Ylatunniste2

Esko Aho för fram att staten ska förbinda sig till möjligheterna för tillväxt för Sydvästra Finland
Arbets- och näringsministeriets utredningsman Esko Aho offentliggjorde i torsdags sitt förslag för att främja den positiva strukturomvandlingen. I rapporten som överlämnades till näringsminister Mika Lintilä Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa (Möjlighet för en tillväxt – utnyttjandet av den positiva strukturomvandlingen i Sydvästra Finland) identifieras regionens utmaningar samt förs fram förslag till nödvändiga strukturella åtgärder för att öppna flaskhalsarna för regionens tillväxt.

I rapporten konstateras det att tillväxtutsikterna för Sydvästra Finland förutsätter omfattande investeringar i infrastruktur, anställning av extra arbetskraft och nya satsningar på toppkompetens. Framställningarna som förslaget innehåller måste komma i gång omedelbart. Ett broavtal mellan staten och aktörerna i Sydvästra Finland förutsätter beslut om anslag för att starta de åtgärder som behövs till och med redan i budgetmanglingen denna vecka eller i en tilläggsbudget i slutet av året.

De nya besluten av regeringen behövs bl.a. för att förbättra den planskilda trafikplatsen för Åbovarvet samt att genomföra 2:a etappen för E18 Åbo ringväg Kausela-Kirismäki. Förbättrandet av den planskilda trafikplatsen för Perno kräver en investering på 1,8 miljoner euro och byggandet av Kausela-Kirismäki med fyra körfält en investering på 30 miljoner. Det otillräckliga egna befolkningsunderlaget i regionen, tillsammans med huvudstadsregionens potential, stöder behovet av ett gemensamt pendlingsområde för Södra Finland samt att En timmes tåget påskyndas.

Ahos rapport anser det vara livsviktigt att bygga på det lokala kritiska kapitalet av kompetens för konkurrenskraften för Sydvästra Finlands teknologiindustri. Förbättrandet av regionens eget utbud av utbildning förutsätter en kontinuerlig uppföljning av hur den nätverksmodell för ett tekniskt samarbetsuniversitet, som föreslogs av Jari Jokinens arbetsgrupp, fungerar och vid behov en omvärdering av en egen teknisk fakultet. Yrkeshögskolornas möjligheter att stödja teknologiföretagens utbildnings- och forskningsbehov ska enligt förslaget göras möjliga genom särskilda försök.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

Företagens omsättning ökar på alla sektorer

Konjunkturutsikterna för Egentliga Finland har varit positiva de senaste tiderna. Ekonomins positiva tillstånd kommer till synes också i hur företagens omsättning utvecklas, för enligt förhandsstatistikerna har omsättningen svängt om under det föregående året i en mycket starkt tillväxt.

Företagens omsättning ökar nu i Egentliga Finland inom alla huvudsektorerna, medan den nedförsbacke som länge varat även för industrin har tagit slut. Snabbast har omsättningen ökat i byggbranschen, där tillväxten har varit nästan 50 % från nivån år 2010. Inom servicesektorn har en jämn tillväxt av omsättningen likaså blivit snabbare, och även inom handeln ser man en klar tillväxttrend, även om den är långsammare än i de andra branscherna.

Den goda konjunkturutvecklingen för industrin kommer tydligt till synes vid en granskning av omsättningen i euro. Industrins månatliga omsättning närmade sig redan för ett par år sedan siffrorna för handeln, men tillväxten den senaste tiden för produktionen har igen lyft industrin till den klart starkaste sektorn för landskapet. Däremot nalkas servicesektorn med en långvarig jämn tillväxt småningom handeln mätt i beloppet euro.

Hos Egentliga Finlands förbund kontrollerar man konjukturutvecklingen för företagen två gånger om året. Nästa lägesöversikt görs efter årsskiftet, då man granskar utvecklingen för företagens omsättning ända fram till september 2017.

För mer information: dataservicechef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 kuva1

 

kuva2

 

kuva3

 

Tillstånden för att ordna yrkesutbildning förnyas

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har tillsänt anordnarna av utbildning förslagen till nya yrkesexamina och tillstånd för att anordna utbildning 9.6.2017. Tillstånden för att anordna utbildning förnyas som en del av reformen av yrkesutbildningen. Avsikten är att RP 39/2017 ska träda i kraft den 1 januari 2018. Ministeriet begärde bemötandena till förslagen för tillstånd att anordna utbildning av anordnarna av utbildning före 11.8.2017. Besluten om tillstånd att anordna utbildning fattas före utgången av september 2017, förutsatt att lagen om yrkesutbildningen har blivit stadfäst.

UKM håller på att göra ändringar i tillstånden för att ordna utbildning för skogsmaskinförare, vilka inte tar hänsyn till helhetsbehovet för Södra Finland. Södra Finland saknar helt och hållet tillstånd att anordna utbildning. Enligt förslaget håller man på att bevilja nya tillstånd för fyra orter: Nurmijärvi, Etseri, Kannus och Ruokolax. Förutom för Nyland är det motiverat att bevilja ett nytt tillstånd att anordna utbildning även för Egentliga Finland. Utbildningssamkommunen Peimarin koulutuskuntayhtymä, yrkesinstitutet Livia är den största utbildaren inom naturresursområdet i vårt land. Vid läroanstalten har meddelats utbildning för skogsbranschen av hög klass i 60 år, och i dess maskinpark för skogsmaskiner har det gjorts investeringar för 0,5 miljoner euro de senaste åren. Utan tillstånd för maskinell skogsavverkning äventyras hela undervisningen i skogsbranschen hos Livia. Utbildningssamkommunen Peimarin koulutuskuntayhtymä har hos UKM ansökt om utbildningsprogrammet för grundexamen för skogsmaskinförare år 2014. Ansökan har kompletterats tre gånger åren 2015, 2016 ja 2017.

Den positiva strukturomvandlingen för Egentliga Finland och Åboregionen återspeglas på många områden i en brist på kunnig arbetskraft. Åbo yrkesinstitut har till UKM framställt att man ska svara på utmaningen med uppdrag att ordna arbetskraftsutbildning och utvidgad läroavtalsutbildning. Det finna arbetslösa på området, av vilka en del kan sysselsättas på nytt med arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom läroavtalsutbildning. Åbo stad inledde i början av augusti tillsammans med Reso, Nådendal och Pemar ett experiment med sysselsättningsservice, vilket har som mål att att flexibelt och snabbt gå vidare och sysselsätta arbetslösa under 25 år och sådana sökande som varit arbetslösa i över ett år. Genomförandet av arbetskraftsutbildning via UKM med statsandelsfinansiering gör det möjligt att på nytt lyfta upp arbetskraftsutbildningens tjänster till den nivå som behövs inom olika sektorer och på olika områden. Med tillstånd att anordna utvidgad läroavtalsutbildning strävar man efter att svara på efterfrågan på regional läroavtalsutbildning.

Utbildningssamkommunen Novida i Sydvästra Finland har i sitt bemötande till UKM fört fram en specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete. Utbildningssamkommunen verkar vid randområdena av Egentliga Finland och strävar efter att betjäna områdets näringsliv. Bl.a. den positiva strukturomvandlingen och vårdreformen kommer att kräva mycket utvecklingsarbete under övergångsskedet. En specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete erbjuder möjligheterna till det och betjänar samtidigt utvecklingen av områdets sm-sektorer.

I samband med att tillstånden att anordna utbildning förnyas har från UKM även lämnats ett förslag till primära verksamhetsområden för anordnarna av utbildning. Den föreslagna modellen, där för en del av anordnarna av utbildning hela landskapet har definierats som verksamhetsområden och för en del endast ägarkommunerna, ska tas upp till förnyad granskning. Modellen bemöter inte anordnarna av utbildning jämlikt utifrån gemensamma principer.

För mer information: intressebevakningschef Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

 

Central Baltic INTERREG IV 2007–2013 -programmet stängt bland de första

Även om projekten för den föregående perioden av Central Baltic -programmet har avslutats redan för länge sedan, var sommaren en fartfylld tid för de myndigheter som svarat för att programmet genomfördes. Europakommissionen behandlade programmets slutrapport på våren och sände på sommaren sitt förslag till att stänga programmet. Förslaget motsvarade de tal och innehåll som programmet förde fram, och på grundval därav kunde kommissionen i mitten av augusti officiellt stänga programmet.

Central Baltic 2007–2013 -programmet stängdes på så sätt bland de första Interreg-programmet i hela Europa. Då genomförandet och stängningen av programmet förlöpte smidigt har det lagt en god grund för att genomföra projekt för programperioden 2014–2020. Med hjälp av samarbetsprogrammet har också invånarna i Egentliga Finland aktivt fått arbeta med gemensamma utmaningar och möjligheter inom Östersjö-regionen. Då huvudvikten på programmen nu ligger på de konkreta resultaten, sträcker sig programmens effekter långt ut över den egentliga programperioden.

Mer information om de finansierade projekten under perioden 2007–2013 finns i databasen http://projects.centralbaltic.eu

Mer information om de projekt som ska finansieras under perioden 2014–2020 finns i databasen http://database.centralbaltic.eu
För mer information: Head of Managing Authority Merike Niitepõld, tfn 040 742 0302

Egentliga Finlands påverkarskola får en fortsättning

Ansökan till den andra årskursen av Egentliga Finlands förbunds påverkarskola håller på att inledas. Kursen är riktad till studerande i åldern för andra stadiet eller ungdomar som just inlett sina högstadiestudier. I bakgrunden till påverkarskolan finns en effektivisering av förbundets intressebevakningsarbete och en ökad proaktivitet i att påverka.

Landskapsstyrelsen beslutade i december 2015 att inrätta en utbildning som inriktas på ungdomar i Egentliga Finland vilka är intresserade av samhällsfrågor. Den första årskursen genomfördes läsåret 2016–2017, och i den deltog 25 ungdomar. De unga upplevde att de av utbildningen fick omfattade kunskaper om de olika nivåerna och processerna för beslutsfattandet och om påverkan i praktiken. På basis av de positiva erfarenheterna håller förbundet på att starta nästa kurs för påverkarskolan.

Påverkarskolans längd är ett läsår, vilket innehåller åtta-tio utbildningstillfällen. Utbildningen är konkret och verklighetsnära. Deltagarna bekantar sig bl.a. med påverkarna, sätten att påverka och processerna för beslutsfattandet. Avsikten är att under den andra kursen koncentrera sig på riksdagen och statsrådet, kommun- och regionförvaltningen, Europeiska unionen, näringslivet, rättsväsendet samt medierna och tredje sektorns aktörer.

Utbildningen startar i oktober 2017. 20–25 ungdomar får delta och kursen är kostnadsfri för deltagarna. En ungdom kan ansöka till utbildningen genom att sända ett fritt formulerat brev med motivering och ett CV. Ansökan till påverkarskolan är öppen 1.–15.9.2017.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

Egentliga Finlands förbund deltar i Internationella bokmässan i Åbo 6.–8.10.2017

Egentliga Finlands förbund har varje år deltagit i Åbo internationella bokmässa och är med också år 2017. I år genomför Egentliga Finlands förbund och Satakuntaförbundet temat ”Tillsammans” för jubileumsåret Finland100 och deltar i bokmässan med en gemensam avdelning. Temat för den gemensamma avdelningen på mässan är de havsnära landskapen samt det rika dialektarvet. Målet för avdelningen är att presentera bägge landskapen och samtidigt få mässbesökarna att begrunda den sydvästfinska identiteten genom språket och närheten till havet. På avdelningen får besökarna lämna sitt eget favoritdialektord på lappar för meddelanden.

Egentliga Finlands förbund och Satakuntaförbundet producerar tillsammans tre intressanta estradprogram för bokmässans programutbud, vilka har fått sin början inspirerat av bokmässans tema för i år Ett land - Många röster. Man får höra många unga röster, generationernas röster samt havets röster:

• fre 6.10. kl. 10.40–11.00, en riksomfattande 100vision, projektet De ungas nya självständighetsförklaring presenterar sig
Finland kommer att få en ny självständighetsförklaring på hösten 2017. De unga gör historia. En kavalkad av visioner som inkommit från Egentliga Finland och Satakunta presenteras. Hurudan ser de unga sin framtid? Eller hurdant är Finland år 2117? Framtidens utsikter presenteras i ord, bilder och videofilmer.

• fre 6.10. kl. 17.20–18 auditoriet, Ordstävsrabbel
En mäktig dukning med kvickheter från Egentliga Finland och Satakunta och livets gång under hundra års tid – klädda i ord. Arbetsgruppen för Satakunta, skådespelarna Taina Silkkola, Vesa Kivinen och Marju Kauppinen och den fria teatergruppen från Egentliga Finland Teatteri Terve Tyttö med Kati Urho, Laura Hurme samt Emmi Lovén har letat upp traditionella ordstäv, men är redo att också hitta på helt nya! I Ordstävsrabblet mäter man sina krafter i ord och även med strofer ur landskapssångerna.

• sö 8.10. kl. 11–11.20 Onerva, Diskussion Meren äänet
Författaren och poeten Tuula Sandström från Tövsala samt faktaboksförfattaren och fotografen Raimo Sundélin samtalar kring temat Meren äänet (Havets röster). Lyssna med idel öra – kommer havet så pass nära inne i mässhallen? Diskussionen leds av aktivisten för Bottenhavets nationalpark Juhani Korpinen.

För mer information: Intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn. 040 583 6950