Ylatunniste2 
 

Arbetet på verksamhetsplanen för smart specialisering pågår

Smart specialisering (Smart Specialisation) är en politikmodell för Europeiska unionen: ett till en plats bundet, strategibaserat samarbete, koordinerat av de lokala myndigheterna, där områdena identifierar sina framtida, egna tillväxt- och styrkeområden, utifrån information som producerats tillsammans med den privata och forskningssektorn och vilket inriktar resurser för att stödja dem. Genom samarbete strävar man efter innovationer, investeringar, tillväxt och arbetsplatser samt efter att utveckla samarbetet på många nivåer mellan den offentliga och privata sektorn.

Som tyngdpunkter för smart specialisering för Egentliga Finland har i landskapsprogrammet 2018–2021 identifierats 1) blå tillväxt och en modernisering av industrin, 2) innovativa matkedjor och 3) läkemedels- och hälsoteknologi. Tyngdpunkterna har i korthet presenterats i landskapsprogrammet, men det behövs en noggrannare plan för att främja dem.

Syftet med arbetet på verksamhetsplanen, vilket inleddes den 28 mars, är att stödja påverkan, samarbete och synligheten för aktörerna i Egentliga Finland samt konkurrenskraften på underlagen för Europeiska unionens smarta specialisering och vid diskussioner med kommissionen. I arbetet identifieras som tyngdpunkter några spetsmål och de åtgärder som dessa kräver de kommande åren. Arbetet bistår också då man bereda sig inför EU:s finansieringsperiod 2021–2027, då strategiarbetet för en smart specialisering kommer att få större tyngd och värde.

Vid mötet för att starta arbetet på verksamhetsplanen var Loimaa stad, Turku Science Park Oy, Åbo yrkeshögskola, Åbo och Egentliga Finlands Europakontor, Åbo universitets Brahea-center och medicinska fakultet, Ukipolis Oy, NTM -centralen i Egentliga Finland och Yrityssalo Oy med. Egentliga Finland förbund fungerar som koordinator för processen. Målet är att verksamhetsplanerna blir färdiga på hösten 2019.

För mer information: specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki, tfn 040 520 0761

KM och ANM:s tjänstemannasyn stöder Egentliga Finlands mål

Tjänstemännens uppfattningar om de viktigaste politiktemana under den kommande valperioden 2019–2023 publicerades i början av april. Förslagen i framtidsöversikten av kommunikationsministeriets tjänstemän utgår från att avvärja klimatförändringen.

Av trafiken, som utgör en femtedel av Finlands växthusutsläpp, förväntas betydande minskningar av utsläppen. Finland har förbundit sig att halvera koldioxidutsläppen från trafiken före år 2030 och den nationella kolneutraliteten förutsätter att trafiken är utsläppsfri år 2045. Utgångspunkten för en kolfri trafik är ett lockande, utsläppsfattigt färdsätt som ett alternativ till privatbilismen. Då andelen för vägtrafiken är över 90 % av trafikens utsläpp, är det en effektiv politikåtgärd att investera i spårbundna förbindelser mellan stadsregionerna.

Arbets- och näringsministeriets huvudmål den kommande perioden är att främja en bärkraftig ekonomisk tillväxt. Det är nödvändigt att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 % år 2023 med hänsyn till en hållbar offentlig ekonomi och människornas välfärd. Före år 2035 ska man eftersträva en sysselsättningsgrad på 78 %, vilket i praktiken motsvarar Finlands nivå för full sysselsättning.

Tack vare den exportledda tillväxten i god takt för Egentliga Finland visar antalet sysselsatta i landskapet rekordsiffror. Regeringens sysselsättningsmål på 72 % uppnåddes redan på sommaren 2018 och med den nuvarande utvecklingstakten uppnås en sysselsättningsgrad på 75 % redan innevarande år. Tillgången på kunnig arbetskraft är hela tiden en allt större utmaning, vilket kommer till synes som ökade rekryteringsproblem för företagen.

Egentliga Finlands förbund har som sitt mål för regeringsprogrammet uppställt tillgången på, tillgängligheten för en kunnig arbetskraft, en hållbar livsmiljö och konkurrenskraft. Landskapets spetsmål Entimmes tåget är ett svar på både rikets och Egentliga Finlands viktigaste utmaningar. Entimmes tåget är dessutom en snabb klimatgärning, det gör det också möjligt att få arbetstagarna och arbetsplatserna att mötas i8nom ett pendlingsområde med 1,5 miljoner människor. Förutom att de stora stadsregionernas arbetsmarknader förenas, främjar den snabba tågförbindelsen utvecklingen av stadsstrukturen och skapar en bärkraftig tillväxt invid banan.

Työ- ja elinkeinoministeriön näkemys Suomen työmarkkinoista
Liikenne- ja viestintäpolitiikka hallitusohjelmassa 2019–2023. Virkamiesnäkemys

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

Arbetet för samarbetsgruppen med sikte på att bilda en Rekreationsområdesförening för landskapet har börjat

En fullmäktigemotion riktad till Egentliga Finlands förbund (LS 11.6.2018) har lett till att arbetet av en samarbetsgrupp, bestående av kommunernas representanter, har inletts 26.2.2019. Gruppens mål är att tillsammans med kommunerna i samarbete precisera ett sådant förslag, utifrån vilket det skulle kunna bildas en rekreationsområdesförening för landskapet.

Det första mötet var till sin karaktär ett konstituerande möte, där man granskade vilka slags rekreationsområdesföreningar för landskapen som verkar i vårt land, hur de är resurserade och vilka slag av objekt som dessa föreningar äger eller opererar. Mötet diskuterade bl.a. medlemsavgifternas storlek och behovet av att tydligt avgränsa den planerade föreningens verksamhetsfält.

I det konstituerande mötet deltog representanter från 14 kommuner i Egentliga Finland. Mötet beslutade att en promemoria från sammankomsten och en kallelse till nästa möte även skickas till de kommuner som inte hade representation på det första mötet.

Ett mål för beredningen är att få kommunerna med så bra som möjligt, för att det från första början ska bli en prägel av starkt samarbete för beredningsarbetet för att bilda en rekreationsområdesförening.

Vid sitt möte 2.4.2019 diskuterade samarbetsgruppen avgränsningen för den förening som ska bildas och finansieringsunderlaget för föreningen. På vidstående graf har uppfattningarna av deltagarna i beredningsarbetsgrupperna sammanställts med hänsyn till de möjliga uppgiftshelheterna.

1


För mer information: specialplanerare Lasse Nurmi tfn 040 543 5473 eller skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen tfn 040 041 3704

En höjning av fastighetsskatten hotar skärgårdsbosättningen

I Åbo skärgård har ett problem i anslutning till fastighetsbeskattningen stigit fram, vilket hotar ställningen för skärgårdens fasta bosättning. Skatteförvaltningen har tillsänt talrika fastighetsägare en fastighetsskatteavgift år 2019, vilken avviker fullkomligt, upp till över 10-faldigt till beloppet, från fastighetsskatten de föregående åren. Orsaken till detta är skatteförvaltningens tolkning, enligt vilken otaliga fastigheter som tidigare har beskattats på felaktiga grunder, till exempel den existerande fastighetsskattesatsen inte har tillämpats på de s.k. impediment som räknas till lantbrukslägenheterna, utan de lämnats utanför beskattningen. Nu har även de blivit omfattade av beskattningen. Skärgårdens fastighetsägare har åberopat att impedimenten nästan alltid är olämpliga för för odling eller som betesmark och många gånger ligger de på Natura-områdena, och kan sålunda även allmänt utnyttjas för rekreationsbruk.

På Åland aktualiserades en motsvarande beskattningspraxis redan år 2018 enligt samma principer och Ålands landskapsförbund har motsatt sig saken och kallar representanter för skatteförvaltningen att presentera ändringen av beskattningspraxis. Skärgårdskommittén vid Egentliga Finlands förbund har följt med frågan och genom åtgärd av skärgårds- och landsbygdsombudsmannen begärt att Skärgårdsdelegationen tar upp saken vid sitt nästa möte. En rättelse av fastighetsskatteuppgifterna kan föras på skatteförvaltningens webbplats vero.fi (skatte.fi) före 25.4.2019. Därtill har fastighetsinnehavarna efteråt 3 år tid att överklaga detta års fastighetsskattebeslut.

För mer information: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tfn 0400 413 704

Mot kolneutrala kommuner och landskap (CANEMURE)

Uppgiften för CANEMURE-projektet (Carbon neutral municipalities and regions), som finansieras från EU:s Life-program, är att uppnå målen för den nationella energi- och klimatstrategin och klimatplanen på regionnivå åren 2018–2024.

I projektet som koordineras av Finlands miljöcentral (SYKE) deltar totalt 22 parter: sju landskap och därtill städernas och företagens projekt. I Egentliga Finland fungerar NTM -centralen som regionkoordinator för projektet, som köper åtgärderna i praktiken som direktupphandling av Egentliga Finlands förbund/Valonia. Landskapens/områdenas uppgift är att förstärka kontinuiteten för arbetet med att behärska klimatförändringen samt att sprida god praxis. Verktyg och forskningsdata som stöd för aktörernas praktiska arbete produceras av en koordineringsgrupp som samlas ihop av SYKE. Målet för att trygga kontinuiteten är också att generera nya projekt och processer som stöder en behärskning av klimatförändringen.

Målet är att gå vidare mot ett kolneutralt landskap

I Egentliga Finland samlas under projektet ihop en samarbetsgrupp, som styr och främjar åtgärder som siktar till minskningar av utsläpp. Med gruppens hjälp genomförs en regional process för en vägkarta med målet att minska utsläppen med 80% av nivån år 2005 fram till år 2030 samt ett kolneutralt landskap före år 2040. Vägkartans mål infaller både på kort sikt för åren 2019–2021 och på lång sikt ända fram till år 2030. Utvecklingen för landskapets utsläpp följs upp med beräkningar på landskaps- och kommunnivå, vilka produceras av SYKE.

Valonia och NTM -centralen samlar in information om om vidtagna och planerade åtgärder som minskar utsläpp i regionen. Valonia är med om i processen med att utarbeta processen och göra en dialog möjlig mellan de olika intressentgrupperna. En väsentlig del av Valonias arbete är att dela ut information till kommunerna och andra aktörer inom området, men även att aktivera dem till åtgärder för miljön. Genom workshoppar, seminarier och samarbete söks nya handlingsmodeller för regionen. Samtidigt insamlas och utdelas information om god praxis och sådana utsläppsberäkningar som behövs för beslutsfattandet. Målet är att göra det möjligt att kunskap och erfarenheter sprids och utväxlas samt att finna experthjälp och finansieringskällor för varje enskild aktörs behov.

För mer information: sektorschef Riikka Leskinen tfn 0449075995, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Översikt av riksdagsvalets resultat i Egentliga Finland

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 1

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 2

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 3

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 4

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 5

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294