Ylatunniste2

Egentliga Finland har förväntningar på regeringens halvvägsmangling

Granskningarna av landets regering när man kommit halvvägs och ett rådslag om den offentliga planen för ekonomin för åren 2018–2021 hålls i dag och i morgon, 24.–25. april. Egentliga Finlands arbetsgrupp för en positiv strukturomvandling har till regeringens mangling, när man kommit halvvägs, gjort åtgärdsförslag som stöder sysselsättning och tillväxt. Framställningen innehåller åtgärder för att förstärka regionens kompetens och utbildning, tillgången på arbetskraft och arbetskraftens rörlighet och för att förbättra trafikförbindelserna.
Utredningsman Jari Jokinen, som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet, överlämnade i torsdags till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen och justitie- och arbetsminister Jari Lindström resultaten av sin utredning. Jokinen dryftade medel för hur man med utbildning svarar på behoven av kunnande för den positiva strukturomvandlingen efter recessionen. I sin utredning för han fram 10 förslag till åtgärder, med vilka den positiva strukturomvandlingens brist på kunniga kunde underlättas.
Jokinen behandlade i sin utredning omfattande en reform av utbildningssystemet. De flesta åtgärdsförslagen verkar snabbt. Detta är en ytterst bra sak, eftersom bristen på kunniga är akut. Åtgärdsförslagen för förändringarna av utbildningssystemet på lång sikt motsvarar inte våra mål. Ett förslag om ett nytt nätverksliknande sätt att fungera som ett Tekniskt samarbetsuniversitet (Finnish Institute of Technology, FIT) väcker en mängd frågor. Förmår det svara på företagens behov i tillräcklig mån i detta landskap? I utredningen har inte skilt för sig behandlats frågor i anslutning till arbetskraftens rörlighet. Med hänsyn till dem hänvisar Jokinen till arbetet av den arbetsgrupp för flitfällor och regional rörlighet, vilken tillsattes av finansministeriet, och vars arbete blev färdigt 3.3.2017. Jokinens utredning fungerar som bakgrundsmaterial vid manglingen halvvägs, där man drar upp de politiska riktlinjerna för eventuella förändringar eller tilläggsresurser för vår regions utbildningssystem.
Landets regering måste förstärka regionens förmåga att svara på den kraftiga efterfrågan på arbetskraft genom att bilda Sydvästra Finland till ett pilotområde för positiv strukturomvandling. På försöksområdet kunde man ha pilotförsök med olika slag av snabba och flexibla sätt att svara på en industriell strukturomvandling, samt att experimentera med olika slag av uppmuntran för arbetskraftens rörlighet och att ta emot arbete. Inom pilotområdet förstärks sysselsättningen för hela Finland genom att avlägsna hinder för tillväxten och genom att bygga upp lösningar som kan dupliceras på riksnivå.
Länk: Till Jokinens raport
Länk: Työllisyysasteen nostamisen pilottialue / Varsinais-Suomen toimenpide-esitykset hallituksen puoliväli-riiheen

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

Förhandlingarna om det nya landskapets interimistiska beredningsorgan pågår – den enskilda platsfördelningen för organisationen avtalad

I regeringens proposition om landskapslag, av lag om ordnandet av social- och hälsovården och verkställighet av lagen om ordnande av räddningsväsendet har föreslagits att bli stiftad som ett interimistiskt organ för landskapet. Det svarar för beredningen av att starta det nya landskapets verksamhet och förvaltningen ända fram tills landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen inleder sin verksamhet på våren 2018. Det interimistiska beredningsorganet består av tjänsteinnehavare. För landskapets förbund har i propositionen utsatts som ett uppdrag att sammankalla till förhandlingarna om ett interimistiskt beredningsorgan och att konstatera förhandlingsresultatet.
Landskapets förbund sammankallade till en förhandling 29.3.2017 mellan kommunerna, samarbetsområdena för primärhälsovården och socialvården, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, rättningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyrån. Vid förhandlingen kom man överens om sammansättningen för det interimistiska beredningsorganet enligt följande:
• Åbo 2 och den övriga Åboregionen 2
• Saloregionen 1, Vakka-Suomi 1, Loimaaregionen 1 och Åboland 1
• Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2
• Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt 1
• Egentliga Finlands NTM-central 1
• Egentliga Finlands TE-byrå 1
• Egentliga Finlands räddningsväsen 1
• Egentliga Finlands förbund 1

Egentliga Finlands förbund har bett de involverade ovan att göra sina förslag om representant/representanter samt ersättare i landskapets interimistiska beredningsorgan. Styrelsen för landskapets förbund tillsätter ett interimistiskt beredningsorgan enligt vad som avtalats vid rådslaget, sedan lagarna har trätt i kraft.

För mer information: förändringsdirektör Laura Leppänen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tionde Centrum Balticums Östersjö-forum ordnas den 30 maj.
Programmet har publicerats och anmälningen öppnats för jubileumsårets Östersjöforum på Centrum Balticums hemsidor. Huvudtemat för det tionde Östersjö-forumet är det skärpta internationella läget och dess konsekvenser för Östersjöområdets ekonomiska utveckling. I forumets sektoröverskridande och högklassiga paneldebatter behandlas ämnet bland annat ur säkerhetens, frihandelns och prognostiserings synvinkel.
Öppningsanförandet vid tillställningen hålls av biträdande generalsekreteraren för OECD Mari Kiviniemi, som ser en förestående, moderat tillväxt, men också osäkerhetsfaktorer som ett hot mot den: ”Under de kommande åren förutspår OECD att den globala tillväxten hålls moderat, och denna trend påverkar även inom Östersjöområdet. Enligt vår analys kan de geopolitiska spänningarna och de politiska osäkerhetsfaktorerna göra områdets tillväxt långsammare. En mångsidigare export, strävan uppåt mot toppen i de globala värdekedjorna samt stödjandet av en inklusiv politik kan bidra till att hantera riskerna och ge fart åt en övergripande tillväxt.” Andra talare vid forumet är Litauens tidigare statsminister Andrius Kubilius samt EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.
Det årliga Östersjöforumet samlar internationella deltagare kring Östersjön och i år förs diskussionerna på engelska kring temat ”Global storms and the economic development in the Baltic Sea region”.

För mer information: chefen för internationella ärenden Sonja Palhus, tfn 040 534 3865

Utsikterna för näringslivets utveckling positiva

I utvecklingsutsikterna för Egentliga Finland och hela landet har det skett en klar omsvängning i positiv riktning, vilket framgår av NTM -centralens, i mitten av april, publicerade rapport Regionala utvecklingsutsikter. Det uppskattas att både volymen och strukturen för näringslivet och företagsverksamheten och arbetslösheten ska utvecklas i en klart positiv riktning under det följande halvåret. Näringslivets förväntningar ett år framåt är t.o.m. mycket bättre än i dag.
De regionalt bästa utsikterna har som väntat Åboregionen och Vakka-Suomi, där näringslivets förväntningar på framtiden hos båda är mycket bättre i jämförelse med i dag. Också Loimaaregionens och även Saloregionens förväntningar håller på att svänga om till att vara bättre än tidigare. Visserligen är utgångsläget i Salo mer utmanande än för de övriga regionkommunerna.

Egentliga Finland  Åboregionen Saloregionen Loimaaregionen Vakka-Suomi Åboland
Näringslivet och företagsverksamheten
Förväntningar om 6 mån + ++ 0 + ++ +
Förväntningar om 12 mån. ++ ++ + + ++ +
Arbetslöshetens volym och struktur
Förväntningar om 6 mån. + + + + + +
Förväntningar om 12 mån. + + + + + +
Bedömningsskala: ++ Mycket bättre än nu, + Bättre än nu, 0 Oförändrat, - Sämre än nu, --Mycket sämre än nu

Hela publikationen kan studeras på adressen: http://www.temtoimialapalvelu.fi/alueelliset_kehitysnakymat/alueelliset_kehitysnakymat_-_julkaisut_2017

För mer information: informationstjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 alatunniste