Ylatunniste2

Åtgärdsförslag som stöder en positiv strukturomvandling till regeringens halvtidsmangling

Arbetsgruppen för Egentliga Finlands positiva strukturomvandling har för regeringens halvtidsmangling gjort åtgärdsförslag som stöder sysselsättning och tillväxt. 24.4.–25.5.2017. Framställningen inrymmer åtgärder för att förstärka regionens kompetens och utbildning, tillgången på och rörligheten för arbetskraft och för att förbättra trafikförbindelserna.

Regionens allt kraftigare export ska tryggas genom att utvidga den tekniska utbildningen på universitetsnivå, förstärka ingenjörsutbildningen, 2:a stadiet och vuxenutbildningen i teknik samt genom att utveckla infrastrukturen för utbildning och forskning. Den nivå av tekniskt kunnande som industrin behöver förutsätter uttryckligen regionala satsningar på utbildning när arbetskraftens rörlighet är liten. Den utredningsman om tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet bedömde att förslagen i det gemensamma utbildningspaketet av Åbo stad och Egentliga Finlands högskolor samt de tekniska partnerskapsuniversiteten ska genomföras och den överlåter sin utredning före 21.4.2017 till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Landets regering måste förstärka regionens förmåga att svara på den kraftiga efterfrågan på arbetskraft genom att göra Sydvästra Finland till ett pilotområde för en positiv strukturomvandling. På experimentområdet kan man göra pilotverksamhet med olika snabba och flexibla sätt att svara på en industriell strukturomvandling, samt pröva på olika slag av drivfjädrar för arbetskraftens rörlighet och mottagande av arbete. På pilotområdet förstärks sysselsättningen för hela Finland genom att hinder för en tillväxt avlägsnas och lösningar byggs upp, vilka kan mångfaldigas på riksnivå.

Bilaga: Ett pilotområde för att höja sysselsättningsgraden / Egentliga Finlands åtgärdsförslag för regeringens halvtidsmangling.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

Utredningsman för att bedöma statens medel att påskynda en positiv strukturomvandling

Näringsminister Mika Lintilä bad 22.3.2017 f.d. statsministern Esko Aho att bli utredningsman för Egentliga Finlands positiva strukturomvandling. Ahos uppdrag är att finna medel för att underlätta regionens rekrytering och arbetskraftens rörlighet. Avsikten är att utredningen ska lämnas till arbets- och näringsministeriet under försommaren.

Det behövs redskap av arbets- och näringsministeriet (ANM) för att avlägsna hinder för tillväxten och för att säkerställa tillgången på arbetskraft för den kunniga arbetskraft som marin-, metall- och teknologiindustrin behöver. Det behövs snabbt verktyg för regionen, med vilka man gör det bättre så att de arbetslösa jobbsökarna och de lediga arbetsplatserna möts samt experiment genom vilka man uppmuntrar till att ta emot arbete. Det är skäl för utredningsmannen att bedöma: hur ska man kunna säkra nyttoeffekterna av havsklusterns kraftiga tillväxtskede för Finlands nationalekonomi, med hurdan finansiering för forskning och utveckling i framtiden säkras för innovationsförmågan och konkurrenskraften för havsindustrin samt hur ska innovationsmiljöerna förstärkas.

Utredningsman Ahos arbete är ett ypperligt redskap för att söka och finna hinder och acceleratorer för en tillväxt som ansluter sig till en positiv strukturomvandling. Den tjänar Egentliga Finland, men är samtidigt hela Finland till godo. Egentliga Finlands förbund ger sitt stöd för arbetet av HNM:s utredningsman.

För mer information: landskapsdirektör Kari Häkämies, tfn 044 201 3204

Antalet övernattningar stiger

Under den vinter som gått har det ofta förts fram nyheter om hur turistbranschens tillväxt och framför allt om hur de kinesiska turisternas intresse vaknat för turstmålen i Finland. Under år 2016 kvicknade turistbranschen till även i Egentliga Finland, när nedgången i antalet övernattningar som pågått några år åter svängde om i en uppgång. I fjol övernattade man 1,2 miljoner gånger hos i inkvarteringsföretagen i Egentliga Finland, vilket redan närmar sig kulturhuvudstadens rekordsiffror.

Högkonjunkturen för inkvarteringsrörelserna i Egentliga Finland beror dock inte på någon anstormning av turister från Asien liksom i Lappland. Den absolut största delen av antalet i övernattningarnas tillväxt år 2016 förklaras av den ökade inhemska turismen. Även i fråga om de turister som anländer från utlandet ökade länderna vid Östersjön mest, från Tyskland, Estland och Polen. Ökningen av antalet övernattningar skulle framför allt förefalla vara förknippad med den ekonomiska högkonjunkturen och den ökning av antalet arbetsresor som framför allt hänför sig till det.

Övernattningsstatistikerna ingår i Egentliga Finlands förbunds statistikuppföljning: www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/

För mer information: informationsservicechef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

27.3.2017 1

27.3.2017 2

 alatunniste