FINANSIERING FÖR ÅBOS GAMLA CENTRUM OCH PLANERING AV LÄTT-TRAFIKLEDER

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Carola Gunell 040 7551 104, Tuula Halttunen 040 7202 036

Landskapsstyrelsen har beslutit att bevilja finansiering bl.a. för följande project. ERUF-finansering beviljas:

Kimitoöns kommun för ett projekt som siktar på att göra ön energisjälvförsörjande (134 000 euro) och planering av en lätt-trafikled Släts-Kulla-Vreta

Väståbolands stad för att restaurera Näsby mögelskadade gästhamn (138 350 e) och utveckla servicen i Norrby hamn i Iniö (20 600 e).

Åbo stad för att utveckla Åbos gamla centrum (349 000 e) och dess investeringar (549 000 e) och för att utveckla turismservicen i Åbo slott (150 000 e).

Landskapets utvecklingsmedel beviljas bl.a. Kimitoöns kommun för att marknadsföra ön (50 000 e), Nådendals turism för turismservice för tyskar (28 000 e) och Åbo universitet för projektet Tidsresan, där man skapar en rutt mellan Tuorla och Åbo universitet (42 000 e).

Landskapets utvecklingsmedel beviljas även Egentliga Finlands utvecklingscentraler och Turku Science Park.

 

VARVSINDUSTRIN OCH SKÄRGÅRDSHAVET TOPPAR INTRESSEBEVAKNINGEN 2012

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Kalle Larsson,  0400 695 679

Landskapsstyrelsen besluter att ärendena nedan utgör intressebevakningens tyngdpunkter år 2012.

 Trygga varvsindustrins konkurrenskraft

I budjeten år 2012 bör man reservera tillräckligt stora anslag för fartygsbyggandets innovations- och miljöinvesteringsstöd.

Ett friskt Skärgårdshav

Teho-projektet, vars mål är vattenskydd i sydvästra Finland, bör i statsbudjeten 2012 få tillräckliga anslag för att utvidgas.

Många vattenreningsprojekt har länge väntat på att förverkligas, tillräckliga statsanslag bör reserveras för att bygga vattenledningar för avloppsvatten.

De obundna medlen i landskapets utvecklingsmedel bör utökas

Åbo Akademis och Åbo universitets finansiering

Utbildnings- och forskningsverksamheten bör tryggas i nuvarande utsträckning.

Åbo biodiagnosticering bör få finansiering av undervisnings- och kulturministeriet.

Riksväg 8 mellan Åbo och Björneborg

180 milj. euro bör reserveras i budjeten åren 2012 – 2015.

Banlinjen Salo – Lojo – Esbo

Tillräckliga budjetmedel behövs år 2012 för att fortsätta planeringen.

Åboregionens kollektivtrafik

Medel bör reserveras för att de mest använda trafiklinjerna ska kunna ersättas med snabba spårlinjer i framtiden.

Trygga arvet efter kulturhuvudstadsåret

Elektrifiering av banlinjen Åbo - Nystad