Ylatunniste2

Anslag till Egentliga Finland i statsförslaget

Finansminister Petteri Orpos budgetförslag för år 2017 offentliggjordes för drygt en vecka sedan. Budgetens slutsumma är på 55 md euro, med en ökning på 0,8 md från i år. Förslaget har ett underskott på 5,9 md euro. Statsskulden stiger år 2017 till totalt 111 md euro. Från Egentliga Finlands synpunkt innehåller budgetförslaget flera positiva saker med tanke på landskapet. För planeringen av En timmes tåget enligt riktlinjerna vid rambudgetmanglingen i april föreslås i budgetförslaget ett anslag på 10 milj. euro. För Håll Skärgården Ren rf föreslås ett anslag på 0,5 milj. euro för anskaffningen av ett fartyg.

I regeringsprogrammet drogs riktlinjerna upp för en tilläggsfinansiering för att minska reparationsskulden för trafiknäten. Regeringen beslutade i februari om projektprogram på 600 milj. euro och i juni om 364 milj. euro för åren 2016-18. Största delen av dessa program genomförs från budgetens moment för bastrafikledernas underhåll. I budgetbokens specificeras inte innehållet för de olika projekten i momentet för bastrafikledernas underhåll på nästan 1,3 md euro. Momentet torde dock innehålla de projektprogram för reparationsunderskott, för vilka regeringen dragit upp riktlinjerna. I dessa program ingår i Egentliga Finland bl.a. följande projekt: Åbo omfartsväg Kausela - Kirismäki 1:a etappen 30 M€, förbättrande av korsningarna RV9, RV8 en omkörningsfält, underfartsbro i Kyrö. Byggandet av alla dessa torde inte inledas ännu 2017, utan först år 2018. Bl.a. på grund av att det i finansministeriets förslag för reparationsunderskottet för trafiklederna anvisas 100 milj. euro mindre än vad kommunikationsministeriet har föreslagit.

Den fullmakt på 92,5 milj euro, som beviljades år 2013 för att genomföra förbindelseprojektet Åbo-Björneborg på riksväg 8, syns i budgetförslaget i form av ett anslag på 6,9 milj. euro. Förbättrandet av riksåttan vad beträffar denna fullmakt går till nästa år, då 1:a etappen av förbindelseprojektet slutgiltigt blir färdig. Det kvarstår ändå utvecklingsbehov, exempelvis de planskilda lösningarna vid Letala och man måste eftersträva anslag för att genomföra dem i kommande budgetar. Det är svårt att få i gång nya utvecklingsinvesteringar, eftersom budgetramarna är hårda. Man bör minnas att bl.a. byggandet av E18 motorvägen Muurla-Lojo enligt livscykelmodellen kräver ett anslag på 43 milj. euro i nästa års budget, även om vägen blev färdig för trafik redan år 2009.

Regeringen drog i april upp riktlinjerna för planeringen av En timmes tåget med 40 milj. euro. I budgetförslaget för år 2017 anvisas för denna planering 10 milj. euro. Planeringen leds av Trafikverket, som tillsammans med kommunerna och landskapen under detta år fastställer innehållet i detalj för planeringen. Med anslaget görs bl.a. en utredningsplan enligt banlagen, vilken utifrån den laga kraft vunna landskapsplanen preciserar det detaljerade läget för bansträckningen och en kostnadskalkyl, alternativen för byggandet och konsekvenserna samt trafikmässiga och tekniska lösningar för banan. Den för planeringen anvisade finansieringen, 40 milj. euro, verkar stor som ett planeringsprojekt. Det utgör dock endast cirka två procent av investeringskostnaden, För planeringen av detta skede för En timmes tåget är det möjligt att få EU-finansiering t.o.m. 50 procent eller 20 miljoner euro. Då planeringen blivit färdig är det dags för investeringsbeslut under följande regeringsperiod.

Förra veckan fördes budgetförhandlingar mellan finansministeriet och ministerierna. Beredningen av budgeten framskrider på så sätt att budgetmanglingen är vid månadsskiftet augusti-september och regeringens förslag till budget för år 2017 publiceras den 19 september.
För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950


Projekthelheten Den nordliga tillväxtzonen inleddes

Arbets- och näringsministeriet godkände på våren det övergripande beredda projektet Den nordliga tillväxtzonen som en del av den s.k. AIKO -finansieringen (regionala innovationer och experiment). I projektet delta landskapen och de största städerna från Satakunta ända till Södra Karelen. Utöver Egentliga Finlands landskapsförbund har städerna Åbo, Nystad och Salo förbundit sig till projekthelheten. Via projektet kommer med hänsyn till samarbetsområdet centrala projekt att finansieras, vilka finns beskrivna i avtalet för tillväxtzonen. Huvudvikten kommer att ligga särskilt på projekt i anslutning till logistik-området. Om allokeringen av finansiering för enskilda projekt beslutar en styrgrupp bestående av representanter för alla de organisationer som är med, de officiella besluten fattas av Nylands förbund. I statens AIKO -finansiering för år 2016 finns 270 000 € till förfogande, motsvarande summa anvisas också för åren 2017 och 2018. Självfinansieringen av de aktörer som är med täcker c. 50 % av de årliga kostnaderna. Avsikten är att öppna den första ansökningsomgången redan under innevarande höst.

För mer information: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715 och specialplanerare Veli-Matti Kauppinen, tfn 0400 715 786.


Åbo Finlands första CIVITAS -stad - förbundet utvecklar i internationellt samarbete hållbar trafik

Egentliga Finlands förbund är tillsammans med sina partner i Egentliga Finland med i ett internationellt projekt (Civitas Eccentric) som startar i början av september, där man utvecklar konceptet elektrisk trafik, sambruksbil- och cykelservice samt mobilitet som service i Åboregionen.

Projektets finansiering kommer från Europeiska unionens Horisontti 2020-program. Projektets finansieringsprocent för involverade från den offentliga förvaltningen är 100 %. Budgeten för det fyraåriga projektet är nästan 18 000 000 euro, av vilket andelen för Åbos projektpartner är över 3 200 000 euro. Andelen för Egentliga Finlands förbund är cirka 214 000 euro.

I Åbo utvecklar projektet speciellt en hållbar trafik för Österås - Kuppis samt centrum. I Kuppis skapas en Mobilitetsdepå som förenar sambrukscyklar, sambruksbilar och kollektivtrafik. Centrum i Åbo utvecklas i fråga om sambruksservice med cyklar. Gång- och cykel-förbindelsen för universitetscampus förbättras till området Österås - Kuppis. I hela regionen främjas utvecklingsarbetet för kollektivtrafikens informations- och betalningssystem. Dessutom görs pilotverksamhet inom projektet i användningen av biogas och främjas ökad användning av biogas inom logistiken.

Förbundets partner i Egentliga Finland inom projektet är Åbo stad, Union of Baltic Cities (UBC), Åbo yrkeshögskola, Western Systems Oy, Turun Kaupunkiliikenne Oy samt Gasum Biovakka Oy. Dessutom finns det internationella partner med från Spanien, Sverige, Tyskland samt Bulgarien.

För mer information: Laura Leppänen, tfn 040 7674364, projektchef Stella Aaltonen (Åbo stad), tfn 044 907 5983


Genom jämförelsebedömningar av landskapsprogrammet framåt mot en mera effektiv strategiprocess

En lagstadgad mellanutvärdering av de tre största landskapens, Nylands, Birkalands och Egentliga Finlands landskapsstrategi gjordes genom jämförelsebedömningar under våren 2016. Målet var att utveckla strategierna och programmen och att försäkra kvaliteten och å andra sidan skapa beredskap inför framtiden i de följande planeringsprocesserna. Fastän processen i sig och dess mål är bra beskrivna i det nuvarande planeringssystemet och regionutvecklingslagen, var det intressant att lägga märke till hur mycket de olika landskapens strategier skilde sig från varandra såväl i fråga om innehåll, framställningssätt som även betoningar. Nylands strategi kan karaktäriseras som det mest systematiska dokumenten, Birkalands strategi ansåg vara ett bra och läsarvänligt sätt att nalkas dokumentet. Det karakteristiska draget för Egentliga Finlands och dess styrka var verksamhetsmodellen baserad på partnerskap. Processen var en lysande inlärnings- och samarbetsprocess för de sakkunniga som var med och jämförelsebedömningen som metod är en metod som klart tillför ett extravärde speciellt för utvärderingen av strategidokumenten och -metoderna.

De erhållna resultaten presenterades på våren vid en tillställning som riktade sig till intressentgrupperna och vidare för representanterna för centralförvaltningen (ANM, UM, MM, KM) i augusti. Samtidigt motiverades förbundens syn på utvecklingsbehoven för regionplaneringssystemet speciellt då man övergår till den nya landskapsförvaltningen. Som ett resultat av detta lämnades också till ANM ett gemensamt utlåtande av de tre största landskapens regionutvecklingsmyndigheter på ANM:s förfrågan om en reform av områdesplaneringssystemet.

För mer information: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715 och specialplanerare Veli-Matti Kauppinen, tfn 0400 715 786.

 alatunniste