Ylatunniste2 

Placeringen av flyktingar i Egentliga Finlands kommuner

Förhandlingarna för kommunplatsernas del pågår i Egentliga Finland. Framställningarna av NTM -centralen i Egentliga Finland till kommunerna har utgått från att man nu avtalar om de flyktingar som ska placeras under de kommande tre åren. Huvudregeln är att de flyktingar som ska placeras är sådana asylsökande som fått uppehållstillstånd Utgångspunkten är att sådana som fått uppehållstillstånd ska placeras i mottagningscentralernas förläggningskommuner. För Åbo stads del väntar förhandlingarna bl.a. på information om det kommande statspaketet för de stora städerna.

Alternativen för minderåriga är ett familjegruppshem och stöttat boende. De unga är nödsakade att vänta på hyresbostäder som blir lediga, men det är inte något stort problem på grund av de obetydliga antalen sökande. Förhandlingarna om familjegruppshemmen har kommit längst i Loimaa, Salo och Masku. För Åbos del håller förhandlingarna på att inledas. I alla fall behövs först ett godkännande av kommunen antingen för att utvidga det gamla avtalet eller för att utarbeta ett nytt. De första enheterna kunde börja efter sommaren i september-oktober.

Kommunerna har i regel förhållit sig positivt till att ta emot flyktingar och som nya kommuner har Letala och Pemar kommit med. I många kommuner behandlas frågan under april-maj månad. Enligt förhandsuppgifterna skulle S:t Karins, Lundo, Nådendal och Reso vara med om att utöka sin mottagning, men de slutgiltiga besluten fattas i kommunernas fullmäktige. Statens stödpaket är i en avgörande ställning för Åbo stads del.

För mer information: invandringschef Kalle Myllymäki, NTM-centralen i Egentliga Finland, 0295 022 617

 

Planeringen av En timmes-tåget det största planeringsprojektet för Trafikverket - om utvecklandet av Åbo omfartsväg beslutas i MAL -processen (Miljö-, bostads-, trafikprocessen)

Sipiläs regering beslutade vid rammanglingen för budgeten förra veckan om ett anslag på 40 miljoner euro för en fortsatt planering av En timmes-tåget. I projektet byggs ett dubbelspår mellan Salo och Åbo, mellan Esbo och Salo genomförs en ny bana och i huvudstadsregionen förverkligas Esbo stadsbana. Med den nu beviljade finansieringen inleds en utredningsplan enligt banlagen, vilken preciserar läget för bansträckningen i detalj och en kostnadskalkyl, alternativen för byggandet och konsekvenserna samt de trafikmässiga och tekniska lösningarna för bansträckningen. Hela bansträckningen har en lagakraftvunnen landskapsplan. För planeringen av banförbindelsen söks TEN-T -finansiering från EU, vilket är möjligt att få till hälften av kostnaderna för planeringen.

En timmes-tåget är det mest betydande planeringsobjektet för Trafikverket den närmaste tiden. Utredningsplanen ska göras upp under denna regeringsperiod, och tiden för beslutet om investeringen är under nästa regeringsperiod.

I budgetmanglingen om ramarna 5.4.2016 noterades följande om Åbo omfartsväg: "I samband med MAL-förhandlingarna avgörs ännu om ett eventuellt deltagande för staten i finansieringen av Åbo omfartsväg". Vid de MAL-avtalsförhandlingar för Åbo stadsregion, vilka fördes efter rammanglingen på onsdagen 13.4., behandlades finansieringen för att bygga Åbo Omfartsväg. Projektet finns antecknat i utkastet till avtalet, men MAL-avtalen kräver till denna del ännu ett principbeslut av statsrådet. Som följande behandlas avtalsutkastet av kommunernas fullmäktige. Statens utfästelse till MAL-avtalen samt de tillväxt- och zonavtal som koordineras av arbets- och näringsministeriet fastställs genom statsrådets principbeslut i maj. Avtalen undertecknas och träder i kraft efter att de godkänts av parterna i början av juni.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950 och utvecklingschef Laura Leppänen, tfn 040 767 4364

Statlig finansiering för Håll Skärgården Ren rf:s fartygsinvestering?

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation för båtfolket, vilken tillhandahåller avfallshanteringsservice för båtfarare och skärgårdsbor. Föreningen upprätthåller snygghet på skärgårdshavets område med underhållsfartygen M/S Roope. Roope är byggd år 1980 och befinner sig redan i slutet av sin livscykel.

Miljöministeriet har förra veckan lämnat ett förslag till staten andra tilläggsbudget om ett anslag på 0,5 milj. euro för en fartygsinvestering, genom vilket man kan ersätta M/S Roope. Den huvudsakliga användningen för det nya fartyget är avfallshantering, men fartyget kan utnyttjas även i räddningsarbete och oljebekämpning. Anskaffningspriset för ett nytt fartyg är 1,4 milj. euro. Utöver statens anslag har Håll Skärgården Ren rf samlat in självfinansieringsandel av det årliga verksamhetsbidraget samt organiserar som bäst en separat kampanj för medelanskaffning.

Riksdagens miljöutskott förhöll sig enhälligt positiv till att bevilja ett anslag i slutet av förra året, när det behandlade statens budget för detta år. Anslaget ingick dock inte i den godkända budgeten. En tilläggsbudget är som bäst under beredning hos finansministeriet och föreläggs riksdagen för beslut under maj månad. Förhoppningsvis får vi ett positivt beslut för anslaget!

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

 

Reformen av räddningsverket har inletts som en del av inrättandet av självförvaltningsområden

Enligt regeringsprogrammet ska ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och koordineringen av räddningsverksamheten och beredskapen på riksnivå förstärkas och förbättras. Inrikesminister Petteri Orpo har tillsatt ett projekt (15.12.2015 - 31.12.2018) för att reformera räddningsväsendet. Som representant för vår region i styrningsgruppen för projektet har räddningsdirektör Jari Sainio från Egentliga Finlands räddningsverk blivit utsedd genom beslut av räddningsöverdirektören.

Reformen av räddningsväsendet genomförs som en del av att självstyrelseområden inrättas. Avsikten är att framskrida med reformen av räddningsväsendet samtidigt med med social- och hälsovårdsreformen (sote) så att uppgifterna övergår från kommunerna till de självstyrande områdena från början av år 2019.

Räddningsväsendet och primärvården ordnas i fortsättningen per samarbetsområden av fem landskap. I praktiken finns det i framtiden fem räddningsväsen (Nyland, Birkaland, Egentliga Finland, Östra Finland och Norra Finland) i stället för de 22 regionala räddningsverken. Ur räddningsväsendet synvinkel sett avser reformen att Egentliga Finlands samarbetsområde i framtiden består av Egentliga Finlands räddningsverk, räddningsverket i Satakunta, Österbottens räddningsverk samt en del av Jakobstads-Karleby räddningsverk. Om landskapens samarbetsområden stadgas i de kommande lagarna om ordnandet av social- och hälsovårdsvården och räddningsväsendet.

För mer information: räddningsdirektör Jari Sainio, Egentliga Finlands räddningsverk, tfn (02) 2633 1100

 alatunniste