Ylatunniste2
Gemensamt möte för Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands kommuner 14.1.2016


Egentliga Finlands förbund och landskapets kommuner höll ett gemensamt möte i Åbo Mässcentrum 14.1.2016.
Syftet med mötet var att komma överens om att inleda beredningen av Social- och hälsovårdsreformen (Sote) och andra uppgifter som ska komma för självstyrelseområdet.

Vid sammankomsten hörde man inlägg av dr Antti Parpo, som anställts av Åbo stad, landskapsdirektör Kari Häkämies, stadsdirektör Aleksi Randell och av landskapets fem regionkommuner.

Vid mötet beslutade man att frågan ska beredas så att ett Sote-projekt startas under ledning av Antti Parpo, medan Egentliga Finlands förbund svarar för beredningen av de andra uppgifter som åläggs självstyrelseområdet (landskapsförvaltningen). Avsikten är att nästa gemensamma möte ska hållas i november 2016. Egentliga Finlands förbund har sammankallat ordförandena och verksamhetsledarna för de politiska partierna till en förhandling 29.1.2016.

Landskapsdirektör Kari Häkämies föredrar ärendet mer ingående vid mötet.

 

Starkt stöd för partnerskapstänkandet hos aktörerna i Egentliga Finland

Genom partnerskapsbarometern granskas utvecklingen i Egentliga Finland i belysning av landskapsstrategins mål. Barometerenkäten, som för andra gången genomfördes i oktober-november 2015, ger ett starkt stöd för att utveckla Egentliga Finland genom partnerskap, för nästan fyra av fem som svarade understödde att Egentliga Finland ska utvecklas genom samarbete och partnerskap. Understödet för partnerskapstänket har också klart ökat från den föregående barometern.

 

Strategian visio

Egentliga Finlands framtid byggs genom samarbete och partnerskap
78 % (+ 11 %-enh.) Andelen sådana som är av samma eller ungefär samma åsikt som påståendet (inom parentes förändringen från året innan)

 

Ansvarstagandet spetstemat med bästa framgång

Kärnan i landskapsstrategin utgörs av fyra spetsteman: ansvarsfullhet, samarbetsfärdigheter, tillgänglighet och resurssmarthet. De som svarade var klart av samma åsikt som påståendena om temat ansvarsfullhet. I landskapet ansåg man speciellt aktivitet och entreprenörskap som uppskattade handlingssätt som man tillägnat sig.

Vad temat samarbetsfärdigheter beträffar var ungefär en tredjedel av dem som svarade av samma åsikt som påståendena. Även om största delen av dem som svarade anser partnerskap vara en bra utgångspunkt för att utveckla landskapet, finner de dock mycket att utveckla i samarbetet.

 

Partnerskapsforumet ett fungerande verktyg för att utveckla landskapet

Partnerskapsforumet är landskapsstrategins huvudåtgärd, där underlaget är öppen kunskap och umgänge mellan aktörerna. Det centrala verksamhetssättet för partnerskapsforumet utgörs av partnerskapsträffar. Största delen av besvararna ansåg partnerskapsforumets idé gå i rätt riktning. Majoriteten av besvararna ansåg också att partnerskapsträffarna har genererat nya samarbetsnätverk, idéer och handlingsmodeller. Däremot ansåg endast 20 procent av dem som svarade tjänsten med geografisk information vara ett vardagligt verktyg för regionens aktörer. Visserligen hade den geografiska informationstjänsten (Lounaistieto.fi) vid tidpunkten då enkäten genomfördes, varit i funktion endast två månader.

 

Åtgärderna framskridit under året

Till landskapsstrategins spetsteman ansluter sig totalt 25 åtgärder förutom partnerskapsforumet. Enligt dem som svarade har landskapsstrategins åtgärder i regel framskridit antingen en aning eller måttligt. Enligt besvararna har de åtgärder som hänför sig till användningen av fri kunskap (R4) utbildningskunnande (S4) och utvecklingen av yrkesutbildningen (S5) framskridit bäst. Som klart svagare bedömdes det att åtgärden som betonar att invandrarnas kunnande utnyttjas hade framskridit. I jämförelse med svaren i den föregående barometern hade besvararnas uppskattningar förbättrats av att nästan alla åtgärder framskridit. Resultatet är rätt väntat, för genomförandet av åtgärderna höll först på att inledas vid tiden för den första barometern år 2014.

Man kan bekanta sig med resultaten av partnerskapsbarometern i sin helhet på sidorna för Egentliga Finlands förbund och Lounaistieto (www.varsinais-suomi.fi/maakuntastrategia / www.lounaistieto.fi).

För mer information: specialplanerare Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 

Inrikesminister Petteri Orpo talade vid seminariet 13.1.2016 om hur invandrarnas kunnande kan utnyttjas

Egentliga Finlands förbund, FRK Egentliga Finlands distrikt och Åbo yrkeshögskola ordnade 13.1.2016 ett seminarium med nästan 200 deltagare. Seminariets innehåll var olika slag av medel för att effektivare sysselsätta invandrare och utnyttja deras kunnande. Inrikesminister Orpo betonade att tröskeln för att sysselsätta sig ska sänkas så mycket som möjligt och samtidigt principerna för det öppna samhällets verksamhet. Han konstaterade också att det inte är fråga om ett övergående fenomen utan en bestående trend på grund av företeelserna ute i världen. Regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio konstaterade i sitt öppningsanförande att utgångspunkten för sammankomsten varit landskapsstrategins riktlinjer och åtgärder och de regionala möjligheterna för invandringen. Vid seminariet talade även invandringschef Kristina Stenman från arbets- och näringsministeriet samt FRK -generalsekreteraren Kristiina Kumpula.

I samband med seminariet presenterades omfattande konkreta projekt och utbildning, som är riktade till invandrare och vilkas mål är att främja sysselsättning och utnyttjande av mångsidigt kunnande. Alla de nya utvecklingsidéerna siktar till att stigen för en person som godkänts som asylsökande till utbildning och arbetslivet ska vara så kort och flexibel sm möjligt. Å andra sidan ska man säkra att utnyttjandet av det redan existerande kunnandet exempelvis i tjänst hos finländska exportföretag. Flera av de presenterade pilotprojekten och åtgärderna siktar uttryckligen till dessa resultat. Överdirektören för NTK -centralen Kimmo Puolitaival, som i slutet av seminariet gjorde en sammanfattning, efterlyste en omfattande idésmedja för att främja sysselsättningen för invandrare och för att dra nytta av kompetenskapaciteten.

Anförandena och en videosammanfattning av seminariet finns på; www.varsinais-suomi.fi

För mer information: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen, tfn 040 071 5786 och specialplanerare Esa Högblom, tfn 040 776 0310

 

Kampanjen #Kesäduunaa2016 (Sommarjobba2016) för att främja sommarsysselsättningen har startat

Företagen i Egentliga Finland utmanas att komma med i kampanjen med målet att sysselsätt en så stor grupp ungdomar i åldern 15-18 år på sommaren 2016. Kampanjen genomförs av Salon Yrittäjät ry, Företagarna i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund och Åbo yrkeshögskola. Syftet är att stödja ungdomarnas möjlighet att få arbetserfarenhet och lära sig grunderna i arbetslivet under en tid då sysselsättningsläget i landet är ytterst svårt. Republikens president Sauli Niinistö är kampanjens beskyddare.

Inom kampanjen sammanförs företagarna och de unga. En ungdom som anmält sig till kampanjen tillsänds kontaktinformation om det företag i närområdet som anmält att det är med och erbjuder sommararbetsplatser. Ungdomen kontaktar själv företaget och parterna kommer överens om fortsättningen. De ungdomar som blivit sysselsatta erbjuds grundläggande uppgifter om arbetslivets spelregler som en del av kampanjen. Företagaren och den unga kommer sinsemellan överens om arbetsavtalets längd och den ersättning som ska betalas. Målet är en arbetsperiod om minst två veckor.

Utmaningskampanjen baserar sig på den modell som företagarna i Salo genomförde åren 2014 - 2015, där man i Salo sysselsatte hundratals ungdomar hos SM-företagen. Kampanjen grundar sig också kraftigt på åtgärderna för ungdomar och utbildning i Egentliga Finlands landskapsstrategi och på Åbo yrkeshögskolas utveckling av arbetslivssamarbetet. Den bästa sommarjobbaren år 2016 beviljas en särskild hedersbetygelse på hösten 2016.

#kesäduunaa2016
http://www.varsinais-suomi.fikesäduunaa2016
På förbundets sidor under denna vecka

För mer information: specialplanerare Veli-Matti Kauppinen, tfn 040 071 5786 och specialplanerare Esa Högblom, tfn 040 776 0310

 

Omsättningen ökar för byggande och service

Utvecklingen för företagen i Egentliga Finland har varit jämn på sista tiden. Nedgången i produktionen, vilken började i början av år 2012, stannade år 2014, varefter förändringarna inom totalproduktionen har varit obetydliga. Den genomsnittliga förändringen av omsättning på årsnivå befann sig i april-september i fjol en aning i tillväxt, medan företagens omsättning i hela landet minskade med 1,4 procent. Utvecklingen för hela landet försämrades i synnerhet i Nyland, där omsättningen sjönk med 4,3 procent jämfört med föregående år.

Även om den genomsnittliga utvecklingen för omsättningen har varit ganska jämn i landskapet, finns det betydande skillnader mellan branscherna. Ökningen av omsättningen inom service- och byggsektorn har varit snabb under 2015, men det verkar som om industriproduktionen alltjämt minskar, även om inte längre så snabbt som för några år sedan. Handelns utveckling följer rätt noga den totala utvecklingen för omsättningen, och ej heller har det inträffat kraftiga förändringar uppåt eller nedåt på flera år.

Även betraktat per regionkommun har utvecklingen av omsättningen stabiliserats. Den snabba differentiering för regionkommunernas produktion, vilken börjande år 2012, förefaller ha stannat upp. Även om omsättningen i Vakka - Suomi har ökat i april-september i jämförelse med året innan och sjunkit både i Salo och Åboland, är omsättningstrenden mycket jämn i varje regionkommun.

 

Konjunkturgraf för omsättningen (trendserie, 2010 =100)

Liikevaihdon suhdannekuvaaja

 

Omsättningens genomsnittliga årsförändring i april-september 2015 (%)

Liikevaihdon vuosimuutos

 

Omsättningens konjunkturgraf (trendserie, 2010=100)

Suhdannekuvaaja2

 

Omsättningens konjunkturgraf (trendserie, 2010=100)

Suhdannekuvaaja3

 

 alatunniste