Landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands förbund godkände 28.8.2018 förbundets preliminära budget 2019 samt utkast till finansieringsplan 2019 - 2020 och bereda kommunerna tillfälle att göra förslag till utveckling av samkommunens verksamhet före 31.10.2018. Kommunernas förslag samt det slutliga förslaget till budget och finansieringsplan behandlas i landskapsstyrelsen 19.11.2018 och framläggs för godkännande i landskapsfullmäktige 10.12.2018.

Preliminär budget 2019 samt utkast till finansieringsplan 2019 - 2020 (på finska)

Egentliga Finlads förbunds bindningsregister

Enligt kommunallagen 410/2015 en förtroendevald vid samkommunen och tjänsteinnehavare som avses i 2 mom. ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller landskapsstyrelsens ledamöter, ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice ordförande i fullmäktige, landskapsdirektören och nämnder samt föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Samkommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.