Ylatunniste2 
 

Broavtalet hugger tag i hindren för tillväxten i den positiva strukturomvandlingen

Arbets- och näringsministeriets (ANM) utredningsman Esko Aho förde i augusti i sin rapport Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen (Möjligheten för en tillväxt - utnyttjandet av den positiva strukturomvandlingen i Sydvästra Finland fram ett broavtal mellan staten och Sydvästra Finland. Regeringen förband sig i sin budgetmangling att genomföra broavtalet.

ANM tillsatte 10.10.2017 en arbetsgrupp för att bereda och följa med avtalet mellan staten och Sydvästra Finland om att utnyttja möjligheterna för tillväxten. Arbetsgruppen har 10 medlemmar: fem från Sydvästra Finland och fem representanter för staten samt en ordförande och en vice ordförande. Arbetsgruppens mandatperiod går ut då regeringsperioden går ut. Ordförande för arbetsgruppen är näringsminister Mika Lintilä. Arbetsgruppen assisteras av ett sekretariat mellan regionen och staten.

Kring teman som definieras i Ahos rapport förs som åtgärder för att lösa hindren för en tillväxt fram: arbetskraftens tillgång, tillgänglighet, utbildning, F&U, marknadsföring och kunskapsunderlag. Beredningen av avtalet utförs på området genom samarbete mellan Egentliga Finland och Satakunta. Inom området samlar man in åtgärder för att lösa hindren för tillväxten. Åtgärderna kan behöva lagstiftning eller anslag. Avsikten är att avtalet ska färdigställas före årets slut. Landets regering drog upp riktlinjerna vid höstens budgetmangling för att avtalet ska genomföras inom ramen för de befintliga ramarna med hänsyn till de statliga anslagen. Avtalets innehåll och form fastställs mer noggrant då processen framskrider. För den politiska uppföljningen av broavtalet svarar en undergrupp till ministergruppen för konkurrenskraft.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950


Undervisnings- och kulturministeriet med i finansieringen för den positiva strukturomvandlingens specialåtgärder

Ansökan av undervisnings- och kulturministeriets (UKM) specialstöd för att starta pilotprojekt för strukturomvandling för Sydvästra Finlands yrkesutbildning har öppnats. Specialstödet är avsett att inriktas på pilotprojekt för yrkesutbildning med målet att utveckla och ta i bruk verksamhetsmodeller som lämpar sig för att svara på arbetskrafts- och kompetensbehov som uppkommer särskilt i strukturomvandlingssituationen i Sydvästra Finland. Projektet genomförs som ett nätverksprojekt och det är avsett för anordnare som är verksamma i Egentliga Finland och Satakunta och vilka innehar tillstånd att anordna utbildning. UKM kan för understöden använda sammanlagt 2 miljoner euro. Ansökningstiden är 10.10.2017 - 15.11.2017.

För mer information: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-ammatillisen-koulutuksen-rakennemuutospilottien-kaynnistamiseksi-lounais-suomessa

För mer information: specialplanerare Esa Högblom, tfn 040 7760 310


Nystad lockar inflyttare i accelererande takt

Invånarantalet i Vakka-Suomi har svängt om i en tillväxt under innevarande år. Ännu i början av året var invånarantalet på nedgång jämfört med året innan, men efter sommaren ökade invånarantalet redan i en takt på nästan två procent om året. Den relativa befolkningsökningen för Vakka-Suomi har i själva verket passerat den jämna tillväxttakten för Åboregionen, även om man måste komma ihåg att största delen av landskapets nya invånare, mätt i den absoluta befolkningstillväxten, alltjämt är förlagd till Åboregionen. Invånartalet för de andra regionkommunerna har på sista tiden varit klart på nedåtgående.

Den positiva strukturomvandlingen kommer till synes i att Nystad klart är lokomotivet för befolkningsökningen i Vakka-Suomi och har gått upp till att vara den snabbast växande kommunen i regionen. Tillväxten för Nystad återspeglas dock även på regionens andra kommuner, vilka alla har en uppåtgående utveckling för invånarantalet. Detta gäller även för de mera landsbygdsartade kommunerna i Vakka-Suomi, vilka på annat håll i Egentliga Finland undantagslöst lider av ett flyttningsunderskott.

Befolkningsökningen för Nystad beror enbart på ett flyttningsöverskott som kommer från annat håll i Finland, ty utvecklingen för invandringen och den naturliga befolkningsförändringen har stabilt hållit sig som förut. Den massiva rekryteringskampanj som genomfördes av Valmet Automotive i början av året ser ut att ha fört med sig betydligt av nyinflyttade, förutom till Nystad, även till andra delar av Vakka-Suomi. Den snabba befolkningsökningen väcker de facto frågan, om regionens bostadsutbud kan svara på den efterfrågan som orsakas av den växande flyttningsrörelsen.

 


 taulukko1

 taulukko2

 taulukko3

 

För mer information: informationsservicechef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 

Tillstånden för att anordna II stadiets yrkesutbildning har beslutats

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat om nya tillstånd för att anordna yrkesexamina och utbildning 6.10.2017. Förnyandet av tillstånd utgör en del av reformen av yrkesutbildningen. Den nya lagen om yrkesutbildning (531/2017) och vissa lagar i anslutning därtill har blivit stadfästa i riksdagen 11.8.2017 och förordningarna 9.10.2017. Den nya lagen och reformen av II stadiet träder i kraft 1.1.2018.

Tillstånd beviljades riksomfattande för totalt 144 anordnare av utbildning. Tillstånd beviljades även åt tre nya sökande. Inte ett enda tillstånd har dragits in annat än på ansökan av anordnaren. Dessa indragningar är förknippade med fusioner som sker mellan anordnarna. Inom yrkesutbildningen övergår man till ett anordnartillstånd, som täcker de nuvarande tillstånden för den yrkesinriktade grundutbildningen och för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. De nuvarande tillstånden för att anordna yrkesutbildning ändrades automatiskt till anordnartillstånd enligt den nya lagen om yrkesutbildning. De nya anordnartillstånden förnyades i enlighet med den nya lagens övergångsstadganden sålunda att anordnandens nuvarande verksamhet var utgångspunkten för utbildningen. De nya anordnartillstånden orsakar således inte betydande förändringar i utbudet av dem som anordnar utbildning. I det nya tillståndet att anordna examina och utbildning beslutas bl.a. om examina, som anordnaren har rätt att bevilja och för vilka den kan anordna examensutbildning, undervisnings- och examensspråk, i första hand om verksamhetsområdet samt om minimiantalet studerandeår. I fortsättningen kan utbildningsanordnaren ordna läroavtalsutbildning i alla examina enligt tillståndet att ordna utbildning. En del av arbetskraftsutbildningen övergår från början av nästa år från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet och till att vara en del av det nya systemet för yrkesutbildning. Nya uppgifter var möjligheten att ansöka om tillstånd för att ordna arbetskraftsutbildning, utvidgad läroavtalsutbildning och utbildning för fångar i fängelse.

I Egentliga Finland fortsätter alla de nuvarande utbildningsanordnarna (16 st.) på nästan de tidigare villkoren och till största delen med de utbildningsprogram som man ansökt om. För Egentliga Finland kom det totalt 10 tillstånd för arbetskraftsutbildning. Till Egentliga Finland kom det en ny anordnare av utbildning, Suomen Nosturikoulutus Oy, som också fick tillstånd för arbetskraftsutbildning. Därtill fick både Meyer Turku Oy:s och Valmet Automotives yrkesläroanstalter anordnartillstånd.

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ammatillisen-koulutuksen-uudistetut-jarjestamisluvat-myonnettiin

För mer information: specialplanerare Esa Högblom, tfn 040 7760 310


Egentliga Finlands Påverkarskola startar i dag

Egentliga Finlands förbund startade ansökningen till den andra årskursen av påverkarskolan i september. 25 ungdomar antogs från olika håll av landskapet. Ungdomarna är till åldern studerande på andra stadiet eller högskolestuderande. Påverkarskolan startar med den första träffen i dag. Träffen är en inledning till det kommande läsåret samt en introduktion i det kommunala beslutsfattandet.

Under den första kursdagen besöker påverkarskolan Åbo stadshus, träffar kommunala beslutsfattare och följer med stadsfullmäktiges sammanträde. Höstens program upptar också besök i riksdagen och social- och hälsovårdsministeriet samt att göra sig förtrogen med regionförvaltningen och landskapsreformen. På våren planeras EU-politik, introduktion i rättsväsendet, näringslivet och organisationsarbetet samt kommunikation.

I bakgrunden till påverkarskolan finns landskapsstyrelsens beslut i december 2015 om att inrätta en utbildning som riktar sig till ungdomar som är intresserade av samhällsfrågor. Under den första årskursen gav de unga positiv respons om helheten. Ungdomarna upplevde att de fått omfattande information om de olika nivåerna för beslutsfattande, beslutsprocesserna och påverkan i praktiken. Påverkarskolan är en del av att utveckla förbundets intressebevakning.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950