Ylatunniste2
Den positiva ekonomiska utvecklingen får fart med gemensamma åtgärder


Inrättandet av en arbetsgrupp för positiv strukturomvandling lyftes fram i landskapets samarbetsgrupp i slutet av november. De centrala faktorerna i bakgrunden var det kraftigt växande behovet av arbetskraft av bilfabriken i Nystad samt Åbovarvet och dess nätverk av underleverantörer. Den positiva situationen i sin helhet för den tillverkande industrin återspeglas vida kring i hela landskapet. Representanter för arbetsgruppen insamlades bl.a. från regionens företag, kommunerna, läroanstalterna, regionförvaltningen samt bland de politiska opinionsbildarna.

Arbetsgruppen inledde sitt arbete i mitten av december. Utifrån den lägesbild som diskuterades vid det första mötet preciseras arbetet med hjälp av fyra teman. Dessa är boende, arbetskraftsutbildning, arbetskraftens rörlighet, pendling och trafikarrangemang samt tillgången på arbetskraft. Inom dessa teman sammanställs de snabbt genomförbara åtgärderna och åtgärderna på längre sikt. Framställningarna sammanställs före mitten av januari.

En del av åtgärderna ska genomföras inom området självt, men i dem ska ingå framställningar även till statsförvaltningen. Det krävs att det statliga beslutsfattandet är flinkt i en situation av positiv tillväxt av nytt slag. Egentliga Finland kan i denna sak fungera som ett pilotområde för hela Finland. Från landskapets synpunkt sett är det viktigt med en enhetlig kommunikation till aktörer utanför regionen. Arbetsgruppen för en positiv strukturomvandling sammankommer nästa gång 23.1.2017.

För mer information: landskapsdirektör Kari Häkämies, tfn 044 201 3204 och regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715

Det ökade antalet resande berättar om Åbo flygstations dragningskraft

Helsingin Sanomat skrev 12.12. en helsidesartikel om tillväxtplanerna för Tammerfors flygstation, vilken besvarades följande dag av Turun Sanomat med en artikel om hur Åbo flygstation i år klart har gått förbi Tammerfors i passagerarvolymerna. Turun Sanomats slutsats är riktig, för antalet resande för Åbo flygstation kommer i år att vara c. 325 000, medan det för Tammerfors uppskattningsvis kommer att stanna på c. 210 000 resande.

För Åbos del kommer tillväxten att vara över 10 000 resande, medan talet för Tammerfors nästan halveras från föregående år, då det minska med cirka 150 000 resande. Åbo har framgång i synnerhet i den internationella trafiken, men också inom inrikestrafiken är Åbo klart framför Tammerfors. Åbo flygstation överskred gränsen 200 000 flygpassagerare med destination utomlands redan i november, medan talet för hela årets internationella flygtrafik i Tammerfors håller på att stanna vid drygt 120 000 resande.

Antalet resande för Tammerfors flygstation har stadigt sjunkit de senaste åren, om också den egentliga kraschen har skett först detta år. Antalen resande för Åbo flygstation har för sin del varit betydligt jämnare efter att Ryanair drog sig tillbaka från Åbo efter år 2012. Den stabila passagerarvolymen och tillväxten den senaste tiden kan anses för ett gott bevis på Åbo flygstations dragningskraft under en tid, då många andra av de små och medelstora flygstationerna i Södra Finland har varit i stora svårigheter.

Den stabila utvecklingen vittnar också om Åbo flygstations dragningskraft, framför allt bland billigflygbolag likt Ryanair, vilkas nätverk av rutter baserar sig på att snabbt flytta över materielet till rutter som bedöms vara mer lukrativa. Långsiktighet och bestående rutter är i själva verket viktigt med tanke på flygstationernas utveckling. Människorna lär sig inte att använda flygstationen, ifall möjligheterna att utnyttja utbudet av rutter avsevärt växlar från det ena året till det andra. I synnerhet för affärsresande är flygstationens attraktion och de traditionella flygbolagens utbud av rutter viktigt.

För mer information: informationsservicechef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294. Egentliga Finlands förbunds uppdaterade uppföljning av flygtrafiken finns på adressen: http://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/liikennetilastot

matkustajamaaran muutos

 

Matkustajamaaran kehitys


Kampanjen Kesäduunaa (Sommarjobba) inleds igen

#Kesäduunaa-kampanjen utmanar företagarna i Egentliga Finland till konkret verksamhet för ungdomarna. Kesäduunaa 2016 -kampanjen av Egentliga Finlands förbund, Åbo yrkeshögskola och Företagarna i Egentliga Finland och Salo var en framgång. Resultatet var drygt 200 sommararbetsplatser, och många nöjda ungdomar och arbetsgivare.

Kesäduunaa -verksamheten har förnyats och riktningen går mot sommaren 2017. #Kesäduunaa-kampanjen är nu en del av det mer omfattande projektet kesäduunipolku 2013 (sommarjobbsstigen 2013), med stöd av Europeiska socialfonden (ESF), där målet är att sänka tröskeln till arbetslivet för ungdomarna med hjälp av sommarjobb och stödåtgärder i anslutning därtill. Målet för #Kesäduunaa-kampanjen är att sommaren 2017 sysselsätta en så stor grupp ungdomar i åldern 15-18 år som möjligt i Egentliga Finland. På så sätt stöds de ungas möjligheter att få arbetserfarenhet och lära sig grunderna i arbetslivet. Företagen får sommarvikarier och eventuellt goda arbetstagare i framtiden. Under början v år 2017 är målet att hitta företag, som är villiga att via denna kampanj erbjuda möjligheter till sommarjobb för ungdomar. Då det finns tillräckligt med arbetsplatser och sommarjobb till buds, inriktas kampanjen med större tyngd på ungdomarna senare på våren 2017.

För mer information: http://www.varsinais-suomi.fi/fi/kesaduunaa, specialplanerare Esa Högblom, tfn 040 7760 310 och specialplanerare Veli-Matti Kauppinen, tfn 0400 715 786

alatunniste