Ylatunniste2 

Utkastet till stamnätet identifierar inte den nationella betydelsen av Toijala -banan

Förbundets styrelse lämnade vid septembermötet sitt utlåtande om stamnätet för landsvägar och järnvägar, vilket utarbetats av kommunikationsministeriet. Från Egentliga Finlands synpunkt sett är den mest centrala bristen i utkastet det att Åbo – Toijala -banan inte ingår i stamnätet. Inemot två hundra utlåtanden lämnades om utkastet till stamnätet. Förutom av aktörerna i vårt landskap, framfördes att Toijala-banan ska tillfogas bl.a. av VR -Koncernen, Tammerfors handelskammare, Birkalands företagare, Birkalands förbund, Servicesektorernas arbetsgivare PALTA samt JHL. Utöver dessa krävde förra veckan Yara Suomi, Neste Abp och Meyer Turku att Åbo - Toijala -banan ska tas med i stamnätet för järnvägarna. Dessa företag var oroliga för verksamhetsförutsättningarna för den finländska exportindustrin och ansåg det utgöra ett hot mot företagsverksamheten för företagen i Egentliga Finland, om Toijala -banan lämnas utanför stamnätet.

Det finns två viktiga argument för att tillfoga Toijala -banan i stamnätet. Först och främst finns det ett fel i utkastet till stamnät, vilket det är skäl att korrigera. I bilagan till utkastet till stamnätsförordningen förs det fram att Kustbanan till sin huvudsakliga trafikprofil samt på basis av både person- och godstrafiken finns i stamnätet. Detta stämmer inte. Den nuvarande och även den framtida rutten för den spårbundna godstrafiken för Åbo och Egentliga Finland är entydigt Toijala -banans riktning. Kustbanan/En timmes tåg är huvudsakligen för persontrafiken och tjänar inte som riktning den spårbundna godstrafiken. För det andra, Åbo och Nådendals hamnar hör till TEN-T kärnnätet som omfattar Europa. Det vill säga, de är de prioriterade i den högsta klassen även i t.o.m. europeisk omfattning. Det är minst sagt märkligt att det stamnät för den spårbundna godstrafiken, vilken definierats som nationell, inte leder till dessa hamnar.

Minister Berner beslutar om stamnätets omfattning de närmaste veckorna. Det är skäl att hoppas att det ytterst kraftiga budskap som lämnats utifrån utkastet till ett stamnät om betydelsen av Toijala -banan och dess ställning som en del av det nationella stamnätet blir hört och beaktat på ett vederbörligt sätt.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

Användningen av Åbo flygstation klarlades genom en enkät

Egentliga Finlands förbund genomförde sommaren 2018 en enkät om användningen av Åbo flygstation. Förfrågan var i första hand riktad till näringslivet i Egentliga Finland, Raumoregionen och Västra Nyland, och den besvarades av cirka 900 personer. Enkäten genomfördes i samarbete med Åbo stad, Egentliga Finlands företagare samt Åbo, Raumo och Västra Nylands handelskammare.

Utifrån enkäten har Åbo flygstation tre starka hubs: Helsingfors, Stockholm och Riga. Vart och ett av dessa utnyttjas oftast som ställen för att byta till anslutningsflyg, men till Stockholm och Riga flyger man mycket från Åbo även direkt. Cirka 55 % av dem som svarat uppgav sig använda Helsingfors-Vanda som sin avresestation och cirka 45 % Åbo flygstation. På basis härav kan det uppskattas att man flyger upp till 250 000 affärsresor via Helsingfors-Vanda, vilkas slutliga destination eller avreseplats är sydvästliga Finland.

På basis av resultaten är både Raumoregionen och Egentliga Finland det huvudsakliga marknadsområdet för Åbo flygstation. Företagen i Raumoregionen begagnar sig av Åbo flygstation mycket på samma sätt som företagen i Egentliga Finland. För direktflygen väljer nästan alla Åbo som avresestation. Avreseflygstationen för flyg till de nordiska länderna är lika ofta Åbo som Helsingfors-Vanda, men för flyg längre bort i Europa väljer de flesta Helsingfors-Vanda som avreseflygstation. Även från Västra Nyland valde många Åbo som avreseflygstation då de flyger med direktflyg till Stockholm.

Valet av avresestation förklaras av utbudet för anslutningsförbindelserna sam den tid som går åt för flygfältsformaliteterna och resan till flygstationen. På direkta flyg är Åbo flygstation konkurrenskraftig ända t.o.m. Lojo, för enligt bedömningen av dem som svarat är restiden till Åbo flygstation en aning kortare än för Helsingfors-Vanda, då man beaktar den tid som går åt till flygfältsformaliteterna. När man far på en resa från Egentliga Finland och Raumoregionen är den totala restiden till flyget cirka 2,5 timme kortare än från Helsingfors-Vanda, varvid Åbo är konkurrenskraftigt även med byte till andra förbindelser.

En kort restid, goda kommunikationer och snabbheten med att uträtta ärenden på fältet är attraktionsfaktorerna för Åbo flygstation. Dessa är ett viktigt budskap för företagen i sydvästliga Finland och för fritidsresenärerna, för att den goda atmosfären på Åbo flygstation och tillväxten för antalet resenärer ska fås att fortsätta.

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294


kuvat Sivu 1

 kuvat Sivu 2