Ylatunniste2
Ändringen av markanvändnings- och bygglagen, etapplandskapsplanerna framskrider, planeringsforum 9.12.2016


Ändringen av markanvändnings- och bygglagen, som landskapsstyrelsen yttrade sig om i augusti, håller enligt en mellaninformation som erhållits från miljöministeriet, på att i november framskrida till behandling i riksdagen. Ändringar i utlåtandeversionens formulering av paragraferna är inte att motse. Endast motiveringstexterna håller man på att komplettera utifrån den respons som erhållits. Den undre gränsen för stora detaljhandelsenheter ska bli 4000 vån.m2 och tillgängligheten ersätter kvaliteten som lokaliseringskriterier för handeln. Målet för beredningen är att lagändringen ska träda i kraft i början av våren.

I Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik blir man nödsakad att på grund av lagändringen lösa frågorna om handeln på nytt. Planförslaget kommer att beredas och behandlas i markanvändningssektionen och i landskapsstyrelsen efter årsskiftet så att utlåtanden kan begäras in genast efter att ändringen trätt i kraft (MBL 13 §). Efter remissronden revideras förslaget vid behov och det framläggs offentligt. Efter framläggandet offentligt förs planförslaget ännu via landskapsstyrelsen till landskapsfullmäktige för godkännande. För mer information landskapsarkitekt Kaisa Äijö.

Beredningsmaterialet för Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -tillgångar kommer att framläggas offentligt under vintern. Beredningsmaterialet består av temakartor och utredningar som förklarar??beredningsprocessen. Mer information om naturresursplaneraren Aleksis Klap.

Egentliga Finlands förbund och Åbo stad ordnar tillsammans ett planeringsforum fredagen 9.12.2016 som mer omfattande behandlar frågor om region- och samhällsstrukturen. Inbjudningarna till tillfället kommer via systemet Lyyti när programmet säkerställts.

För mer information: planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn 040 720 3056

De försvinnande arbetsplatserna håller på att stanna av i år

Antalet arbetsplatser har sjunkit jämnt i Egentliga Finland från år 2011. Före slutet av år 2014 hade det försvunnit nästan 10 000 arbetsplatser, och deras antal var då på samma nivå som år 1999, fastän landskapets invånartal under samma tid hade ökat med inemot 30 000 invånare. Enligt en prognos som tagits fram hos Egentliga Finlands förbund förefaller det som om minskningen av arbetsplatser skulle stanna av under detta år.

Om hela landskapets antal arbetsplatser är på 199 -års nivå, är skillnaderna för de enskilda regionkommunerna ändå stora. Endast i Åbo-regionen har antalet arbetsplatser under hela granskningsperioden på 15 år varit högre än under utgångsåret. Antalet arbetsplatser i Loimaa -regionen, Åboland och Vakka-Suomi är på en aning lägre nivå än 1999, men utvecklingen på sistone har i Vakka-Suomi som den enda regionkommunen varit på uppåtgående. Däremot har antalet arbetsplatser i Salo-regionen kraschat på en 20 % lägre nivå än år 1999. Arbetsplatsprognosen för Salo förefaller dock en aning mer positiv än i de andra regionkommunerna.

Granskningen av antalet arbetsplatser baserar sig på Statistikcentralens uppgifter, vilka publiceras med en nästan två års fördröjning från tidpunkten för statistikföringen (uppgifterna för december 2014 i september 2016). På grund av den långa statistikfördröjningen har hos Egentliga Finlands förbund utarbetats en arbetsplatsprognos, som grundar sig på utfallet av arbetslöshetsutvecklingen. En osäkerhet är alltid förenad med prognoserna, men i allmänhet är förbindelsen mellan arbetslöshets- och arbetsplatsutvecklingen stark, vilket ökar tillförlitligheten hos prognosen.

För mer information: informationsservicechef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

Tyopaikkojen maara samalla tasolla

Tyopaikkojen maara kasvanut

 alatunniste