Ylatunniste2

 Situationen för asylsökande i Egentliga Finland - läget jämnas ut

Situationen för asylsökande blir jämnare på riksnivå. Varje dag kommer det ändå fortfarande 150 - 200 personer till Finland, dvs. varje dag borde det öppnas 1-2 nya mottagningscentraler. I Egentliga Finland har inkvarteringen av asylsökande klart minskat efter att organisationscentralen i Torneå inrättades. Nya förläggningar har nu öppnats på olika håll i Finland och ansvaret fördelas rätt jämnt.

I allmänhet finns det ett tryck på att lägga ned ställen för nödinkvartering. Gamla skolor lämpar sig inte för långvarig inkvartering, t.ex. skolan i Perno. Det minskade antalet av sådana som anländer ger en möjlighet att flytta sökande som är nödinkvarterade i Åbo till Halikko och Loimaa samt till de nya enheter som öppnas vid Mäntykoti i Åbo.

Dessutom håller man på att grunda en privat stödbostadsenhet i Åbo, avsedd för minderåriga före början av november. Tills vidare finns det inte närmare uppgifter om den instans som upprätthåller den.

FRK Egentliga Finlands distrikt upprätthåller både mottagningscentraler (VOK) och enheter för nödinkvartering. En enhet för nödinkvartering är en enhet, som grundats som en inkvarteringsplats, och vars klienter man strävar efter att flytta till mottagningscentralerna så snabbt som möjligt.

Mottagningscentraler som upprätthålls av FRK Eg.F. distrikt, VOK (en del i grannlandskapen):

Åbo, Pansio, 410 pers., 2 tält ännu resta, bebos ej
Verksamhetsstället i Pungalaitio (på Birkalands sida, 310 pers.)
Verksamhetsstället i Halikko, c. 60 pers.
Åbo 66 pers. Grupphem för personer under 18 år och stödbostäder

Nödinkvarteringar som upprätthålls av FRK Eg.F. distrikt och FRK Åbolands distrikt

Letala, 200 pers. (planer på att ändra det till VOK, stadsstyrelsens möte 19.10.)
Åbo - Heinänokka, 100 pers.
Åbo - vandrarhemmet, 85 pers.
Åbo - Pernon koulu, 125 pers.
Åbo - Paattisten huoltokoti, 100 pers.
Nagu Strandbo Hotel, 50 pers.

Enligt läget 15.10.2015 finns det i Egentliga Finland 1146 asylsökande, av vilka 886 i Åbo.

Utöver enheterna ovan underhandlas det om följande mottagningscentraler / nödinkvarteringsenheter, med en sammanlagd kapacitet på c. 1200 platser.

Loimaa, Alastaro m.fl., c. 200 platser (FRK-Loimaa förhandling 21.10)VOK
Nystad, decentraliserat 200 platser (19.10 stadsstyrelsens möte om saken) VOK
Åbo, Mäntykoti, 180 pers., kan öppnas vk 43 VOK/nödinkvartering
Åbo (Runosmäen koulu/kan öppnas för 200 platser, Kastun koulu/under beredning 200 platser) nödinkvartering
Yläne, Huvitus 150 platser, nödinkvartering/VOK
Kimitoön, Dalsbruk / FRK Åboland, 150 platser, nödinkvartering
Pargas, 100-150 platser, VOK 5/2016

FRK med aktiv frivilligverksamhet

FRK Egentliga Finlands distrikt har avsevärt utvidgat sin verksamhet förknippad med asylsökande de senaste tiderna. Verksamheten ha utvidgats och nya enheter har på begäran av Migrationsverket öppnats i takt med det ökade antalet asylsökande. Även frivilligverksamheten har aktiverats.

För frivilligverksamheten som sker i mottagningscentralerna och enheterna för nödinkvartering har över 400 personer utbildats på 2 timmars kurser "Smakprov på mångkultur".

Vid FRK Egentliga Finlands mottagningscentraler och enheterna för nödinkvartering finns det hittills redan 329 frivilliga i olika uppgifter.

De frivilligas uppgifter vid mottagningscentralerna är av många slag:

- Att förpacka (bl.a. olika slags ankomstförpackningar)
- Olika slags uppgifter med att hjälpa till efter anvisningar av personalen
- Allmän närvaro och umgänge / Att hjälpa till med att dela ut mat och handla
- Utdelning av kläder
- Fritidsverksamheter
- Att laga frukost och kvällsmål

Man har skänkt synnerligen mycket kläder till de asylsökande. Kläderna har sorterats hos SPR Kontti innan de delats ut vidare. I klädsorteringen har 507 olika personer deltagit.

I oktober inleddes en ny verksamhetsform med att utbilda hälsostationsfrivilliga för mottagningscentralernas verksamhet. Ett tjugotal yrkesutbildade inom hälsovårdssektorn var med i utbildningen.

För mer information: invandringschefen Kalle Myllymäki, NTM -centralen för Egentliga Finland, tfn 0295 022 617 och verksamhetsledare Pauli Heikkinen, Finlands Röda Kors, Egentliga Finlands distrikt, tfn 020 701 2403

Invandringen koncentreras till Åbo

Invandringen från utlandet till Finland koncentreras i Egentliga Finland kraftigt till Åbo. Under innevarande januari-augusti flyttade totalt 1155 personer till Egentliga Finland, av vilka 61 % flyttade till Åbo. Näst mest riktade sig invandringen till Salo och de största grannkommunerna till Åbo.

De asylsökande som under förhösten anlände till Egentliga Finland syns i regel ännu inte i statistikerna, för de asylsökande införs i statistikerna som invandrare först när deras ansökan har fått ett positivt beslut.

För mer information: specialplanerare Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

Ulkomailta Varsinais Suomen kuntiin muuttaneet

 

Kartta ulkomailta Varsinais Suomen kuntiin muuttaneet

 

Förbundet bereder tillsättandet av en flygfältsarbetsgrupp

Den nationella flygtrafikstrategin och dess beredningsarbete blev färdiga i år och arbetet med dess beredning lyfte fram betydelsen av att utveckla flygfälten särskilt som en del av verksamhetsförutsättningarna för landskapets näringsliv och för att förbättra konkurrenskraften. Som en del av att främja flygtrafikstrategin inrättades regionala arbetsgrupper för att dryfta utvecklandet av regionala flygfält och för att öka flygresandet från det egna hemflygfältet.

Det uppenbara behovet för Åbo flygfälts del är att samla de regionala aktörerna, flygtrafikens operatörer och fältets betydande kundgrupper för att dryfta nuläget för fältets aktörer, utvecklingsbehoven och utvecklingstrenden - det behövs ett spetsprojekt för att utveckla vårt eget fält. Arbetsgruppen inrättas genom åtgärd av Egentliga Finlands förbund. Förbundet och Åbo stad har kommit överens om saken.

Som ett led i planen för att utveckla flygtrafiken för användarna av Åbo flygstation görs en enkät bl.a. om valet av flygstation, konkurrensfaktorerna och med hänsyn till att förbättra servicen. Enkäten genomförs i november-december och speciellt businessresenärerna utgör målgruppen för den.

För mer information: tf. intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950 och trafikplanerare Laura Leppänen, tfn 040 767 4364

Ett avtal om regional markanvändning, boende och trafik (ett MAL-avtal) bereds

I regeringens handlingsplan för att verkställa de strategiska spetsprojekten och reformerna säkrades att MAL-avtalsförfarandet (för markanvändning, boende och trafik) fortsätter för de fyra stora stadsregionerna för åren 2016-2019. Målet för avtalet är att förstärka en harmonisering av samhällsstrukturen och trafiksystemen, att utöka utbudet på tomter och att göra bostadsproduktionen mångsidigare samt att främja verkställigheten av en ny trafikpolitik.

I Åbo stadsregion inleddes avtalsberedningen officiellt 25.9.2015. Beredningen av avtalet görs i ett regionalt samarbete bl.a. med strukturmodellområdets kommuner och NTM -centralen. Förbundet är med i beredningen som sakkunnig i fråga om trafiksystemarbetet samt i frågor om markanvändningen. Under den föregående MAL-avtalsperioden 2012-2015 var inte förbundet med som undertecknare av MAL-avtalet, även om förbundet de facto hade en naturlig roll som samarbetspartner vid beredningen, genomförandet och uppföljningen av avtalet, vid sidan av kommunerna och de andra aktörerna. Det har ännu inte beslutats om avtalsparterna och förbundets eventuella roll som avtalspart för avtalsperioden 2016-2019. Enligt förbundets egen uppfattning ska förbundet vara en avtalspart.

Under föregående avtalsperiod anvisade staten 5 miljoner euro i finansiering för MAL-projektprogram för Åbo stadsregion för att genomföra små kostnadseffektiva åtgärder för fotgängar-, cykel-, kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Tillsammans med kommunernas finansieringsandel (5 milj. euro) genomfördes för regionen ovan nämnda projekt för totalt 10 miljoner euro. För denna avtalsperiod erhålls säkerhet om den aktuella finansieringen först i november, men det är klar att behovet av finansiering är reellt.

För mer information: planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056 och trafikplanerare Laura Leppänen, tfn 040 767 4364

Arbetsplatserna övergår från industrin till servicebranscherna

Arbetsplatserna inom industrin har minskat abrupt i Egentliga Finland efter år 2007. Över 12 000 industriarbetsplatser har försvunnit, eller lika mycket som inom alla sektorer sammanlagt. Mest har nya arbetsplatser uppstått inom social- och hälsovårdssektorn, men arbetsplatser har tillkommit även inom servicebranscher som stöder affärslivet.

Den enorma nedgången för arbetsplatserna inom industrin är dock mera en förstärkning av den rådande utvecklingen än ett avvikande fenomen för trenden. Utvecklingen är en del av den strukturomvandling sm länge fortgått, där arbetsplatserna för industrin och primärproduktionen minskar och nya arbetsplatser uppstår inom servicebranscherna. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens arbetsplatsuppgifter för de enskilda branscherna, vilka publiceras med en fördröjning på nästan två år.

För mer information: specialplanerare Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 

Teollisuuden tyopaikkakato selittaa Varsinais Suomen tyopaikkojen vahentymisen

Teollisuuden tyopaikkojen laskutrendi

 alatunniste