupunkikävely, jonka aikana keskusteltiin Salon keskustan kehityksestä kestävyys- ja ilmastonäkökulmasta. Kävelyn aikana nuoret ja päättäjät havainnoivat kotikaupunkiaan pienryhmissä ja visioivat Salon katukuvaa vuonna 2035 hiilineutraaliustavoitteiseen peilaten. Havainnoissa peräänkuulutettiin mm. monimuotoisempaa kaupunkiluontoa, aurinkopaneeleja hyödyntävää katuvalaistusta, julkisen liikenteen kehittämistä sekä kestäviä valintoja helpottavia palveluita, kuten kaupunkipyöriä.

Toisessa tapaamisessa teemana oli ilmastonmuutoksen tieteellinen tutkiminen, tulevaisuuden kaupunkiarkkitehtuuri sekä kestävät julkiset hankinnat. Asiantuntija-alustusten jälkeen työpajoissa keskusteltiin myös viestinnästä sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Kävi ilmi, että viestintä on yhä olennaisempaa: monikaan nuori ei tiennyt kotikaupungissa jo tehdystä ilmastotyöstä. Viimeinen tapaaminen keskittyikin Salon kaupungin ilmastotyöhön sekä siihen, kuinka nuorten roolia jatkossa voidaan vahvistaa. Tapaamisissa tunnelma oli välitön ja keskustelu todella rakentavaa. Kokeilu koettiin erittäin onnistuneeksi, se sai paljon kiitosta osallistujilta ja on selvästi vastannut tarpeeseen.

Toimintamalli tehostaa demokratiakasvatusta ja tuo esiin ilmastovaikuttamisen keinoja

Nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun edistämiseen ja näiden käytäntöjen vakiinnuttamiseen ilmasto- ja kestävän kehityksen teemojen parissa tulee panostaa jatkossa entisestään. Kokeilun opit kootaan toimintamalliksi oppilaitosten, järjestöjen tai muiden nuorten kanssa toimivien tahojen käyttöön.

Toimintamallin tarkoitus on edistää ilmastotyötä kunnissa, antaa nuorille välineitä ilmastonmuutoksen käsittelyyn, tuoda poliittinen vaikuttaminen lähemmäs nuoria ja edistää nuorten osallisuutta kestävään kehitykseen liittyvissä teemoissa.

Kokeilun taustalla on Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelmaan kuuluva Valonian toteuttama ”Nuoret ilmasto- ja kestävän kehityksen työn kirittäjinä” -hanke.

Lisätiedot: Anna von Zweygbergk, puh. 040 1821 117

Ylatunniste2 
 

Työllisyyden kasvu hidastuu, vaikka työttömyys alenee ja työvoiman kysyntä kasvaa

Varsinais-Suomen työllisyystilanne on parantunut nopeasti vuodesta 2015 alkaen, ja vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä työllisyysasteen trendi oli 73,4 %. Kuluvan vuoden aikana työllisyyden kasvuvauhti on kuitenkin taittunut. Työllisyysasteen kasvun trendi on hidastunut selvästi ja työllisten määrän kasvu näyttää pysähtyneen kokonaan. Työllisyyskehityksen taittumisesta huolimatta työttömyyden lasku on jatkunut Varsinais-Suomessa nopeana. Myös avoimien työpaikkojen määrä on jatkanut nopeaa kasvua etenkin Turun seudulla. Työvoimalle on siis Varsinais-Suomessa kysyntää, joten työllisyysasteen kasvun näin selvä hidastuminen herättääkin kysymyksiä.

Yksi mahdollinen selitys työllisten määrän kasvun pysähtymiseen löytyy väestörakenteesta. Kun eläkkeelle jää enemmän ihmisiä kuin mitä nuoria valmistuu työelämään, työllisten määrä vähenee auttamatta. Tämä vaikutus korostuu, kun työttömyys alkaa olla alhaisella tasolla, jolloin osaavan työvoiman reservit ovat pienempiä. Muuttovoitto toki korvaa osan työikäisen väestön vähenemistä. Työikäisen väestön määrän pieneneminen ei kuitenkaan selitä työllisyysasteen kasvun hidastumista, vaan pelkästään työllisten absoluuttisen määrän kehityksen muutoksia.

Toinen mahdollinen selitys on työllisyysasteen mittaustapa ja sen vaikutukset työllisyysasteen trendin tulkintaan. Koska työllisyyttä mitataan kyselytutkimuksella toisin kuin rekisteritietoon pohjautuvaa työttömyyttä, voi maakunnittaisissa tiedoissa olla pienestä otoskoosta johtuvaa tilastovirhettä. Pienikin tilastovirhe voi johtaa trendikäyrän laskennassa uusimpien arvojen liian voimakkaaseen nousuun tai laskuun. Tämä otosharha poistuu asteittain uusien tilastopäivitysten tultua, joten vuoden vaihteen jälkeen saadaan tarkempi kuva maakunnan työllisyyskehityksen sunnasta.

1

2

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 

Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö etenee

Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivityksen ohjausryhmän kokous pidettiin keskiviikkona 6.11.2019.Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua ajankohtaisista aiheista, kuten valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta, liikenne- ja ilmastopolitiikan linjauksista ja liikenteen tulevaisuuteen vaikuttavista muutostekijöistä. Kokouksen aikana hyväksyttiin Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien yleistavoitteet, kuultiin liikennepoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista ja Turun seudun liikennemallitarkastelujen tuloksista sekä käytiin läpi tulevaisuustarkastelujen lähtökohtia. Lisäksi päätettiin liikennejärjestelmätyön vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja rahoituksesta. Ajankohtaisina asioina kuultiin MAL-sopimusvalmistelusta, maakunnan ilmastotiekartan valmistelusta ja avoinna olevasta Turun kaupunkiseudun liikenneympäristökyselystä.

Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyön konsultti, projektipäällikkö Sakari Somerpalo esitteli ehdotuksen Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien yleistavoitteiksi. Esitellyt yleistavoitteet perustuvat valtakunnallisiin reunaehtoihin ja tavoitteisiin, sekä Varsinais-Suomen ja Turun seudun aiempiin liikennejärjestelmätavoitteisiin ja toimintaympäristön muutosten niihin tuomiin päivitystarpeisiin. Lisäksi tavoitteissa on huomioitu liikennejärjestelmää laajemmat tavoitteet ja visiot.

Syksyllä 2018 arvioitiin edellisten, vuonna 2014 hyväksyttyjen, Varsinais-Suomen liikennestrategian ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ajantasaisuutta suhteessa toimintaympäristön muutostekijöihin. Arvioinnin tuloksia on hyödynnetty liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyön lähtökohtana ja yleistavoitteiden määrittämisessä.

Ohjausryhmä hyväksyi liikennejärjestelmän kehittämisen yleistavoitteiksi kestävän ja vähäpäästöisen, kilpailukykyisen ja vetovoimaisen sekä turvallisen ja terveellisen liikennejärjestelmän.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitysprosessin edetessä yleistavoitteita tullaan tarkentamaan painotuksilla ja linjapäätöksillä, jotka ohjaavat lopullista suunnitelmaa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitysprosessi etenee tulevaisuustarkastelujen, liikennejärjestelmävaihtoehtojen ja vaikutustarkastelujen laadinnalla. Tammikuun lopussa järjestetään kuntapäättäjille ja virkamiehille seutukunnittaiset suunnittelufoorumit, joiden aiheina ovat liikennejärjestelmäsuunnitelma ja ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut kunnissa. Lisäksi elinkeinoelämän edustajille järjestetään sidosryhmätilaisuus alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela, puh. 040 583 0717

WHO:n uusi kulttuurihyvinvointiraportti julkaistu – Varsinaissuomalainen kulttuuri-hyvinvointiosaaminen näkyvästi mukana kansainvälisessä työssä

WHO:n Euroopan aluetoimisto julkisti Helsingissä 11.11.2019 uuden taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin pureutuvan, yli 900 tutkimusjulkaisua kattavan raportin. Kyseessä on laajin tähän mennessä tehty kartoitus taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review -raportin mukaan on näyttöä siitä, että taidetoimintaan osallistuminen voi auttaa vahvistamaan terveyttä ja hyvinvointia. Taiteisiin osallistumisen on havaittu mm. vähentävän riskiä dementian sekä masennuksen kehittymiseen. Lisäksi mm. tanssin on todettu parantavan Parkinsonin tautia sairastavien motoriikkaa ja draamatoiminnan on kouluissa havaittu vähentävän kiusaamista sekä keskinäistä kilpailua. Raportti osoittaa selkeästi, että taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

Julkaisutilaisuuden järjestäminen Suomessa mahdollistui, koska Suomessa on tehty viime vuosina laajaa yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Varsinais-Suomi maakuntana on toiminut edelläkävijänä kulttuurihyvinvointityön kehittämisessä ja alan osaaminen on maakunnassamme huipputasoa. Erityisesti taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin Taikusydänyhteyspiste, joka toimii Turun ammattikorkeakoulussa, on aktiivisesti toiminut kulttuurihyvinvointialan valtakunnallisen yhteistyön koordinoijana ja kehittäjäkumppanina. Taikusydänyhteyspisteen kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija Liisa Laitinen toimi myös nyt julkaistun raportin suomalaisena vertaisarvioitsijana.

Varsinais-Suomessa kulttuurihyvinvointi on Taikusydämen ansiosta saatu osaksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä sekä Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. Yhteistyö on johtanut Varsinais-Suomessa kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien syntymiseen sekä lasten ja nuorten taidesuhteen syvenemiseen. Ennen kaikkea työ on lisännyt kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta maakunnan asukkaille, erityisesti niille kohderyhmille, jotka eivät palveluiden pariin muuten pääse. Yhteyspisteen toiminta taiteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat yhdistävänä toteuttaa suoraan pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjausta “Kulttuurin hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi vahvistetaan eri hallinnonalojen yhteistyötä.” ja tukee myös Varsinais-Suomen maakuntaohjelman sekä Luova Varsinais-Suomi 2025 -kulttuuristrategian painopisteitä. WHO:n julkaisema raportti vahvistaa sen, että kulttuurihyvinvointiosaaminen, sen kehittäminen, hyvien käytäntöjen jalkauttaminen ja entistä laajamittaisempi hyödyntäminen alueella vaikuttavat vahvasti maakunnan asukkaiden hyvinvointiin. Neuvottelut Taikusydämen toiminnan vakinaistamisesta, ministeriötason perusrahoituksesta ja pysyvästä konsortiopohjaisesta jatkomallista ovat parhaillaan käynnissä. Maakunnan kannalta on tärkeää varmistaa, että kulttuurihyvinvointityön kehittäminen ja yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin riittävällä tuella ja resurssilla.

WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista:
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto, puh. 0400 251 771, projektipäällikkö, erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi

Vaikuta Valonian uuden ohjelman sisältöön

Valonian ohjelmakausi päättyy ensi vuonna ja uuden ohjelman suunnittelu on käynnissä. Sidosryhmiltä kootaan nyt mietteitä siitä, mikä on sujunut hyvin, millaista yhteistyötä kaivataan lisää ja mihin haasteisiin Valonia voisi tuoda lisäresurssia työn vauhdittamiseksi. Kysely on auki 20.11. saakka osoitteessa
https://www.lyyti.fi/questions/5903a70360

Tulevan ohjelman suunnitteluun voi osallistua yhteisessä työpajassa, joka järjestetään Turussa, Radisson Blu Marinassa 2.12. klo 12.30–15.30. Ilmoittautuminen 20.11. mennessä osoitteessa
https://www.lyyti.fi/reg/Valonian_ohjelmatyopaja_5449

Valonian toiminnan kannalta keskeistä on, että kuntien ja sidosryhmiemme kanssa voidaan muodostaa yhteiset tavoitteet ja tehdä entistä vaikuttavampaa työtä niiden eteen.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh. 044 907 5995

Turussa pilotoidaan joukkoliikenteen mentorointimallia

Valonia ja Turun seudun joukkoliikenne Föli kehittävät ja pilotoivat yhdessä seniorien mentorointimallia, jossa aktiiviset joukkoliikenteenkäyttäjät opastavat ikätovereitaan 30 päivän kokeilujakson ajan. Tarkoituksena on luoda kannustavaa ilmapiiriä myös heille, jotka mieltävät joukkoliikenteen hankalaksi esimerkiksi fyysisten esteiden tai liian teknisiltä tuntuvien reittiopassovellusten takia. Tavoitteena on kerätä senioreiden kohtaamia haasteita koko matkaketjun varrelta sekä selvittää, miten mentorointimalli voisi jäädä pysyväksi toimintatavaksi.

Ensimmäinen osa kokeilusta käynnistyi 30.10.2019 yhdentoista parin voimin. Kokemuksia jaetaan pareittain sekä yhteisesti ryhmän kanssa. Turun AMK:n sosionomiopiskelijat havainnoivat ja haastattelevat pareja projektityönään. Kerätty aineisto analysoidaan ja sitä hyödynnetään myös Fölin palveluiden ikäystävällisyyden lisäämisessä.

GreenSAM-hankkeessa kehitetään parempaa joukkoliikennettä senioreille

Nyt toteutettava pilotti on osa Green Silver Age Mobility -hanketta, jossa edistetään siirtymistä ympäristöystävällisempään ja kestävään liikkumiseen huomioimalla erityisesti vanhusväestön erityistarpeet. Tavoitteena on tukea ikäihmisten aktiivista osallistumista kestävien liikkumismuotojen suunnitteluun ja sitä kautta lisätä kaupunkipyöräjärjestelmien, joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalvelujen ikäystävällisyyttä.

Hankkeessa etsitään, kokeillaan ja vakiinnutetaan erilaisia aktiiviselle vanhusväestölle suunnattuja, kestävää liikkumista edistäviä osallistamiskeinoja. Toimivimmat mallit kootaan käytännön työkalupakiksi kunnallisille toimijoille, päätöksentekijöille sekä liikennesuunnittelun tueksi. Työkalupakkia on tarkoitus hyödyntää hankkeen kohdekaupungeissa sekä edelleen laajemmin koko Itämeren alueella.

Keväällä 2020 hanke jatkuu kokeilujaksolla, jossa ikäihmisten mentoreina ovat nuoret. Tavoitteena on lisätä ylisukupolvista yhteistyötä ja suunnitella opintojakso, jossa nuoret voivat tukea ikäihmisiä joukkoliikenteen käyttäjinä.

Hankkeen kesto: 1.1.2019–30.6.2021. Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region ja TEM. Hankkeessa ovat mukana seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Hampuri (päätoteuttaja), Aarhus, Gdansk, Tarto, Riika, Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Institute of Baltic Studies ja Turun ammattikorkeakoulu. http://greensam.eu/

Lisätietoja: projektiasiantuntija Silja Ngobese, puh. 040 184 7083


Uusi Pienvesiopas kannustaa ja tukee pienvesien suojelutyötä

Purot, lähteet, norot ja muut pienvedet ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna hälyttävän huonossa tilassa. Kuitenkin pienvesillä on merkittävä vaikutus veden kiertokulkuun ja ekosysteemien toimintaan, sillä ne kytkevät erilaiset ympäristöt toisiinsa. Pienvedet kärsivät mm. ojituksista, hakkuista, vesirakentamisesta ja vesistöjen rehevöitymisestä. Uusia uhkia aiheuttavat ilmastonmuutos ja vieraslajit.

Juuri julkaistu Pienvesiopas on ensimmäinen kokoava opas pienvesien tunnistamisesta ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Se tukee vesien tilasta huolestuneita asukkaita, viranomaisia ja yhdistyksiä käytännön työssä ja taustan ymmärtämisessä. Suomen ympäristökeskuksen julkaisema opas on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2015 julkaiseman pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian täytäntöönpanoa. Oppaan ovat kirjoittaneet ja koonneet Valonian vesiasiantuntijat yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Oppaan pysyvä linkki: http://hdl.handle.net/10138/306503

Lisätietoja: vesiasiantuntija Janne Tolonen, puh. 050 518 7755

 

 

Ylatunniste2 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän alustavat pykäläluonnokset
Ympäristöministeriö käynnisti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen keväällä 2018. Kokonaisuudistuksen valmistelua varten asetettiin työryhmä, parlamentaarinen seurantaryhmä ja sidosryhmäfoorumi. Työryhmän alaisuudes-sa toimii lisäksi kuusi valmistelujaostoa. Maakuntajohtajien keväisen kannanoton seurauksena valmistelevaa työryhmää on täydennetty Hämeen liiton maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosella.

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykälä-luonnoksista ja niiden perusteluista. Pykäläluonnokset koskevat vain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niihin ei sisälly esimerkiksi rakentamisen lupajärjestelmää tai kaavojen toteuttamista koskevia pykäliä.

Maakuntien liittojen kannalta keskeiset kysymykset ovat:

- maakuntakaavan oikeusvaikutteisuuden rajaaminen vain osaan sisällöistä: liikennejärjestelmä/infra ja viherra-kenne
- kaupunkiseutukaavatason tarpeellisuus, suhde maakuntakaavoitukseen ja resursointi
- alue- ja yhdyskuntarakenteen käsitteiden erottaminen ja kategorisoiminen kaavatasoille (maakuntakaava: alue-rakenne / yhdyskuntarakenne: kaupunkiseutu- ja kuntakaava)

Pykäläluonnokset on valmisteltu virkamiestyönä ympäristöministeriössä. Työryhmässä tai parlamentaarisessa seuranta-ryhmässä ei ole vielä tehty pykäläluonnoksia koskevia linjauksia eli kyseessä ei ole pohjaehdotus. Pykäläluonnoksista saatuja kommentteja on tarkoitus käyttää alueidenkäytön jaostossa ja työryhmässä tehtävän jatkovalmistelun tukena.


Liittojen suunnittelujohtajat valmistelevat yhdessä esityksen lausuntorungoksi maakuntajohtajille ja edelleen käsiteltä-väksi maakuntahallitusten marraskuun kokouksissa.

https://mrluudistus.fi

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056


Turun lentoaseman matkustajamäärä kasvaa nopeasti
Turun lentoaseman matkustajamäärä on kasvanut nopeasti vuoden 2019 aikana. Kasvu aiheutuu kokonaan kansainväli-sestä liikenteestä, jossa matkustajamäärä on noussut tammi-syykuussa 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Selkein yksittäinen selittäjä kasvulle on Wizz Airin kasvanut reittitarjonta, mutta myös esimerkiksi AirBalticin lisääntynyt vuoro-määrä Riikaan selittää osan kasvusta.

Turun lentoliikenteen kehitystä käsitellään tarkemmin joulukuussa ilmestyvässä Maakunnan tila -katsauksesta. Ajanta-saisia tietoja lentoliikenteen kehityksestä löytyy Lounaistiedon tilastopalvelusta (www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/).

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 1

 

Ilmastoratkaisujen maakunta – Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi 23.10.2019

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin vuoden päätapahtuma, Ilmastoratkaisujen maakunta -seminaari jakaa esi-merkkejä ja hyödyllisiä malleja jo käytössä olevista ilmastoratkaisuista sekä yksityisen ja julkisen sektorin roolista ilmas-tonmuutoksen hillintään tähtäävässä työssä. Tilaisuuden puheenvuoroissa ratkaisuja käsittelevät tiedon ja vaikuttami-sen, innovatiivisen yritysnäkökulman sekä vastuullisuuden ja kompensaatioiden näkökulmista useat asiantuntijat kunnis-ta, yrityksistä, järjestöistä, virastoista, sekä tutkimus- ja oppilaitoksista. Lisäksi kuulemme nuorten ja asukasnäkökulmaa. Tilaisuuteen odotetaan yli 100 osallistujaa.

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi on maakuntastrategiatyötä toteuttavien kumppanuusverkostojen yhteinen tapah-tuma. Se on tarkoitettu kaikille kumppanuus- ja ilmastotyöstä kiinnostuneille, ja sen järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen liitto, Valonia ja Varsinais-Suomen ELY -keskus / Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761 ja www.kumppanuusfoorumi.fi

 Ylatunniste2

 
VM:n budjettiehdotus jätti päätettävää riiheen
Valtionvarainministeriön ensi vuoden talousarvioehdotus julkaistiin perjantaina. Ehdotus ei sisällä hallituksen kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja. Siksi ehdotuksesta on turha etsiä kirjauksia Tunnin junasta tai muista suurista ratainvestoinneista, jotka ovat hallitusohjelmassa vahvasti kirjattu. Tunnin junan osalta päätös hank-keen käynnistämisestä siirtyy syyskuun budjettiriiheen. Jotta Suomi voi hyödyntää EU:n CEF-tuen täysimää-räisesti vielä tällä rahoituskaudella, pitää riihessä tehdä periaatepäätös Tunnin junan toteuttamisesta ja inves-tointipäätös Espoon kaupunkiradan rakentamisesta.

VM:n talousarvioehdotus sisältää 300 milj. euron pysyvän tasokorotuksen perusväylänpidon rahoitukseen, joka oli jo kirjattu hallitusohjelmaan. Tasokorotuksella kiritään kiinni myös Varsinais-Suomessa liikenneverkon korjausvelkaa. Vuonna 2020 aloitettavat uudet väylien kehittämishankkeet sovitaan budjettiriihessä. Vuonna 2019 aloitetaan seuraavat uudet väyläinvestointihankkeet, jotka eduskunta hyväksyi vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa: VT 8 ohituskaistat (Mynämäki, Laitila), Turun kehätie Kausela-Kirismäki 2. vaihe ja Helsinki-Turku radan peruskorjaus.

Varsinais-Suomen osaavan työvoiman saatavuus -tavoitetta toteuttaa budjettiehdotuksen kirjaukset TE-toimistojen riittävästä resurssoinnista, 10 milj. euron kehittämisrahasta työllisyyden edistämiseksi kohdenta-malla se mm. ammatinvalinta- ja uraohjauksen tehostamiseen, kansainvälisen rekrytoinnin toimintamallin toi-meenpanosta sekä kotouttamisen ja työlupaprosessien tehostamisesta.

Budjettiehdotus pitää sisällään 15 milj. euron panostuksen Itämeren ja vesien suojeluun. Rahoitus on perua vuoden 2018 hallituksen linjauksesta, jossa Itämeren ja muiden vesialueiden suojeluun päätettiin myöntää 45 miljoonaa euroa vuosien 2019–2021 aikana. Rahoitus kohdennetaan vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta mm. maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteinä alueille. Ohjelmassa hyödynnetään laajasti uusia innovatiivisia keinoja vesistöjen kuormituksen vähentämiseksi, kuten kipsin peltolevitys, rakennekalkitus ja kuitulietteiden käyttö. Toimenpiteet parantavat peltomaanrakennetta ja sitovat ravinteet tehokkaammin maahan vähentäen valumia vesistöihin. Tehokkaimmat ja vaikuttavimmat vesiensuojelutoimenpiteet saavutetaan maatalousvaltaisilla valuma-alueilla lähellä rannikkoa ja vesistöjä. Erityisesti Saaristomeren valuma-alueella kuormitus on yhä suurta, minkä vuoksi jokaisella vesiensuojeluun ohjatulla eurolla pystytään saavuttamaan vaikuttavia tuloksia. Itämeren suojelun tuloksellisuuden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että meren suojeluun käytettävä rahoitus ohjataan Saaristomeren valuma-alueelle.

Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset neuvottelut ensi vuoden talousarvioesityksestä käydään 28.−29. elokuuta. Hallitus käsittelee talousarviota budjettiriihessään 17.−18. syyskuuta.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950

Varsinais-Suomen maakuntahallitus luottaa Turun Tunnin juna -hankkeen etenevän syksyllä

Viime hallituksen 40 miljoonan euron satsausta Turun ja Helsingin välin Tunnin junaan tulee viipymättä jatkaa käynnistämällä Tunnin junan rakentaminen. Hankkeella on useita positiivisia vaikutuksia, jotka kaikki tukevat hallitusohjelman tavoitteita työllisyyden ja kestävän kasvun vahvistamisesta ja päästöjen leikkaamisesta.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus pitää ehdottoman tärkeänä, että hallitus tekee päätöksen Tunnin junan toteutuksen käynnistämisestä syksyn talousarviovalmistelussa tai muussa erillisessä päätöksenteossa. Halli-tuksen tulee tehdä periaatepäätös Tunnin junan toteuttamisesta ja varata vuoden 2020 budjettiin rahoitus ra-kentamisen aloittamiseen eli käynnistää Espoon kaupunkiradan sekä Turun ratapihan rakentaminen.

Suomessa on käynnissä useita merkittäviä raidehankkeita, ja näistä hyödyt ovat realisoitavissa nopeimmin Tunnin junasta, koska se on valmis toteutettavaksi välittömästi. Sama kirjattiin Rinteen hallituksen kantana vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa: ”Ratahankkeet laitetaan liikkeelle erillisellä päätöksellä ottaen huo-mioon kunkin hankkeen tämänhetkisen suunnittelutilanteen.”.

Espoon kaupunkiradalle on mahdollista hakea vielä kuluvalla rahoituskaudella tukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF). Suomessa ei ole muita ratahankkeita, joiden suunnitteluvalmius mahdollistaisi CEF-tuen haun. Vuosien 2021–2027 rahoituskaudella CEF-tukihaussa pärjääminen vaatii nopeita kansallisia päätöksiä, sillä suurimmat tuet jaetaan heti rahoituskauden alussa. Turku-Helsinki Tunnin junalla on suunnitteluvalmiuden puolesta parhaimmat edellytykset hakea ja menestyä haussa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu hankeyhtiöt suurten ratahankkeiden toteuttamistapana. Maakuntahallitus kannus-taa maan hallitusta jatkokehittämään hankeyhtiömallia ja toteaa alueellisten toimijoiden olevan valmiit yhteis-työhön mallin kehittämisessä.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950


Maakuntakaavailuissa huolestuttavia piirteitä

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että ”sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa koo-taan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelas-tustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18.”

Kirjaus toteutuessaan tarkoittaa, että maakuntanimike siirtyy sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen käyttöön ja nykyisille maakuntien liitoille täytyy antaa uusi nimi, koska samalla alueella ei voilla kahta saman-nimistä toimielintä hoitamassa eri tehtäviä.

Edelleen hallitusohjelma toteaa ”Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kol-mas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä.” Ja edelleen ”Alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdolli-suuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Hallitus selvittää
Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.”

Uudenmaan osalta selvitystyö on aloitettu vastikään. Edellä mainituista kolmesta vaihtoehdosta kuntien ja ministeriöiden keskusteluissa valittiin selvityskohteeksi malli, jossa 26 Uudenmaan kuntaa jaettaisiin viiteen alueeseen, jotka vastaisivat perustason sosiaali- ja terveyspalveluista.

1
Kuva (HS 17.8.2019)


Vastausta vailla olevia kysymyksiä
1) Jos jako viiteen alueeseen Uudellamaalla toteutuu, kutsutaanko alueita maakunniksi (hallitusohjelman mukaan maakuntia voi olla vain 18)
2) Annetaanko Uudenmaan kunnille oikeus tuottaa laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kuin muualla Suomessa vastaava oikeus tulee olemaan?
3) Millä tavoin toteutuu Uudenmaan palveluiden tuottamisen rahoitus? Poikkeaako rahoitusmalli muiden maakuntien rahoitusmallista?
4) Voiko Helsinki olla oma maakuntansa niin, että siellä ei ole erillistä maakuntahallintoa, vaan että Hel-singin kaupungin toimielimet toimivat samalla myös maakunnan toimieliminä ja jos niin on, kuinka kaupunkimaakunnan rahoitus järjestetään?
5) Mitä tapahtuu nykyisille maakunnille, jotka hallitusohjelma mainitsee useassa kohdassa ja joiden uu-deksi tehtäväksi tulee mm. maakunnan kehittämisrahan jakaminen?

Lisätiedot: maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204

Sisäinen strategiatyö etenee: nykytilasta kohti visiota
Varsinais-Suomen liitossa aloitettiin keväällä 2019 organisaation strategian valmistelu. Työn ensimmäinen vaihe, jossa kartoitettiin organisaation nykytilaa, on valmistunut. Nykytila-analyysin pohjaksi kuultiin laajasti henkilökuntaa, sidosryhmiä, jäsenkuntia sekä luottamuselimiä.

Analyysin johtopäätöksissä korostuvat lakisääteisten tehtävien antama vahva selkäranka liiton toiminnalle, sekä henkilökunnan asiantuntemus ja kyky toimia koko maakunnan kehittäjänä. Parannettavaa on liiton ja sen roolin tunnettuudessa, työnteon käytäntöjen systematisoinnissa ja organisaatiokehityksessä sekä kuntayhteis-työn vahvistamisessa.

Strategiatyö etenee seuraavaksi tavoitteiden ja vision määrittelyyn muun muassa maakuntahallitusta kuullen sekä henkilökunnan työpajoissa. Syksyn edetessä määritellään tarvittavat toimenpide-ehdotukset havaittuihin muutostarpeisiin. Strategia valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Lisätiedot: maakuntajohtaja Kari Häkämies, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 044 201 3204


ICT-alan liikevaihto hurjassa kasvussa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen yritysten suhdannekehitys jatkui myönteisenä keväällä 2019. Maakunnan kasvun veturina toimivat palvelualat ja rakentaminen, sillä yritysten liikevaihdon kokonaiskasvu tasoittui hieman johtuen kaupan ja teollisuuden kasvun hidastumisesta.

Ehdottomasti nopeimmin Varsinais-Suomessa kasvoi ICT-alan yritysten liikevaihto. Vuoden 2015 tasoon ver-rattuna ala on kasvanut maakunnassa yli 50 %, ja kasvu tuntuu vain kiihtyvän, sillä vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen kasvu oli yksistään yli 20 %. Myös liike-elämän palvelut jatkoivat kasvuaan hieman nopeampaa tahtia kuin palvelualat kokonaisuutena.

Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta on Poretieto-hankeen tuloksen laajennettu kattamaan päätoimialojen lisäksi valmistavan teknologiateollisuuden, liike-elämän palvelut ja ICT-alan. Seuraava tilannekatsaus tehdään alkuvuodesta 2020, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä syyskuuhun 2019 saakka.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

2

3

3


Aurinkosähkön tuotanto Varsinais-Suomessa

Aurinkovoimalla tuotetun sähkön osuus Suomen sähköntuotannosta vuonna 2018 oli yhteensä 67 TWh eli 0,2 prosenttia (lähde: Energiateollisuus). Energiavirasto on selvittänyt vuodesta 2015 alkaen verkkoon kytketyn sähkön pientuotannon kapasiteettia. Energiaviraston verkkoyhtiöille toteuttaman kyselyn perusteella Suomes-sa oli vuoden 2015 syksyllä noin 7,9 MW verkkoon kytkettyä aurinkosähköä. Vuoden 2018 lopussa sähkö-verkkoon kytkettyä aurinkosähkötuotantoa oli noin 120 megawattia (MW). Vuotta aiemmin määrä oli 66 me-gawattia. Aurinkosähkön tuotannon kasvu johtuu varsinkin siitä, että yksityisten ihmisten lisäksi myös yritykset ovat kiinnostuneet aurinkoenergiasta.

Aurinkosähkön tuotanto on viimeisten vuosien aikana kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kehi-tys on samansuuntainen myös Varsinais-Suomessa. Valonia on koonnut alueen verkkoyhtiöiltä tietoa verk-koon liitetyistä kohteista. Vuosina 2016-2018 toteutettuja kohteita oli yhteensä 1732 ja nimellisteho 15,12 MW.

  2016  2017  2018  Yhteensä 
Voimalat, kpl   242  608  882  1732
 Nimellisteho, MW  1,646  5,653  7,823  15,122

Taulukko: Aurinkosähkökohteet Varsinais-Suomessa 2016-2018.

Yhteishankintoja pientalokohteisiin
Valonia on ollut mukana edistämässä aurinkosähkön yleistymistä järjestämällä pientalojen omistajille yhteis-hankintoja. Ensimmäinen kilpailutus tehtiin Mynämäellä 2017 ja osallistujia oli kymmenen. Syksyllä 2018 käynnistetyssä yhteishankinnassa Somerolla osallistujia on 29. Asennukset valmistuivat heinäkuussa 2019. Kyseessä on Someron kaupungin ja Valonian yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on aktivoida asukkaat Someron ilmasto-ohjelman käytännön toteutukseen. Valonia kilpailutti aurinkosähköjärjestelmät ”avaimet käteen” -toimituksina, joissa valittavana on kolme eri kokoluokkaa, 3 kWp, 5 kWp ja 7 kWp. Kilpailutusmalli on saatu Suomen ympäristökeskuksen Hinku-hankkeen kautta.

Valonian tavoitteena on levittää toimintamallia maakunnassa sekä jakaa kokemuksia myös valtakunnallisesti. Tuorein esimerkki on Salo, jossa Ilmastoviisas Salo -asukasryhmä toteutti kilpailutuksen samaa toimintamallia mukaillen. Aurinkopaneelien asennus valmistunee syyskuun aikana. Kaikkiaan näihin kolmeen toteutuneeseen aurinkosähkön yhteishankintaan on osallistunut 62 pientaloa, joiden aurinkosähköjärjestelmien nimellisteho on noin 310 kW.

Aurinkosähkön yhteishankintoja on toteutettu ja on käynnissä myös muissa maakunnissa. Toiminta kytkeytyy useimmiten alueen muuhun ilmastonmuutostyöhön. Varsinais-Suomessa seuraava yhteishankinta käynnistyy Laitilassa syyskuussa 2019. Laitilan kaupunki osallistuu hankkeen viestintään.

Aurinkopaneeleita voi myös vuokrata
Vuokrattava aurinkopaneeli on hyvä vaihtoehto aurinkoenergian tuottamiseen esimerkiksi kerrostalo-, rivitalo- tai omakotiasukkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta asentaa katolleen omaa aurinkosähköjärjestelmää. Varsinais-Suomen sähköyhtiöstä kahdella on tarjolla tämä palvelu (Turku Energia ja Sallila Energia).

Lisätietoja: energia-asiantuntija Liisa Harjula, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 040 182 0412


Uskelanjoen jäänpidätysrakenteet ja kalataloudellinen kunnostus tekeillä

Valonia on mukana Varsinais-Suomen laajimmassa koskikunnostuksessa. Salon kaupungin läpi virtaavassa Uskelanjoessa on käynnissä jäänpidätysrakenteiden ja kalataloudellisten kunnostusten toteutus. Jäänpidätys-rakenteiden tavoitteena on Salon kaupungin keskustan tulvariskien vähentäminen. Jäänpidätysrakenteita on toteutettu Yyrönkoskeen, Haukkalankoskeen ja Moisionkoskeen.

Koskialueiden kalataloudellisilla kunnostuksilla parannetaan Uskelanjoen luonnonvaraisen meritaimenkannan luontaisen elinkierron edellytyksiä sekä yleisesti joen ekologista, kalataloudellista ja rakenteellista tilaa. Hankkeessa kunnostetaan Moisionkoski, Haukkalankoski, Lopenkoski ja Lammaskoski-Kaukolankoski, joiden pituus on yhteensä noin 1,5 kilometriä. Koskialueet pyritään ennallistamaan uittoperkauksia edeltäneeseen tilaan. Koskikunnostuksilla on myös merkitystä jäiden pidättämisessä ja jäälauttojen hajottamisessa.

Kunnostuksen moniarvoiset vaikutukset
Meneillään oleva Uskelanjoen koskikunnostus on laajuudessaan Varsinais-Suomen suurin. Kunnostettavaa koskipinta-alaa on tässä hankkeessa yhteensä noin 3,4 hehtaaria. Kunnostuksissa koskialueille lisätään luonnonsoraa vaelluskalojen lisääntymisalueiksi yhteensä 670 kuutiota.

Jäänpidätysrakenteiden ja koskien kunnostuksella on moniarvoisia vaikutuksia. Koskien ennallistaminen on vesienhoidollinen toimenpide ja parantaa joen ekologista tilaa sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja. Rakennettavat jäänpidätysrakenteet ja koskien kunnostaminen parantaa tulvariskien hallintaa. Pahimmillaan Uskelanjoen jääpatojen seurauksena aiheutuvista tulvista aiheutuu Salon keskustaa kymmenien miljoonien eurojen vahingot.
5
Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakentaminen, kuten hankkeen aiempi suunnitteluvaihe, rahoitetaan Salon kaupungin ja valtion (maa- ja metsätalousministeriön rahoitus) yhteisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin miljoona euroa. Valonia on hankkeessa mukana ohjaamassa kalataloudellisia kunnostuksia. Pääurakoitsijana toimii Oteran Oy. Työn tilaajana on Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 

Lisätietoja: Juha-Pekka Triipponen, johtava vesitalousasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 02 95 022 953
Petri Virtanen, yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri, Salon kaupunki, puh. 044 778 5201

Kalataloudelliset kunnostukset: vesiasiantuntija Jussi Aaltonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 040 186 1765
vesiasiantuntija Janne Tolonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 518 7755

Mediassa: Jäävätkö Salon jättitulvat historiaan? Jäiden kulkua hidastetaan kivillä Salonjoessa (YLE 9.7.2019) https://yle.fi/uutiset/3-10868360
Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakennustyöt käynnistyneet Perttelin Yyrönkoskella (ELY-keskuksen tiedote 2018) https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/salonjoen-jaanpidatysrakenteiden-rakennustyot-kaynnistyneet-perttelin-yyronkoskella-varsinais-suomi-


Lounaistiedon tilastopalvelulta toivotaan ajantasaista väestö- ja työllisyystietoa

Lounaistiedon tilastopalvelu uudistuu vuoden 2019 lopulla. Tilastopalvelun kehittäminen käynnistettiin kyselyl-lä, jolla selvitettiin palvelun käyttäjien tietotarpeita ja heidän toiveitaan tietojen esittämistavasta.

Kyselyn tulosten perusteella kaikki vastaajat pitivät erityisen tärkeänä tietojen ajantasaisuutta. Noin 90 % vas-taajista piti tärkeänä sitä, että tilastotietoja on saatavilla kunnittain, mutta myös maakunta- ja seutukuntatasoi-selle tiedolle oli selvää tarvetta. Lisäksi tilastokuvaajien interaktiivisuutta sekä mahdollisuutta upottaa tilastoku-vaajat omille sivuille pidettiin hyvinä ominaisuuksina.

Tietosisällöistä selvästi toivotuimpia olivat väestö-, työpaikka- ja työllisyystiedot, jotka korostuivat etenkin ky-syttäessä kaikkein tärkeimpiä tilastosisältöjä. Lisäksi tärkeinä tietosisältöinä pidettiin työttömyyttä, yritysten määrää sekä ympäristö- ja suhdannetilastoja. Lounaistiedon tilastoseurannan nykysisällöistä liikenne- ja ma-joitustilastoja ei pidetty yhtä tärkeinä.

Kysely toteutettiin toukokuussa 2019. Sähköinen kyselylomake lähetettiin yhteensä 1 378 sähköpostiosoittee-seen, ja kyselyyn saatiin 197 vastausta (14,3 % vastausaste). Vastaajista suurin osa edusti julkista sektoria ja heistä noin kolme neljäsosaa työskenteli Turun seudulla. Valtaosa vastaajista käyttää Lounaistiedon tilastopal-velua satunnaisesti, 14 % käyttää palvelua useamman kerran kuukaudessa ja neljännes ei ollut käyttänyt pal-velua kertaakaan.

Lounaistiedon tilastopalvelu löytyy osoitteesta: https://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

6

 

Varsinais-Suomen liitto mukana Turun Eurooppa-foorumissa 29.-31.8.2019

Elokuun viimeisenä viikonloppuna Turussa järjestettävä Eurooppa-foorumi on kaikille avoin kansalaistilaisuus, joka toimii alustana rakentavalle vuoropuhelulle Euroopasta ja Euroopan Unionin merkityksestä ja kehitykses-tä, tuoden päätöksentekoa lähemmäs kansalaisia. Foorumin ohjelma koostuu yli 40 tilaisuudesta, kuten kyse-lytunneista, paneelikeskusteluista ja seminaareista. Mukana tapahtumassa ovat poliittiset päättäjät, kansalais-järjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Eurooppa-foorumin ajan Turun pääkirjaston sisäpihalla on avoinna Eurooppa-tori, jossa kävijöillä on mahdolli-suus tutustua suomalaisiin ja paikallisiin Eurooppa-toimijoihin sekä keskustella ja saada tietoa Euroopan Unionista. Europe Direct Varsinais-Suomi on torilla mukana esittelemässä toimintaansa. Tori on avoinna 29.–30.8. klo 10–17 ja 31.8. klo 10–15.

Foorumin teema ”Nyt saa sanoa!” kuvaa tapahtuman luonnetta edistää yhteiskunnallista keskustelua Euroo-pan tulevaisuudesta sekä Suomen asemasta ja roolista osana Eurooppaa. Varsinais-Suomen liitto yhteistyö-kumppaneineen järjestää Eurooppa-foorumissa kaksi mielenkiintoista keskustelutilaisuutta, joiden aiheina ovat Euroopan TEN-T liikenneverkko ja älykkään erikoistumisen teemat:

Torstaina 29.8. klo 13.30 - 15.00 ”How to strengthen Southern Finland as the gateway to Europe? Connectivity as the core Finland's TEN-T strategy”

Paneelikeskustelu eteläisen Suomen kytkeytymisestä Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon ja sen ydinverk-kokäytävään. Näkökulmana erityisesti Turun ja Lounais-Suomen asema porttina länteen ja Tunnin juna osana kansainvälistä liikenneyhteyttä aina Tukholmasta Pietariin. Paneelissa pohditaan saavutettavuutta ja sen stra-tegista merkitystä Suomelle.

Paneelikeskustelussa ovat mukana Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, europarlamentaarikko Henna Virkku-nen, Tukholman Mälarin alueen pääsihteeri Maria Nimvik Stern, liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Mikko Koskinen sekä Euroopan komission liikenneosaston (DG Move) edustaja Philippe Chantraine. Keskus-telu käydään Turun pääkirjastolla englanninkielellä.

Lauantaina 31.8. klo 11.00-11.45 ”Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus”

Tilaisuudessa käydään eri puolilta Suomea olevien maakuntien kesken keskustelua alueiden vahvuuksista ja siitä, miten niitä jalostetaan EU:n älykkään erikoistumisen strategioiden kautta innovaatioiksi. Lisäksi pohditaan sitä, miten maakuntien välistä yhteistyötä ja oppimista voisi vahvistaa ja miten maakunnat näkyvät Euroopassa, yhdessä ja erikseen.

Mukana keskustelemassa ovat Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Etelä-Karjalan liiton aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri ja Satakuntaliitto (nimi vahvistetaan myöhemmin). Keskustelu käydään Turun pääkirjaston sisäpihalla Eurooppa-torilla ja sen järjestävät Varsinais-Suomen liitto ja Europe Direct Varsinais-Suomi.

Tervetuloa mukaan politiikan syksyn avaustapahtumaan Turun Eurooppa-foorumiin!

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto, puh. 0400 251 771 ja erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, 040 721 3429.

Plan4Blue Suomen ja Viron merialuesuunnittelun yhteistyöhanke


Kestävää sinistä kasvua edistävä Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (Plan4Blue) päät-tyy syyskuussa 2019. Hankkeessa toteutettiin laajoja analyysejä ja selvityksiä koskien Suomenlahden ja Saa-ristomeren alueen sinisiä toimialoja, meriluontoa sekä rajat ylittäviä toimintoja. Hanke kokosi Suomen ja Viron sinisten toimialojen asiantuntijoita yhteen useissa työpajoissa ja tilaisuuksissa vuosina 2016–2019, minkä li-säksi hanke toimi keskustelualustana Suomen ja Viron merialuesuunnittelun vastuutahoille.

Hankkeessa toteutettiin mereisten toimialojen tulevaisuusskenaariot, joiden laatimiseen hyödynnettiin muun muassa talousanalyysejä, kyselyjä, haastatteluja sekä työpajatyöskentelyä. Animaatio sinisen talouden vaih-toehtoisista skenaarioista Suomenlahdella ja Saaristomerellä: https://www.youtube.com/watch?v=VtPkJEsbnaw


Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius, puh. 045 807 8969