Ylatunniste2 
 

MAAKUNNAN TILA: TYÖLLISTEN MÄÄRÄ LÄHENEE KAIKKIEN AIKOJEN ENNÄTYSTÄ
Lisätietoja ja katsauksen kuvat: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, 050 410 2294,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Varsinais-Suomen myönteinen talouskehitys ja positiivinen rakennemuutos näkyvät selvästi maakunnan työlli-syyskehityksessä.

Työllisten määrä lähenee kaikkien aikojen ennätystä. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli Var-sinais-Suomessa noin 228 000, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisen nousukauden huipussa vuonna 2008. Maakunnan työllisyysasteen trendikehitys ylittikin 72 % rajan viime kesän aikana.

– Mikäli nykyinen kehitys jatkuisi, lähenisi Varsinais-Suomen työllisyysaste vuoden 2019 lopussa jo 75 pro-sentin rajaa, kertoo Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen.

Myönteisen työllisyyskehityksen jatkumiseksi pitää kuitenkin turvata osaavan työvoiman saatavuus. Erityisesti Varsinais-Suomessa on tulossa pulaa diplomi-insinööreistä, sillä teknologiateollisuus arvioi, että lounaiseen Suomeen tarvitaan vuositasolla jopa noin 800–900 uutta diplomi-insinööriä 2020-luvun alkupuolella. Tällä het-kellä Varsinais-Suomeen sijoittuu vuosittain noin sata DI-tutkinnon suorittanutta, mikä on vain 4 % kaikista vuosittain valmistuvista diplomi-insinööreistä.

–DI-vajeen taustalla on diplomi-insinöörien koulutusurien ominaisuus, jossa opiskelijat sitoutuvat jo opintojensa alussa alueen yrityksiin ja sitä kautta työllistyvät koulutuspaikkakunnalle, muistuttaa tilastoasiantuntija Otto Kanervo Varsinais-Suomen liitosta.

Diplomi-insinöörien kysyntään Varsinais-Suomessa pyritään vastaamaan yhteistyöyliopisto FITechin avulla, jonka taustalla ovat kaikki merkittävät DI-koulutuksen tarjoajat Suomessa. Jos ennustettu kehitys toteutuu, ei senkään koulutustarjonta kuitenkaan riitä vastaamaan yritysten työvoimatarpeeseen, sillä verkostoyliopiston tavoitteena on tuottaa vuosittain noin 400 uutta diplomi-insinööriä.

Tiedot käyvät ilmi Varsinais-Suomen liitossa laaditusta Maakunnan tila -katsauksesta. Kahdesti vuodessa ilmestyvässä katsauksessa luodaan tilannekuva Varsinais-Suomen ajankohtaisiin kehitystrendeihin.

Maakunnan tila -katsaukseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.
http://www.lounaistieto.fi/wp-content/uploads/2018/11/maakunnan-tila-syksy-2018.pdf

Varsinais-Suomen kehityksen ajankohtainen tilastoseuranta löytyy Lounaistieto.fi-palvelusta: http://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/

 

 kuva1

 

kuva2 

 

kuva3

 

 

MAAKUNTAVALTUUSTO HYVÄKSYI VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TA-LOUSSUUNNITELMAN
Lisätietoja: hallintojohtaja Petra Määttänen, 041 502 5246

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman. Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Nämä ovat pysyneet vuodesta 2014 asti samana, 3 799 900 euroa. Liiton vuoden 2017 alijäämä oli 24 332 euroa ja vuoden 2018 arvioitu alijäämä 192 900 euroa. Ilman toimintatuottojen kasvua vuodesta 2019 arvioidaan tulevan liiton kolmas alijäämäinen vuosi. Näin ollen liiton taloutta on säästöjen ohella tarpeen tasapainottaa myös kuntien maksuosuuksilla. Tänään hyväksytyssä talousarviossa maksuosuuksien korotus on 2,63 % suurempi kuin talousarvion 2018 maksuosuustuloarvio. Jäsenkuntien vuoden 2019 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2017 kunnallisverotuksessa maksuunpantujen kunnallis- ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.

Liiton toimintakulut ovat kasvaneet tiukasta menojen karsimisesta huolimatta. Kasvu johtuu yleisestä kustan-nustason noususta sekä henkilöstömenojen ja yhteistoimintaosuuksien kasvusta. Liiton tehtäväkenttä on vii-me vuosina laajentunut. Tämä näkyy myös liiton kulurakenteissa huolimatta siitä, että uusia tehtäviä pyritään pääsääntöisesti hoitamaan mm. hankerahoituksella. Lisäksi liitto on sitoutunut Turun lentokentän viranomais-toimintojen ympärivuorokautiseen turvaamiseen noin 74 000 eurolla vuonna 2019.

Vuoden 2019 talousarvion laskelmat perustuvat tämän hetkiseen tietoon maakunta- sekä sosiaali- ja tervey-denhuollon uudistuksen toteutumisaikataulusta. Maakunta- ja soteuudistuksen voimaantulo siirtyi ja uudistuk-sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Mikäli uudistuksen valmistelu jatkuisi maakuntaliitossa tai uudistus pysähtyisi, on liiton budjettia arvioitava uudelleen.

Jäsenkunnilla on ollut mahdollisuus toimittaa esityksensä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä 13.11. mennessä. 15 kuntaa on toimittanut esityksen. Maakuntahallitus käsitteli esitykset sekä lopullisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen kokouksessaan 19.11.2018.

UUTTA VAUHTIA ALUEELLISEN VIRKISTYSALUEYHDISTYKSEN PERUSTAMISEKSI VARSINAIS-SUOMEEN
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus, Lasse Nurmi, puh. 040 543 5473

Varsinais-Suomen liitto hakee uutta vauhtia maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi yhdessä
kuntien kanssa. Virkistysalueyhdistystoiminnan käynnistämisen tueksi halukkaista kunnista kootaan valmiste-lutoimikunta. Perustettavan yhdistyksen toiminnan tulisi vastata käytännön tason tarpeisiin, joita virkistysalu-eiden ja reitistöjen kehittäminen ja ylläpito maakunnassa vaatii.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston Vihreiden valtuustoryhmä jätti kesäkuun valtuustokokouksessa aloit-
teen alueellisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi Varsinais-Suomeen. Aloitteen mukaan maakunnalli-nen virkistysalueyhdistys olisi tapa organisoida ja kehittää yhteistyötä, jota alueen luontomatkailuprofiilin ja retkei-lyyn liittyvän infrastruktuurin kehittämiseksi tällä hetkellä tarvitaan. Ideaalitilanteessa maakunnallinen virkistys-alueyhdistys toimisi kuntia yhdistävänä organisaationa, joka mahdollistaisi maakunnan virkistysalueiden jatkuvan ja tasalaatuisen kehittämisen pidemmällä aikavälillä.

Maakuntahallitus vastasi aiheesta maakuntavaltuustolle seuraavaa: Varsinais-Suomen liitto tunnistaa maa-kunnallisen virkistysalueyhdistyksen tarpeen maakunnallisen luontomatkailun, virkistyksen ja kuntien hallin-noimien virkistyskohteiden ja reittien ylläpidon, laadun ja löydettävyyden parantajana. Asiaa on selvitetty myös aikaisemmin, mutta liiton taholta vuonna 2015 kunnille tarjottu ehdotus yhdistyksen perustamisesta vuonna 2015 kariutui, sillä vain pieni osa kunnista oli tuolloin halukas lähtemään mukaan. Myös lisäselvitystä nykyti-lanteesta kaivattiin tuolloin.

Vuoden 2016 jälkeen Varsinais-Suomen liitto on tehnyt Virkistä Dataa -hankkeen avulla mittavaa selvitystyötä
maakunnan alueella. Hankkeessa perustetun Virma-palvelun (VIRkistys- ja MAtkailutietopalvelu) avulla on sel-
vitetty maakunnallisten kohteiden ja reittien omistuspohjaa, ylläpitokäytäntöjä sekä sijaintia.
Kerättyjä tietoja voi tarkastella täällä: https://virma.lounaistieto.fi/.

Virkistysalueyhdistystoiminnan edistämisellä on suora yhteys 11.12.2017 maakuntavaltuustossa hyväksytyn
maakuntastrategian toimenpiteisiin.