Ylatunniste2
 

Företagens omsättning ökar kraftigt

Konjunkturutvecklingen för företagen i Egentliga Finland har fortgått positivt under sommaren och hösten 2019. Alla huvudsektorerna ökade jämnt, och även handelssektorn verkar ha svängt om i en ny tillväxt efter år 2018.

Teknologiindustrins företag har ökat omsättningen snabbast, och där ökade produktionen under det tredje kvartalet år 2019 med nästan en femtedel. Även ICT-branschen och affärslivets tjänster tillväxte jämnt i en takt på över 10 %. Tillväxten för byggnationen har i någon mån blivit långsammare, men omsättningen inom sektorn är ännu tillväxtinriktad.

Hos Egentliga Finlands förbund kontrolleras företagens konjunkturutveckling två gånger per år. Uppföljningen har som ett resultat av projektet Poretieto utvidgats till att utöver huvudsektorerna täcka den tillverkande teknologiindustrin, affärslivets tjänster och ICT-branschen. Nästa lägesöversikt utarbetas i augusti 2020, då utvecklingen för företagens omsättning granskas ända fram till mars 2020.

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

1

2

3

 

Beredningen av en gemensam trafikstrategi för Södra Finland

Egentliga Finlands, Nylands , Päijänne-Tavastlands och Kymmenedalens förbund har inlett utarbetandet av en gemensam trafikstrategi. Målet är att framlägga områdets gemensamma syn på måltillståndet för Södra Finlands trafiksystem för den riksomfattande trafiksystemplanen. Förbundens gemensamma trafikstrategi är samtidigt ett sätt att intensifiera samarbetet mellan landskapen för främja de gemensamma målen för intressebevakningen.

Södra Finlands trafikstrategi utarbetas som förbundens eget arbete under våren 2020 genom att utnyttja de befintliga materialen och de nyaste trafiksystemplanerna på landskapsnivå. Beredningen av den gemensamma trafikstrategin infaller tidsmässigt väl med uppdateringarna av trafiksystemplanerna för Egentliga Finland och Åbo stadsregion, vilka blir färdiga på sommaren.

För mer information: specialplanerare Noora Mäki-Arvela,tfn 040 583 0717

 

Skärgårdspolitiken har konkreta mål

Delegationen för skärgårdsärenden (SANK) är en permanent delegation som tillsatts av statsrådet och vars verksamhet grundar sig på skärgårdslagen. Delegationen deltar i utvecklandet av skärgårdsområdena tillsammans med andra parter. Delegationen för skärgårdsärenden har en central roll med att följa upp hur skärgårdslagen verkställs. SANK som i fjol tillsattes för denna regeringsperiod har börjat konkretisera målen för skärgårdspolitiken. Olika arbetsgrupper har inrättats både för att bevaka skärgårdstrafikens intresse och för att definiera skärgårdskriterierna.

Det nuvarande regeringsprogrammet innehåller ett omnämnande om att den kostnadsfria skärgårdstrafiken ska bevaras. Delegationens trafikarbetsgrupp ämnar i fortsättningen verka som en intressebevakare för skärgårdstrafiken och för egen del hjälpa till i arbetet med att utveckla trafiken. En fungerande skärgårdstrafik behöver tillräcklig finansiering, vilken ska vara säkrad även på lång sikt. NTM -centralen i Egentliga Finland, som svarar för att skärgårdstrafiken organiseras (med undantag för de privata landsvägsfärjorna), måste kämpa med den ringa finansieringen. Som det senaste exemplet nyheten om att färjpasset Houtskär-Norrskata övergår till en kapacitet med en färja under vintersäsongen 2020-2021. Ett rådslag om saken utlovas med NTM -centralen i Egentliga Finland och Pargas stad. Ärendet var uppe i Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommitté 16.1.2020.

Systemet med ett skärgårdstillägg är en del av kommunernas statsandelssystem. De som är berättigade till skärgårdstillägg har indelats i skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel. Skärgårdskommunerna (i Egentliga Finland Parkas, Kimitoön och Gustavs) får skärgårdstillägg baserat på hela sitt befolkningsunderlag, medan åter kommunerna med skärgårdsdel får skärgårdstillägg endast så det berör skärgårdsområdenas befolkning. Skärgårdsdelegationens arbetsgrupp för skärgårdskriterierna inleder sitt arbete 22.1.2020 med målet att skapa sådana kriterier utifrån vilka rättvist kan väljas de kommuner som är berättigade till skärgårdstillägg. Avsikten är alltså att omdefiniera skärgården! Nådendal har flera gånger uttryckt sin vilja att få status som skärgårdskommun. Den aktuella arbetsgruppens rapport torde inta en central roll, då nya skärgårdskommuner genom Statsrådets beslut ses från och med 2022 framöver. SANK lämnar i sinom tid även sin egen framställning i ärendet.

Skärgårdsdelegationens ordförande är riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Pargas. De övriga ordinarie medlemmarna från Egentliga Finland är Vilhelm Junnila (Nådendal), Ilkka Kanerva (Åbo), Sirpa Koskinen (Gustavs), Helena Särkijärvi (Pargas) och Nina Söderlund (Pargas).

För mer information: skärgårds- och landsbygdsombudsman Sami Heinonen, tfn 0400 413 704

 

Miljöministeriet beslutar snart om en storskarvsstrategi

Miljöministeriet gör som bäst ett sammandrag av den nationella skarvstrategin och en handlingsplan utifrån de utlåtanden som lämnats. På basis av utlåtandena beslutar man om eventuella behov av att ändra strategin. Från ministeriet utlovas att ett brev med anvisningar ska sändas ut till regionerna tidigt på våren. Brevet med anvisningar har senast förnyats i maj 2016 då rapporten av den föregående storskarvsarbetsgruppen blev färdig.

Det centrala förslaget av den arbetsgrupp som dryftat skarvstrategin är att verksamheten för de regionala arbetsgrupperna ska göras effektivare. Man kan förutspå att ministeriet kommer att gå vidare enligt arbetsgruppens framställning. Det är väsentligt för att förebygga skador att samarbetet mellan arbetsgrupperna och NTM -centralens tjänstemannaarbete betydligt intensifieras. De material som tas fram av de regionala samarbetsgrupperna ska ha ett värde av väsentlig vikt i processerna för undantagslov.

Den av miljöministeriet tillsatta arbetsgruppen fick sin framställning färdig till en nationell skarvstrategi och en handlingsplan i oktober år 2019. Ministeriet gav en möjlighet att yttra sig om strategin före årets utgång. Utlåtandena som lämnades till yttrandetjänsten var 26 stycken. Egentliga Finlands förbund lämnade ett utlåtande till strategin i landskapsstyrelsen i december.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen, tfn 040 583 6950

 

Egentliga Finland på väg mot effektiva nya europeiska partnerskap och innovationer med hjälp av smart specialisering

Smart specialisering (Smart Specialisation) är Europeiska unionens politikmodell: platsbundet samarbete, koordinerat av regionala myndigheter utifrån strategier, vars mål är att identifiera områdenas egna styrkor och tillväxtpotentialer och att systematiskt förstärka dem. Forsknings- och innovationsstrategierna för smart specialisering är ett villkor för att få regionutvecklingsfinansiering.

De tre tyngdpunkterna för Egentliga Finlands smarta specialisering utgörs av en blå tillväxt och en modernisering av industrin, innovativa matkedjor samt läkemedels- och hälsovårdsteknologi. Målet för samarbetet mellan aktörer på många plan inom dessa branscher är att generera nya innovationer och öka synligheten och effektiviteten för Egentliga Finlands aktörer på de europeiska arenorna. Samarbetsstegen har sammanställts i en verksamhetsplan för Egentliga Finlands smarta specialisering, vars konkreta syfte är att öka det europeiska samarbetet och få EU-finansiering till Egentliga Finland.

Nu behövs det djärva utspel och även politiskt stöd för att satsa på att nå europeiska samarbetsplattformer och partnerskap. Samma arbete stöder Egentliga Finland att förbereda sig för EU:s programperiod 2021-2027, då samarbetet för smart specialisering kommer att inta en allt starkare roll och styra bland annat projektfinansieringar, som gör det möjligt att utveckla innovationsverksamheten.

Vad är det frågan om och var finns just nu ställena för aktivitet att påverka i Egentliga Finland? Tillställningen ”SMART, EGENTLIGA FINLAND! 10.2.2020 kl.13.00-16.00 i auditoriet i Statens ämbetshus, speciellt arrangerat för landskapets förtroendevalda, kommunledningen samt utvecklarorganisationernas och företagens experter av Europe Direct Varsinais-Suomi och Egentliga Finlands förbund sätter sig in just i det. Utöver landskapets tre aktuella fallexempel för specialbranscherna, leder direktören Alison Hunter för företaget Economic and Public Concultancy in till kärnan i den smarta specialiseringen på europeisk nivå och belyser hela strategins effekter och länkar till Europeiska unionens verksamhet.

För mer information och anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Alykkaasti
specialplanerare Katri Koivisto tfn. 0400 251 771 eller
specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki tfn 040 520 0761