Ylatunniste2

 

 Köpenhamn-ruttens nedläggning har ökat andelen inrikesflyg

Passagerarutvecklingen för de medelstora flygstationerna i Finland har utvecklats tudelat. Antalet passagerare för flygstationerna i norra Finland har ökat, samtidigt som passagerarantalen för södra Finland har minskat. Antalet passagerare för Åbo flygstation ökade i januari-augusti jämfört med året innan, men den skenbara ökningen beror på att reparationsarbetena på startbanan i juli 2014 lamslog flygstationen.

Betydelsen för Helsingfors har ökat som en station för byte av internationella flyg med avgång från Åbo. SAS lade ned rutten Åbo-Köpenhamn år 2014, och en del av denna transitotrafik för rutten förefaller nu bli kanaliserad vida Helsingfors-Vanda. Antalet passagerare för de direkta internationella flygförbindelserna har minskat på alla medelstora flygstationer.

Bland de medelstora flygstationerna visar sig endast Åbo och Tammerfors vara klart internationella flygstationer, för mer än hälften av de passagerare som reser via dem utnyttjar direkta internationella förbindelser. Den internationella trafikens andel av antalet passagerare är en aning högre i Tammerfors än i Åbo på grund av det större utbudet av billiga flyg för Tammerfors - under vintermånaderna är Åbo flygstations trafikvolymer högre än för Tammerfors, men under sommarmånaderna, som gynnas av bolagen för billiga flyg, ökar trafikvolymerna för Tammerfors och blir klart större än för Åbo.

tammi elokuun matkustajamaarat keskiruurilla lentoasemilla

tammi elokuun matkustajamaarat keskiruurilla lentoasemilla 2015

För mer information: specialplanerare Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 

Aktörerna från Egentliga Finland med framgång under den första omgången ansökningar för Central Baltic -programmet

Egentliga Finlands förbund administrerar EU-programmet Central Baltic 2014-2020. I centrum av verksamheten finns det gränsöverskridande samarbetet för att finna lösningar på utmaningarna för Mellersta Östersjön. Alla projekt har partners från minst två olika länder av programområdet. Under den första ansökningsomgången fick inalles 42 projekt ett positivt finansieringsbeslut genom programmet och nästan 48 miljoner euro bands till projekt som stöder samarbetet.

Aktörerna från Egentliga Finland lyckats ypperligt under den första ansökningsronden, för EU-finansiering på över 4 miljoner euro kanaliserades för projektpartners i Egentliga Finland. Gruppen projektpartners är mångformig, 16 olika organisationer i Egentliga Finland finns med. Någon aktör från Egentliga Finland finns med i flera än ett projekt.

Temana för projekten för Egentliga Finlands projekt varierar med allt från att stadsplanering till att främja entreprenörskap och från att förhindra nedskräpning av Östersjön till åldringsservice. Ett mer noggrant sammandrag av ansökningsomgången med hänsyn till Egentliga Finland i bilaga.

För mer information: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 949 506 3715

 

Proceduren för fastställelse av landskapsplanerna upphör

Hos miljöministeriet bereds med snabb tidtabell en ändring av markanvändnings- och bygglagen, i syfte att slopa förfarandet med fastställelse av landskapsplanerna och kommunernas gemensamma generalplaner. Målet är att få ändringen i kraft fr.o.m. 1.1.2016. Landskapsstyrelsen lämnar sitt utlåtande om ändringsförslaget vid mötet i oktober. Materialet för utlåtanden kan läsas på miljöministeriets webbsidor på adressen
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/2015.

För mer information: planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056

 alatunniste