yltunniste 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN: SKÄRGÅRDS-DELKOMMUNERNAS SKÄRGÅRDSDELAR BÖR FÅ EU-STÖD ÄVEN FRAMÖVER
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Malla Rannikko-Laine, 0400 259 223

Europeiska kommissionen fastställde i juni riktlinjerna för regionala statsstöd för åren 2014 – 2020. Till de icke-förutbestämda c-områdena hör 1,85 % av Finlands befolkning, de områdena besluter man om nationellt.
Arbets- och näringslivsministeriet föreslår att man i dessa områden innefattar delar av Åland, skärgårdskommunerna och regionkommunen Saarijärvi – Viitasaari. Skärgårds-delkommunernas skärgårdsdelar skulle inte längre under EU:s kommande programperiod höra till Finlands stödområde.
Enligt ministeriets förslag skulle (förutom de ovan nämnda områdena) det finnas 20 300 invånare inom dessa c -stödområden. I västra och södra Finlands skärgårdsdelkommuners skärgårdsdelar bodde 31.12.2010 totalt 23 065 permanent boende. Det totala invånarantalet i skärgårdsdelarna överstiger alltså ramen för stöd med ca 3000 personer.

Enligt landskapsstyrelsen behöver skärgårdsområdena stärkt regionpolitisk uppmärksamhet och stöd även under EU:s följande programperiod, så att man kan nå målsättningarna i den nationella skärgårdslagen. Med stödet tryggar man näringslivets, servicens och företagens möjligheter att verka i skärgården och att både en svensk- och finskspråkig skärgårdskultur består i vårt land. Nya kommunstrukturer föder nya utmaningar för kommunerna, till följd av skärgårdsförhållanden. Serviceproduktion i skärgårdsförhållanden är dyrare än på fastlandet; avstånden är stora och man kan inte utnyttja stora volymer i serviceproduktionen.

Egentliga Finlands förbund säger i sitt ställningstagande att skärgårds-delkommunernas skärgårdsdelar också i nästa programperiod bör höra till de nationella regionstödens stödområde. Om de inte i sin helhet kan höra hit bör man se till att åtminstone de områden får stöd, där flest skärgårdsinvånare bor. Enligt Egentliga Finlands förbund är stödbehovet och stödens inverkan där störst.

LANDSKAPSSTYRELSEN: SERVICENIVÅN SJUNKER I LANDSKAPET NÄR ARBETSKRAFTSBYRÅER STÄNGS
Tilläggsuppgifter: Malla Rannikko-Laine, 0400 259 223

Egentliga Finlands NTM –central ber om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om ett förslag som gäller arbets- och näringslivsbyråernas antal, läge och förverkligande. I hela landet gick man 1.1.2013 in för en struktur där det i varje NTM –centralregion förvaltningsmässigt bara finns en byrå.
I Egentliga Finland innebar det att nio självständiga arbets- och näringslivsbyråer stängde och en byrå för hela landskapet grundades. Den har i nuläget 12 verksamhetsställen. Finansministeriet vill utveckla den offentliga förvaltningens kundservice och samla servicen i gemensamma servicebyråer (samservice).

Egentliga Finlands NTM –central föreslår att arbets- och näringslivsbyrån i landskapet framöver har två verksamhetsställen, Åbo och Salo, därtill finns samservice på olika håll och i Loimaa och Nystad ger byråns personal service vid sidan av övrig myndighetsverksamhet. Enligt förslaget stängs verksamhetsställena i S:t Karins, Kimitoön, Letala, Lundo, Pemar, Pargas, Reso och Somero.

Enligt Egentliga Finlands förbund är det viktigt att bibehålla en tillräcklig servicenivå och att service finns inom räckhåll. Trots att man alltmer övergår till virtuella tjänster är det i arbetskraftsfrågor viktigt att erbjuda tillräcklig personlig service. De anställda måste också känna till de lokala omständigheterna. I NTM –centralens förslag nämns att arbets- och näringslivsbyråns personal även kan ambulera till regionerna, vilket landskapsförbundet understöder. Då kan man erbjuda sakkunnig service nära kunden.

Egentliga Finlands förbund anser att NTM –centralens förslag tryggar en tillräcklig nivå för arbets- och näringslivsservice i Åboregionen, men i landskapets övriga delar märkbart försvagar tillgången och nåbarheten till arbetskraftsservice. Landskapsstyrelsen beslöt på mötet att lägga till en mening i föredragningstexten: styrelsen kräver att man i de områden där reformen märkbart försämrar servicen för arbetssökande, tryggar att arbets- och näringslivsbyrån kan fortsätta sin verksamhet.

EU-MEDEL TILL EGENTLIGA FINLANDS BESÖKSCENTER FÖR FÖRETAG
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Ville Roslakka 050 592 0404, Carola Gunell 040 7551 104

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja Åboregionens utvecklingscentral 139 230 euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet Visiitti, där man ska skapar ett nätverk eller så kallat besökscenter för att locka företag till Egentliga Finland
I projektet bygger man upp ett nätverk för besöksverksamhet, konkurrensutsätter operatörerna som ska sköta verksamheten, skriver en gemensam berättelse och producerar virtuellt material för besökscentret. Besökscentret kommer att drivas av företagarna och den valda operatören.
Det virtuella materialet kan användas som bas i alla regionens besökscenter och showrooms. Det presenterar Egentliga Finland som en helhet, företagen kan lägga till sitt eget material. Företag har redan förbundit sig att delta, verksamheten omfattar hela Egentliga Finland. Projektet förverkligas 1.9.2013–31.12.2014.

REKREATION BÖR TRYGGAS I LANDSKAPETS NYA NATURSKYDDSOMRÅDEN
Tilläggsuppgifter: Timo Juvonen 040 8295 543

Miljöministeriet har bett om utlåtanden om två utkast till nya naturskyddsområden i Egentliga Finland. Områdena ägs av staten och hör till olika skyddsprogram.
Ministeriet planerar att i Egentliga Finland grunda 91 nya naturskyddsområden. Till dem hör rika lundar, gamla skogar och kärr samt värdefulla fågelvåtmarker och skärgård. Områdenas storlek varierar från några hektar till tusen hektar.
Landskapsförbundet konstaterar att områdena inte står i strid med markanvändningen i de fastställda landskapsplanerna. Samtidigt lyfter förbundet fram behovet att trygga mångsidig rekreation i naturskyddsområdena, bl.a. friluftsliv, fiske och jakt.

 alatunniste